Muayene kabul tutanağında imzası bulunan memur hakkında karar

Muayene kabul tutanağında imzası bulunan memur hakkında karar

Muayene kabul tutanağında imzası bulunan memur hakkında karar

Muayene kabul tutanağında imzası bulunan memur hakkında karar

Muayene kabul tutanağında imzası bulunan memur hakkında karar

Muayene kabul tutanağında imzası bulunan memur hakkında karar

Memurun 3000 adet talasemi kiti alımına ilişkin 03/06/2011 tarihli muayene kabul tutanağında imzası bulunduğundan bahisle dava konusu disiplin cezası tesis edilmiş ise de, soruşturmacı tarafından, ilgilinin kurumu zarara uğratma kastıyla hareket ettiğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı deliller ortaya konulmadığından, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2870 E. , 2022/552 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2870
Karar No : 2022/552

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Bakanlığı
VEKİLLERİ : Hukuk Müşavirleri Av. ..., Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... İl Sağlık Müdürlüğünde emrinde sağlık memuru olarak görev yapan davacının, hakkında açılan soruşturma sonucunda 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin (mülga) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının ...tarih ve ...sayılı işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 15/11/2017 tarihli ve E:2014/2576, K:2017/5625 sayılı bozma kararına uyularak; bakılan olayda, soruşturma raporu, davacının savunması ile tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; davacının 3000 adet talasemi kiti alımına ilişkin 03/06/2011 tarihli muayene kabul tutanağında imzası bulunduğundan bahisle dava konusu disiplin cezası tesis edilmiş ise de, soruşturmacı tarafından, davacının kurumu zarara uğratma kastıyla hareket ettiğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı deliller ortaya konulmadığından, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin usule ve hukuka uygun olduğu belirtilerek kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE