mevzuata aykırı olarak fiyat farkı ödenmesinde disiplin cezası

fiyat farkı ödenmemesi gereken ihalede yersiz olarak fiyat farkı ödeyen memura verilen disiplin cezası danıştay tarafından onandı

mevzuata aykırı olarak fiyat farkı ödenmesinde disiplin cezası

fiyat farkı ödenmemesi gereken ihalede yersiz olarak fiyat farkı ödeyen memura verilen disiplin cezası danıştay tarafından onandı

mevzuata aykırı olarak fiyat farkı ödenmesinde disiplin cezası

mevzuata aykırı olarak fiyat farkı ödenmesinde disiplin cezası 

… İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesi'nin 20/10/2016 tarih ve E:2016/10041, K:2016/4721 sayılı bozma kararına uyularak; … kayıt numaralı ihaleye ilişkin idari şartname ile tip sözleşmede fiyat farkı verilip verilmemesi hususunda farklı düzenlemelere yer verilmiş ise de, tip sözleşmede ihale dökümanı ile ihale sözleşmesi arasında farklılık bulunması halinde ihale dökümanının esas alınacağı düzenlemesine yer verildiği ve ihale dökümanı niteliğinde olan idari şartnamede de ihale kapsamındaki işler için fiyat farkı verilmeyeceğinin açıkça düzenlendiği anlaşılmakla, saymanlık müdürü olarak görev yapan ve aynı zamanda söz konusu ihalenin ihale komisyonu üyesi olan davacı tarafından asgari ücret adı altında fiyat farkı ödendiği ve bu durumla davacının kusuru ile kamu zararına da yol açıldığı anlaşıldığından, üzerine atılı fiili sübuta eren davacı hakkında tesis olunan dava konusu disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/4467 E.  ,  2021/1602 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4467
Karar No : 2021/1602


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Müdürlüğü
VEKİLİ : …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: İstanbul ili, Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Döner Sermaye İşletmesinde … kadrosunda muhasebe yetkilisi olarak görev yapan davacı tarafından, … ve …-… firmalarıyla yapılan ihale sözleşmesinde fiyat farkı ödenmeyeceği kuralı bulunmasına rağmen fiyat farkı ödemesi yapıldığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecziyesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin (d) bendine dair kısmının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İdare Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesi'nin 20/10/2016 tarih ve E:2016/10041, K:2016/4721 sayılı bozma kararına uyularak; … kayıt numaralı ihaleye ilişkin idari şartname ile tip sözleşmede fiyat farkı verilip verilmemesi hususunda farklı düzenlemelere yer verilmiş ise de, tip sözleşmede ihale dökümanı ile ihale sözleşmesi arasında farklılık bulunması halinde ihale dökümanının esas alınacağı düzenlemesine yer verildiği ve ihale dökümanı niteliğinde olan idari şartnamede de ihale kapsamındaki işler için fiyat farkı verilmeyeceğinin açıkça düzenlendiği anlaşılmakla, saymanlık müdürü olarak görev yapan ve aynı zamanda söz konusu ihalenin ihale komisyonu üyesi olan davacı tarafından asgari ücret adı altında fiyat farkı ödendiği ve bu durumla davacının kusuru ile kamu zararına da yol açıldığı anlaşıldığından, üzerine atılı fiili sübuta eren davacı hakkında tesis olunan dava konusu disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, İdare Mahkemesince iddiaların hiç araştırılmadığı, delillerin tartışılmadığı, hukuka aykırı eyleminin bulunmadığı, ceza zaman aşımının söz konusu olduğu, sözleşmede fiyat farkı verileceğinin açıkça düzenlendiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, usul ve yasaya uygun İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ….

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 24/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE