Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan Esasların yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararları ile yürürlüğe konulan;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımları, Hizmet Alımları ve Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan Esaslar uyarınca ilanı veya duyurusu 28 Mart 2022 ve sonraki tarihlerde yapılacak ihalelerde geçerli olmak üzere;

 1. Mal alımlarında:
 •  Elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri, LPG ve ilaç alımları dışında kalan diğer mal alımlarında süresi 180 takvim gününü aşanlar için, sözleşmenin 180 takvim gününü aşan kısmı için fiyat farkı verilmesi imkânı getirilmiştir.
 •  Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarının fiyat farkı hesabında EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar esas alınacaktır.
 1. Hizmet alımlarında:
 •  Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanması zorunluluğu getirilmiştir.
 •  İdarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması durumunda, hizmette kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt endekslerin dokümanda belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 •  Malzemeli yemek hizmeti alımlarında, çiğ girdilere ilişkin olarak her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
 •  Akaryakıt girdisinin fiyat farkı hesabında EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar esas alınacaktır.
 1. Yapım işlerinde:
 •  Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanması zorunluluğu getirilmiştir.
 •  İdarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması durumunda, hizmette kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt endekslerin dokümanda belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 •  Akaryakıt girdisinin fiyat farkı hesabında EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar esas alınacaktır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5202

Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ve “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Türk parası üzerinden sözleşmeye bağlanan;

Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında,

(a) bendi dışında kalan ve sözleşme süresi 180 takvim gününden fazla olan mal alımlarında teslimi 180 takvim gününden sonra yapılan kısım için,

uygulanacak fiyat farkı bu Esaslara göre hesaplanır.”

MADDE 2- Aynı Esasların;

5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için ihalenin yapıldığı aya ait EPDK tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını, diğer doğal gaz türleri için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 faşım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2 numaralı “Gaz İmalatı; Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,”

“5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki mal alımlarında, 180 takvim günlük sürenin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından , ayhk yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun “Genel” sütunundaki sayıyı,”

5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait EPDK tarafından ayhk yayımlanan ortalama satış fiyatını, diğer doğal gaz türleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ayhk yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2 numaralı “Gaz İmalatı; Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,”

“5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki mal atımlarında, 180 takvim gününü aşan kısım için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ayhk yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun “Genel” sütunundaki sayıyı,”

5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçımn sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ayhk yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA

2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun “Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.”

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “LPG” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde EPDK tarafından belirlenen LNG” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) İlam veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür.”

MADDE 5- Bu Esaslar, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu îhale Kanununa Göre îhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Güncel endeks: Uygulama ayma ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan uygulama ayma ait ortalama satış fiyatını,”

“i) Temel endeks: îhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını,”

“1) Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu,

m) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını,”

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin;

Birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Pn=al + a2 —+ bl —+ b2 —+ c—”

7 ' 7 7 10 Yo Go Mo

formülü “Pn=al + a.2 + bl — + b2 — + b3 — + c şeklinde değiştirilmiştir.

İkinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “bs” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ba” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“g) bs: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, ğ) bs: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,”

Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle as, bı, bs, bs ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı aı katsayısı olarak alınır.” ç) Dördüncü fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) AY0: Akaryakıt ürünleri için ihale tarihindeki satış fiyatım,

AYn: Akaryakıt ürünleri için uygulama ayma ait ortalama satış fiyatını,”

“ç) Yo, Yn: Diğer katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks Tablosunun 19 numaralı “Kok ve Rafine Petrol Ürünleri”, 19.1 numaralı “Kok Fırını Ürünleri”, 19.2 numaralı “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,”

“d) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks Tablosunun 28 numaralı “Makine ve Ekipmanlar b.y.s.”, 28.1 numaralı “Genel Amaçlı Makineler”, 28.2 numaralı “Diğer Genel Amaçlı Makineler”, 28.3 numaralı “Tarım ve Ormancılık Makineleri”, 28.4 numaralı “Metal İşleme Makineleri ve Takım Tezgahları”, 28.9 numaralı “Diğer Özel Amaçlı Makineler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,”

Beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yukarıdaki endekslerden Go ve Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer hizmetlerin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki sayılar esas alınır. Ancak malzemeli yemek hizmeti alımlarmda Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birinin veya birkaçının ihale dokümanında belirtilmesi gerekir.”

“(7) îşin gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzeme ve makine ile ekipmanın niteliği dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas bı, b?, ba ve c değerleri için aym anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir.”

Sekizinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ayhk yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki” ibaresi “Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş ve ondördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki” ibaresi “Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki” ibaresi “Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Esasların 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇÎCÎ MADDE 2- (1) îlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür.”

MADDE 8- Bu Esaslar, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan uygulama ayma ait ortalama satış fiyatını,”

“ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını,”

“k) Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu,

1) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını,”

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin;

Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır:

F = An xBx(Pn-l)

_ İn . .. Çn . ,„Dn , AYn , , . Yn , , r Kn ,rGn Mn„

Pn=u- + bİT- + b2 — + b3 — + b4— + b5 — + b6 — + c —

lo Ço Do AYo Yo Ko Go Mo

ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “a, bı, b2, ba, b4, bs ve c değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının” ibaresi “girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların” şeklinde, (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) ba: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

ğ) b4: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

h) bs: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranım temsil eden sabit katsayıyı,

ı) bö: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,”

“i) c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,”

Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)’den;

İo, In: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı,

Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Endeks Tablosunun 23 numaralı “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri”, 23.1 numaralı “Cam ve Cam Ürünleri”, 23.2 numaralı “Ateşe Dayanıklı Ürünler”, 23.3 numaralı “Kilden İnşaat Malzemesi”, 23.4 numaralı “Diğer Porselen ve Seramik Ürünler”, 23.5 numaralı “Çimento, Kireç ve Alçı”, 23.6 numaralı “Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar”, 23.7 numaralı “Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve

Tamamlanmış)”, 23.9 numaralı “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Endeks Tablosunun 24 numaralı “Ana Metaller”, 24.1 numaralı “Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar”, 24.2 numaralı “Tüp, Boru, İçi Boş Profiller ve İlgili Bağlantı Parçaları, Çelikten”, 24.3 numaralı “Çeliğin İlk İşlenmesinde Elde Edilen Diğer Ürünler”, 24.4 numaralı “Değerli Ana Metaller ve Diğer Demir Dışı Metaller”, 24.5 numaralı “Metal Döküm Hizmetleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

ç) AYo: Akaryakıt ürünleri için ihale tarihindeki satış fiyatını,

AYn: Akaryakıt ürünleri için uygulama ayma ait ortalama satış fiyatını,

Yo, Yn: Diğer katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks Tablosunun 19 numaralı “Kok ve Rafine Petrol Ürünleri”, 19.1 numaralı “Kok Fırını Ürünleri”, 19.2 numaralı “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Endeks Tablosunun 16 numaralı “Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)”, 16.1 numaralı “Kereste, Biçilmiş ve Planyalanmış”, 16.2 numaralı “Ahşap, Mantar, Hasır ve Örgü Malzemesinden (Saz, Saman vb.) ürünler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları,

Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks Tablosunun 28 numaralı “Makine ve Ekipmanlar b.y.s.”, 28.1 numaralı “Genel Amaçlı Makineler”, 28.2 numaralı “Diğer Genel Amaçlı Makineler”, 28.3 numaralı “Tarım ve Ormancılık Makineleri”, 28.4 numaralı “Metal İşleme Makineleri ve Takım Tezgahlan”, 28.9 numaralı “Diğer Özel Amaçlı Makineler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

ifade eder.”

ç) Beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yukarıdaki sayılardan Go ve Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla işin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki sayılar esas alınır.

İdare tarafından, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde sabit katsayıların toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur.

İşin nitelik ve kapsamına göre imalatta kullanılacak malzemelerin niteliği ile iş programına göre malzemenin kullanılacağı safha dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas sabit katsayılar için imalatın farklı aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler belirlenebileceği gibi, bu değerlerin her biri için yukarıda sayılanlar arasından aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir. Ağırlık oranını gösteren sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamı kullanılarak, yapım işinin farklı bölümleri/aşamalan için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde farklı katsayılar belirlenebilir.”

Sekizinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki” ibaresi “Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin;

Birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.

Sekizinci fıkrasında yer alan “sözleşme yılı” ibareleri “ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait” şeklinde değiştirilmiştir.

Onuncu fıkrasında yer alan “tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden” ibaresi “tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks ile işin fiilen gerçekleştirildiği aya ait endeksten” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Onikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında yer alan “bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

İkinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki” ibaresi “Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Esasların 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki” ibaresi “Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Esasların 11 inci ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇÎCÎ MADDE 2- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür.”

MADDE 8- Bu Esaslar, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022, 09:52
YORUM EKLE