On Yıllık İhalenin Muhammen Bedelinin Bir Yıllık Belirlenemeyeceği

İhalede İhalede muhammen bedelin on yıl boyunca idareye ödenecek asgari tutarın toplamı esas alınarak belirlenmediği, ihale ilanının yıllık muhammen

On Yıllık İhalenin Muhammen Bedelinin Bir Yıllık Belirlenemeyeceği

İhalede İhalede muhammen bedelin on yıl boyunca idareye ödenecek asgari tutarın toplamı esas alınarak belirlenmediği, ihale ilanının yıllık muhammen bedele göre yapıldığı anlaşıldığındanmuhammen bedelin on yıl boyunca idareye ödenecek asgari tutarın t

On Yıllık İhalenin Muhammen Bedelinin Bir Yıllık Belirlenemeyeceği

On Yıllık İhalenin Muhammen Bedelinin Bir Yıllık Belirlenemeyeceği

İhalede muhammen bedelin on yıl boyunca idareye ödenecek asgari tutarın toplamı esas alınarak belirlenmediği, ihale ilanının yıllık muhammen bedele göre yapıldığı anlaşıldığından, ilanı 2886 sayılı Kanun'a uygun olarak yapılmayan dava konusu ihalede hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Onüçüncü Daire

Esas No: 2015/6409 Karar No : 2016/2158

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :                     Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekilleri                      : Av.   ..., Av. ...

Karşı Taraf (Davacı): ... Otopark Madencilik Turizm Gıda Temizlik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vekili   : Av. ...

İstemin Özeti : Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'nin      20.10.2015 tarih ve E:2015/733, K:2015/965 sayılı        kararının;   2886 sayılı Devlet      İhale Kanunu'nun 17. maddesindeki ilan ve sürelere ilişkin kuralın yeterli açıklıkta olmadığı, bu kuraldan, ilanın yapıldığı günün sayılmayacağı yorumunun yapılamayacağı, kuralın yoruma açık olduğu; Memleket isimli günlük gazetede ilk ilanın 10.07.2015 tarihinde yapıldığı, ikinci ilanın ise 16.07.2015 tarihinde yapıldığı, ikinci ilanın yapıldığı tarih ile ihale tarihi arasında ilanın yapıldığı gün ile birlikte 5 günlük süre bulunduğu, ayrıca ihaleye ilişkin ilanın belediye web sitesinde de yayımlandığı, müteaddit defalar belediye hoparlöründen de duyurulduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi ...’ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca davalı idarenin duruşma istemi yerinde görülmeyerek ve dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir Mahallesi, ... ada, ... parselde bulunan ... Kapalı Oto Parkının 21.07.2015 tarihinde yapılan kira ihalesinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 21.07.2015 tarihinde yapılan ihalenin Memleket isimli günlük yerel gazete ile ilk ilanının 10.07.2015 tarihinde, ikinci ilanının ise 16.07.2015 tarihinde yapıldığı, yapılan ikinci ilanın "ikinci ilan tarihi ile ihale tarihi arasında en az 5 günlük süre bulunması" gerektiği yönündeki mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği, ikinci ilan tarihi ile ihale tarihi arasında 4 günlük süre bulunduğu, ihalenin 2886 sayılı Kanun uyarınca öngörülen usul kurallarına uyulmadan yapıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "İlkeler" başlıklı 2.maddesinde, Kanun'un yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu, "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde, tahmin edilen bedelin, ihale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini; şartnamenin, yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri ifade edeceği, "Şartnameler" başlıklı 7. maddesinde ise ihale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartnamede, işin niteliği, nevi ve miktarı ile işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlarının da yer almasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

2886 sayılı Kanun'un "İhalenin İlanı" başlıklı 17. maddesinde, "İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

1.İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

a-)Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.

Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

b-)Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.

2.Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:

Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, drajı göz önüne alınarak ili Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.

