Yemek alım ihalelerinde kısmi kabul yapılamayacağı

Yemek alım ihalelerinde kısmi kabul yapılamayacağı

Yemek alım ihalelerinde kısmi kabul yapılamayacağı

Yemek alım ihalelerinde kısmi kabul yapılamayacağı

Kamu İhale Kurulu, yemek alım ihalelerinde kısmi kabul yapılamayacağı yönünde karar verdi.

Toplantı No : 2021/009
Gündem No : 68
Karar Tarihi : 03.03.2021
Karar No : 2021/UH.I-537

BAŞVURU SAHİBİ:

Gümüş Yemek Sosyal Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/739136 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık 2 Kısım Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık 2 Kısım Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Gümüş Yemek Sosyal Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 02.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.02.2021 tarih ve 7841 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/282 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde, ihale konusu işte kısmi kabul yapılacağının belirtildiği,  ancak ihale konusu işin yemek hizmeti alımı işi olduğu, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kısmi kabul” başlıklı 45’inci maddesinde yer alan “…Ancak, sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamaz.” hükmüne aykırı olduğu,

......

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kısmi Kabul” başlıklı 45’inci maddesinde “İşin kısımlar halinde ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede öngörülmüşse, tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli olan kısımlar için, idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı anlamına gelmemek şartıyla 44 üncü madde hükümlerine uygun olarak kısmi kabul yapılabilir. Ancak, sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamaz.

Sözleşmede belirlenen tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir.” açıklaması yer almaktadır.

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin “Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar” başlıklı 20’nci maddesinin 30 no’lu dipnotunda “İhale konusu işte kısmi kabul yapılması öngörülüyorsa, bu maddede kısmi kabul yapılacağı yazılacak ve işin hangi kısımlarının hangi tarihlerde tamamlanacağı da belirtilecektir.” ifadesi bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 24 AYLIK 2 KISIM MALZEMELİ YEMEK HAZIRLAMA, DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İHALESİ

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

24 AYLIK 2 KISIM MALZEMELİ YEMEK HAZIRLAMA, DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İHALESİ

1. KISIM TOPLAM: 4.516.180 adet

2. KISIM TOPLAM: 1.981.608 adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer:

1. KISIM: Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi, Geyve Devlet Hastanesi

2. KISIM: Yenikent Devlet Hastanesi, Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi, Karasu Devlet Hastanesi, Ferizli İlçe Devlet Hastanesi, Kocaali Devlet Hastanesi, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, Hendek Devlet Hastanesi, Akyazı İlçe Devlet Hastanesi” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi tarafından ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

Her ne kadar personel çalıştırılmasına dayalı olmasa da, yüklenici hizmetin verildiği ayın son günü veya takip eden ilk günü içerisinde, hizmetin aya ait hakediş işlemlerini yapılmasını isteyen bir dilekçe ile ilgili idareye başvurur. Sağlık bakanlığı verimlilik yerinde değerlendirme rehberinde “1.MBU.5.1 maddesinde: Hizmet alımı tahakkuk kayıtları her ayın 5’ine kadar muhasebe birimine gönderilmelidir.” Şeklinde yer alan hüküm gereği tüm hizmet alım sözleşmelerinde yükleniciler düzenlemiş oldukları faturayı tüm ekleriyle birlikte tam ve eksiksiz olarak bakanlık kuralına binaen en geç 3 gün içerisinde idareye teslim etmekle yükümlüdür...” düzenlemesine,

Aynı Tasarı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı maddesinde 20’nci maddesinde “20.1. Bu işte kısmi kabul (işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir.) yapılacaktır. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği ile hizmet işleri genel şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren () iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır."

20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği" ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi düzenlemesinden, yemek hizmeti gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı, söz konusu hizmet işlerinde “geçici kabul” uygulamasının olmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri uyarınca yemek işinin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden hizmet çeşidi olarak açıkça belirlenmesi ve bu tarz hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağına dair engelleyici hüküm bulunması hususları dikkate alındığında, incelenen ihalenin de bu kapsamda “24 Aylık 2 Kısım Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti” olması sebebiyle ihale dokümanında kısmi kabul yapılacağına ilişkin düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

YORUM EKLE