Zeyilnamelerin kamu ihale bülteninde ilanına gerek olmadığı

Zeyilnamelerin kamu ihale bülteninde ilanına gerek olmadığı

Zeyilnamelerin kamu ihale bülteninde ilanına gerek olmadığı

Zeyilnamelerin kamu ihale bülteninde ilanına gerek olmadığı

Zeyilnamelerin kamu ihale bülteninde ilanına gerek olmadığı

Zeyilnamelerin kamu ihale bülteninde ilanına gerek olmadığı

KİK, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü gereğince  zeyilnamenin Kamu İhale Bülteninde yayımlanması hususunda zorunluluk bulunmadığı yönünde karar verdi.

Toplantı No: 2007/054

Gündem No: 46

Karar Tarihi: 24.09.2007

Karar No: 2007/UH.Z-3106

BAŞVURU SAHİBİ:
Tutku Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Kazım Karabekir Caddesi Serhat İş Merkezi No 4-6 K 3 VAN

İHALEYİ YAPAN İDARE:
TCDD 5. Bölge Müdürlüğü, İnönü Mah. İstasyon Cad. 44070 Gar MALATYA

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2007/80404 İhale Kayıt Numaralı “Van Gar İle Kapıköy Gar Şefliği ve Havzasının Silahlı Güvenliğinin Sağlanması İşi.” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

06.09.2007 tarih ve 08.16.11.0148/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nce 26.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Van Gar İle Kapıköy Gar Şefliği ve Havzasının Silahlı Güvenliğinin Sağlanması İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Tutku Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.,’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.08.2007 tarih ve 24244 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
 

KARAR:
 

06.09.2007 tarih ve 08.16.11.0148/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İki adet zeyilnamenin elektronik Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekirken yayımlanmadan, şartname ekinde verildiği,

...........

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İki adet zeyilnamenin elektronik Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekirken yayımlanmadan, şartname ekinde verildiği,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

“… Zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve / veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır”, düzenlemesi yer almaktadır.

İdarenin üç kere zeyilname yaptığı, ilkinde benzer iş tanımının değiştirildiği, ikinci zeyilname ile işin miktarının arttırıldığı, üçüncü zeyilname ile de tatil gününe ilişkin düzenlemelerin değiştirildiği ancak zeyilnamelerin hangi tarihte yapıldığına ilişkin dosyada bir bilgi belgeye rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde ihale ilan süreleri ve kuralları belirtilmiş olup ancak zeyilnamenin Kamu İhale Bülteninde yayımlanması hususunda zorunluluk getirilmediğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

YORUM EKLE