3.Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar:

Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmî Gazete'de ilan edilir." kuralına yer verilmiş; 18. maddesinde, ilanlarda bulunması gereken zorunlu hususlar düzenlenmiş; 20. maddesinde, 17 ve 18. maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanların geçersiz olacağı, bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamayacağı, ilanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşmenin feshedileceği, ancak, işte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşmenin Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabileceği, ihalenin veya sözleşmenin bozulması hâlinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişlerinin verileceği kurala bağlanmıştır.

Aktarılan Kanun hükümlerinin irdelenmesinden; 2886 sayılı Kanuna tabi ihalelerde ilan usulünün tahmin edilen bedele göre tespit edileceği, satım ihalelerinde ihale konusu taşınır veya taşınmaz malın tahmin edilen satış tutarına göre bu usullerin belirleneceği, kira ve irtifak hakkı tesisine yönelik ihalelerde ise bu usullerin kira veya irtifak hakkı süresi boyunca idareye ödenecek asgari tutarın toplamı esas alınarak belirlenmesi gerektiği, aksi takdirde bir aylık, bir yıllık veya on yıllık kiralama ihalelerine yönelik ilan usulü belirlenirken bir belirsizlik oluşacağı ve kısa süreli bir kiralama ihalesi ile on yıla kadar varabilen uzun süreli kiralama, hatta kırk dokuz yıla kadar sürebilen irtifak hakkına ilişkin ihalelerde toplam muhammen bedel artmasına rağmen aynı ilan usulünün uygulanması gibi Kanun'un lafzına ve amacına uygun olmayan bir sonucun ortaya çıkacağı, bunun yanında, ihalelere yönelik şartnamelerde işin niteliği, nevi ve miktarı ile işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlarının ihaleye katılabilecek kişiler arasında tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar Mahkeme kararında, uyuşmazlık konusu ihalenin son ilan tarihi ile ihale tarihi arasında en az beş günlük süre bulunmadığı, bu nedenle ilanın usulüne uygun olmadığı belirtilmişse de, dava konusu ihaleye ilişkin ilan 10.07.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde Memleket Gazetesi'nde yayımlanmış, ihalenin ise 21.07.2015 tarihinde yapılmış olması nedeniyle son ilan tarihi ile ihale tarihi arasında beş günlük sürenin bulunduğu açıktır.

26.12.2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ekinde yer alan Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel'de (I-Cetveli) 2886 sayılı Kanun'un 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan diğer şehirlerde yapılacak ilana ilişkin sınır 562.000,00-TL, 17. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Resmî Gazete'de yapılacak ilana ilişkin sınır ise 1.700.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir Mahallesi, ... ada, ... parselde bulunan kapalı otoparkın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için ihaleye çıkıldığı, yıllık muhammen bedelinin 300.00-TL olarak tespit edildiği, 2886 sayılı Kanunu'nun 17. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihale ilanının Basın İlan Kurumu arayıcılığıyla 10.07.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde Memleket Gazetesi'nde yayımlandığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dava konusu ihalenin yıllık tahmini bedelinin 300.000,00 TL olduğu, işin süresinin de on yıl olduğu dikkate alındığında, ihaleye çıkıldığı tarih itibarıyla toplam tahmini bedelin 3.000.000,00-TL olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin ilanın ayrıca ihale tarihinden en az on gün önce bir defada Resmî Gazete'de yayınlanması gerektiği hâlde, yalnızca yerel gazetede ilan edilmekle yetinildiği görülmektedir.

Bu itibarla; ihalede muhammen bedelin on yıl boyunca idareye ödenecek asgari tutarın toplamı esas alınarak belirlenmediği, ihale ilanının yıllık muhammen bedele göre yapıldığı anlaşıldığından, ilanı 2886 sayılı Kanun'a uygun olarak yapılmayan dava konusu ihalede hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptaline yönelik Mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'nin 20.10.2015 tarih ve E:2015/733, K:2015/965 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 02.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022, 08:52
YORUM EKLE