Yapım işi iş artışlarında sigorta bedel güncellemesi

Yapım işinde iş artışı yapılırsa Tüm Riskler Sigorta Bedelleri güncellenir mi

Yapım işi iş artışlarında sigorta bedel güncellemesi

Yapım işinde iş artışı yapılırsa Tüm Riskler Sigorta Bedelleri güncellenir mi

Yapım işi iş artışlarında sigorta bedel güncellemesi

Yapım işi iş artışlarında sigorta bedel güncellemesi 

Yapım işleri genel şartnamesine göre yapım işlerinde Tüm Riskler için Sigorta yapılması öngörülmüştür. Başlangıçta ihale bedeli kadar yapılan bu sigortanın iş artışları yapılması halinde iş artış tutarı kadar güncelllenmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin olarak mevzuata bakıldığında da konu hakkında gerekli açıklamanın yapıldığı görülecektir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası; “Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için sözleşme bedeli, her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dâhil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere, yüklenicinin yapım işinin yerine getirilmesinde genel bir koruma sorumluluğu bulunmaktadır. Sigorta yükümlülüğünün amacı, sözleşme konusu işin değer itibarıyla güvence altına alınması olduğundan, iş artışını içermeyen bir sigorta işleminin bu güvenceyi tam olarak sağlayamayacağı açıktır. Mevzuata uygunluğun sağlanması ve yüklenicinin koruma sorumluluğunun tam olarak tesis edilebilmesi bakımından, yapım işlerinde iş artışı yapılan hallerde ek sigorta poliçesi yapılarak sigorta bedelinin güncellenmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE