KİK'ten vergi borcu yoktur yazısı ile ilgili önemli karar

KİK'ten vergi borcu yoktur yazısı ile ilgili önemli karar

KİK'ten vergi borcu yoktur yazısı ile ilgili önemli karar

KİK'ten vergi borcu yoktur yazısı ile ilgili önemli karar

Toplantı No: 2020/049

Gündem No: 53

Karar Tarihi: 28.10.2020

Karar No: 2020/UY.I-1775

BAŞVURU SAHİBİ:

Neşet KÖPÜREN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/337359 İhale Kayıt Numaralı “Halı Saha Yapım İşi” İhalesi (1. KISIM)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 27.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Halı Saha Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Neşet Köpüren’in 31.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.10.2020 tarih ve 44508 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1555 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 29.07.2020 tarihli kesinleşen komisyon kararı ile ihalenin üzerinde bırakıldığı, 07.08.2020 tarihinde kararın kendilerine tebliğ edildiği, 14.08.2020 tarihinde sözleşme için gerekli olan ve 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ve ilgili maddenin  (d) fıkrasına ilişkin olarak kesinleşmiş vergi borcu durumunu gösteren Ulus Vergi Dairesinin 12.08.2020 tarihli yazısının idareye sunulduğu, taraflarına şifahen bildirimde bulunulacağının iletildiği, ancak herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmadığı, 17.08.2020 tarihinde idarenin Sözleşme Tasarısı’nda yer verdiği e-mail adresine gerekli tüm bilgi belgelerin teslim edilmesine rağmen yazılı bir dönüş olmadığı ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmadığına ilişkin mail gönderildiği, ancak idareden herhangi bir geri dönüşün olmadığı, 26.08.2020 tarihinde mükerrer olarak aynı mail adresine aynı husus ile ilgili mail gönderilmesine rağmen idareden herhangi bir geri dönüşün yapılmadığı, diğer bir ifadeyle ihalede değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı ya da sözleşme imzalamaya engel bir hususun olup olmadığı ile ilgili idareden yazılı veya sözlü geri dönüş yapılmadığı, kendisine yalnızca 17.08.2020 tarihinde gönderdiği mailden sonra sözlü olarak sunulan vergi dairesi yazısında sorun olabileceği bu nedenle Kamu İhale Kurumu’ndan görüş sorulacağı bilgisinin şifahen iletildiği,

Ankara Vergi Usul Grup Başkanlığı’na 20.08.2020 tarihinde ihale tarihinde kesinleşmiş vergi borcu bulunup bulunmadığına dair görüş bildirmelerine yönelik başvuruda bulunduğu, Ankara Vergi Usul Grup Başkanlığı tarafından 28.08.2020 tarihinde kendisine gönderilen yazıda “ilgili kanunlarda ödeme süresinin son günü (vadesi) 26.07.2020 olarak belirlenen ancak bu tarihin resmi tatil gününe (Pazar günü) denk gelmesi nedeniyle vadenin rastladığı ilk iş günü ve aynı zamanda ihale tarihi olan 27.07.2020( pazartesi günü) tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayan söz konusu borçların 27.07.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geçmiş borç olarak kabul edilmemesi ve bahse konu belgede söz konusu borçlara yer verilmemesi gerekmektedir.”  ifadelerinin yer aldığı, ihale mevzuatı yönünden ihaleye girme ile ilgili vergi borcu sınırı 2020 yılı için 5.000 TL olduğu, ihale dışı bırakılmasını gerektirecek bir vergi borcunun olmadığının açık olduğu,  ilgili yazı hakkında idareye bilgi vermek amacıyla idarenin kep adresine, Sözleşme Tasarısı’nda yer alan mail adresine ve idare tarafından verilen başka bir mail adresine mail gönderildiği, ancak hiçbir geri dönüşün olmadığı, hiçbir geri dönüş alınamaması nedeniyle 31.08.2020 tarihinde idareye dilekçe verildiği,

01.09.2020 tarihinde idareye taraflarınca 25337 No’lu ihtarnamenin keşide edildiği, idare tarafından 02.09.2020 tarihinde ilk kez cevap verildiği, verilen cevabın hukuka ve 4734 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine aykırı olduğu, cevabi yazıda kesinleşmiş vergi borcu durumunu gösteren 12.08.2020 tarihli Ulus Vergi Dairesinin üst yazısının dikkate alınmadığı,  Ankara Vergi Usul Grup Başkanlığı tarafından 28.08.2020 tarihli yazısının da yok sayıldığı, vergi borcunun sözleşme yapmaya uygun olduğunu gösterir belgeyi sözleşme yapılması için son tarih olan 17.08.2020 tarihine kadar verilmediği gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, ancak gereken tüm belgelerin 14.08.2020 tarihinde idareye sunulduğu, kaldı ki sürenin geçirildiği kabul edilecek olmasa bile bahse konu hususa sebebiyet veren tarafın da idarenin hatalı işlemi olduğu,

Şikâyete konu ihalenin 3 kısımdan oluştuğu, sadece 1’inci kısmın kendi üzerlerinde bırakılmasına rağmen tüm kısımlar için yatırılan geçici teminatın gelir kaydedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu, ayrıca kesin teminat yatırılmış olması durumunda herhangi bir gerekçe göstermeden geçici teminatın gelir kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğu, somut olayda kesin teminatın kendileri tarafından yatırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 52’nci maddesinde “(1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince;

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

(2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

(6) Birinci fıkranın (ç) bendindeki “Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcu” nun kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.

(7) Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcunun değerlendirilmesinde ise isteklinin;

a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

b) Re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

c) Re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

ç) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

d) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

kabul edilecektir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde “17.1. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının,

(d) bendinde; “Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, … isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

17.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak,

17.4.1. Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

17.4.2. İsteklinin;

a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

b) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

ç) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

17.4.3. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin; son başvuru ve/veya ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.

17.6.3. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir…” açıklamaları bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Halı Saha Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Halı Saha Yapım İşi.

17 adet ( 10 Adet 25x40 mt,6 Adet 15x30 mt, 1 Adet 30x50 mt,) Sentetik Çimli Halı Saha Yapım İşi.

1. Grup (Bünyan, Pınarbaşı, Talas, Tomarza,  İlçe Mahallelerinde Halı Saha Yapım İşi ) 5 Adet

2. Grup (Akkışla, Sarıoğlan, Develi, Özvatan  İlçe Mahallelerinde Halı Saha Yapım İşi ) 6 Adet

3. Grup (Kocasinan, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar  İlçesi Mahallelerinde Halı Saha Yapım İşi ) 6 Adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Bünyan, Pınarbaşı, Talas, Tomarza, Akkışla, Sarıoğlan, Develi, Kocasinan, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar, Özvatan İlçe Mahalleleri...” düzenlemesi,

 “İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” düzenlemesi,

“Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.

1. Grup (Bünyan, Pınarbaşı, Talas, Tomarza, İlçe Mahallelerinde Halı Saha Yapım İşi ) 5 Adet

2. Grup (Akkışla, Sarıoğlan, Develi, Özvatan İlçe Mahallelerinde Halı Saha Yapım İşi ) 6 Adet

3. Grup (Kocasinan, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar İlçesi Mahallelerinde Halı Saha Yapım İşi ) 6 Adet” düzenlemesi,

 “Sözleşmeye davet” başlıklı 39’uncu maddesinde “39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.” düzenlemesi,

 “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalenin konusunun sentetik çimli halı saha yapım işi olduğu, ihale tarihinin 27.07.2020 olduğu, 13 adet doküman indirildiği, 28.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararından Ömer Demircan tarafından yatırılan geçici teminatı idare hesabına geçmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi Neşet Köpüren’in ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, Başaran İnş. Taah. Tur. İhr. İth. ve Gıda San. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından 07.08.2020 tarihinde başvuru sahibi istekliye sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, anılan yazıda “1. Grup işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından kendisine tebliğ edilen sözleşmeye davet yazısına istinaden uyuşmazlığa konu  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde sayılan vergi borcu durumunu gösterir Gelir İdare Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından düzenlenen vadesi geçmiş borç durumu gösterir 10.08.2020 tarihli belge ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Takip” konulu ve 12.08.2020 tarihli belgenin sunulduğu görülmüştür.

Gelir İdare Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından düzenlenen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede “Aşağıda bilgileri yer alan mükellefin 27/07/2020 tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcunun bulunduğu kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.

Bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında (d) bendi kapsamında verilmiştir.

Vergi Dairesi Kodu ve Adı

Yıl

Vergi Türü

Tutar (TL)

006260-Ulus Vergi Dairesi Müd.

2020

0003-G.STOPAJ

161,60

006271- Ostim Vergi Dairesi Müd.

2020

0015-KDV GERCEK

4.521,72

006271- Ostim Vergi Dairesi Müd.

2020

1086-GECİKME ZAM

436,50

GENEL BORÇ TOPLAMI

5.119,82

…” ifadelerine yer verildiği,

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 12.08.2020 tarihinde düzenlenen “Takip” konulu belgede “İlgi dilekçenizde; dairemizin 586 027 5954 vergi kimlik nolu mükellefi olduğunuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 27.07.2020 tarihinde yapmış olduğu ihalenin uhdenizde kaldığı, vadesi 26.07.2020 olarak tarafınıza tahakkuk eden vergi borcunuzun hafta sonu tatil gününe denk gelmesinden dolayı, vade tarihi 27.07.2020 olarak kabul edilmesini, ihale tarih ve saatindeki vergi borcunuzun yasal sınırın altında olduğunu belirtmek üzere gerekli belgenin tarafınıza verilmesi istenilmektedir.

Vermiş olduğunuz 2020/4-6 dönemine ait 26.07.2020 vadeli G.Stp. 44,00-TL, beyana ait damga vergisi 58,80-TL., yine 26.07.2020 vadeli 2020/6 dönemine ilişkin KDV beyanına ait 58,80-TL damga vergisi olmak üzere 26.07.2020 vadeli toplam 161,80-TL vergi tahakkuk ettirilmiştir.

Bilindiği üzere, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37 inci maddesine göre, amme alacaklarının hususi kanunlarda belli edilen zamanlarda ödeneceği, bu ödeme müddetinin son gününün amme alacağının vade günü olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 18/4. maddesinde; "Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter." denilmektedir.

Vermiş olduğunuz G.Stp ve KDV beyanlarının vadesi 26.07.2020 tarihi olduğu bu tarihin pazar gününe gelmesinden dolayı ödeme gününün vadenin rastladığı ilk iş günü olan 27.07.2020 tarihine kanun gereği uzadığı; uzayan bu süre içerisinde (Saat 24.00'e kadar) ödeme işleme yapabilmeniz mümkün olduğundan mesai içerisinde BORCU YOKTUR talebinizin olması halinde dairemize ait borç için BORCU YOKTUR yazısının verilmesi mümkündü, ancak 27.07.2020 tarihinde ödememeniz nedeniyle borcun vadesi 26.07.2020'ye dönüşmüştür. Bu nedenle, borcu yoktur yazısının verilmesi mümkün bulunmamaktadır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İdarece 18.08.2020 tarih ve 2020-127 sayılı yazısında “Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 29.07.2020 tarihinde ihalesi yapılan “Halı Saha Yapım İşi” isteklisi Neşet Köpüren’in 1. Grupta Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olması ve üç grup işe de teklif vermesi münasebetiyle yapılan sözleşmeye davet yazısına, sözleşme yapılmak üzere gelmesi gereken son tarih olan 17.08.2020’de 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereği sunması gerekli belgeleri sunmadığı gerekçesiyle, İhale aşamasında ihale teklif dosyasında sunulan geçici teminat bedelinin irat kaydedilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibi tarafından 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereği sunulması gereken belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle geçici teminat bedelinin gelir kaydedildiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından 18.08.2020 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Başaran İnş. Taah. Tur. İhr. İth. ve Gıda San. Ltd. Şti.ye sözleşmeye davet yazısının gönderildiği ve anılan istekli ile 28.08.2020 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan başvuru sahibi istekli tarafından 20.08.2020 tarihinde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na “2020/4-6 dönemine ait 26.07.2020 vadeli GçTp 44,00 TL, beyana ait damga vergisi 58,80 TL, yine 26.07.2020 vadeli 2020/6 dönemine ilişkin KVD beyanına ait 58,80 TL damga vergisi olmak üzere 26.07.2020 vadeli toplam 161,80 Tl vergi tahakkuk etmiştir.

Vermiş olduğum G.Stp ve KDV beyanlarının vadesi 26.07.2020 tarihi olduğu bu tarihin Pazar gününe gelmesinden dolayı ödeme gününün vadenin rastladığı ilk iş günü olan 27.07.2020 tarihinde kanun gereği uzadığı, dolayısıyla 2/07/2020 tarihinde borcumun kesinleşmiş değil, müeccel durumunda bulunmaktadır...” ifadelerine yer verilen dilekçe ile ihale tarihi 27.07.2020 saat 14:30da kesinleşmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep ettiği tespit edilmiştir.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 28.08.2020 tarihinde düzenlenen “Borcu yoktur yazısı talebi” konulu yazıda “Bahse konu yazının ilgili bölümünde ‘…ilgili kanunlarında ödeme süresinin son günü (vadesi) 26.07.2020 olarak belirlenen ancak bu tarihin resmi tatil gününe (Pazar günü) denk gelmesi nedeniyle vadenin rastladığı ilk iş günü ve aynı zamanda ihale tarihi olan 27.07.2020 (pazartesi günü) tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayan söz konusu borçların 27.07.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geçmiş borç olarak kabul edilmemesi ve bahse konu belgede söz konusu borçlara yer verilmemesi gerekmektedir’ denilmektedir. Bu nedenle talebiniz doğrultusunda konunun yeniden değerlendirileceğini bilgilerinize rica ederim” ifadelerine yer verildiği,

Gelir İdare Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından düzenlenen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede “Aşağıda bilgileri yer alan mükellefin 27/07/2020 tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcunun bulunduğu kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.

Bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında (d) bendi kapsamında verilmiştir.

Vergi Dairesi Kodu ve Adı

Yıl

Vergi Türü

Tutar (TL)

006271- Ostim Vergi Dairesi Müd.

2020

0015-KDV GERCEK

4.521,72

006271- Ostim Vergi Dairesi Müd.

2020

1086-GECİKME ZAM

436,50

GENEL BORÇ TOPLAMI

4.958,22

…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından idareye yukarıda aktarılan hususları içeren ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 12.08.2020 tarihinde düzenlenen “Takip” konulu yazının yanlış yorumlandığına yönelik olarak 31.08.2020 tarihinde başvuruda bulunulduğu, idareden söz konusu husus ile ilgili geri dönüş olmaması nedeniyle Ankara 59. Noterliğinden 01.09.2020 tarihinde idareye ihtarname çekildiği, anılan ihtarname nedeniyle 02.09.2020 tarihinde idarece istekliye cevap tebliği edildiği, bahse konu yazıda “…14.08.2020 tarihinde sözleşme yapmak üzere birimimize gelerek sunmuş olduğunuz belgelerden vergi dairesinden aldığının belgede 5.199,82 TL borcunuz olduğu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi (d) bendine aykırı olduğu bu şekilde sözleşme yapılamayacağı tarafınıza sözlü olarak bildirilmiştir.

Sözleşme yapılmak için son tarih olan 17.08.2020 tarihine kadar beklenilmiş taahhüt ettiğiniz belgelerden Vergi borcunuzun sözleşme yapmaya uygun olduğunu bildirir belgeyi bu tarihe kadar kurumumuza iletmediğiniz için de geçici teminatınız ilgili kanun gereğince irat kaydedilmiştir.

Talebiniz halinde sözleşme imzalamak üzere yatırmış olduğunuz kesin teminatınız tarafınıza iade edilecektir.

Bilgilerinize rica ederim.” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ihale tarihi itibarıyla Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, ihale üzerinde bırakılan istekliden bahse konu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idare tarafından istenilmesinin zorunlu olduğu, istekliler tarafından gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde söz konusu isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, kesinleşmiş vergi borcuna ilişkin olarak yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçların vergi borcu olarak kabul edileceği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kanunu’nun “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “…ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir…”  hükmü gereği istekliler kendilerine sözleşmeye davet yazısından itibaren on gün içerisinde sözleşme imzalanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri idareye sunmakla yükümlü oldukları, başvuru sahibi istekliye sözleşmeye davet yazısının 07.08.2020 tarihinde tebliği edildiği, dolayısıyla sözleşme için gerekli bilgi ve belgelerin 17.08.2020 tarihine kadar idareye sunulması gerektiği,

Başvuru sahibi tarafından 01.09.2020 tarihinde gönderilen ihtarname neticesinde 02.09.2020 tarihinde idare tarafından istekliye tebliğ edilen yazıya göre; gerekli belgelerin 14.08.2020 tarihinde idareye teslim edildiği ve vergi borcuna yönelik sunulan belgelerin mevzuata aykırı olduğu bu şekilde sözleşme yapılamayacağının istekliye sözlü olarak bildirildiğinin anlaşıldığı, herhangi yazlı bir bildirimin yapılmadığı, söz konusu durum üzerine istekliye resmi bir bildirimde bulunulmadığı,

İsteklinin vergi borcunun mevzuatta belirtilen tutarın altında olduğuna yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile yazışmalar yaptığı ve bu yazışmaların sözleşme imzalanma tarihinden sonra 31.08.2020 tarihinde idareye dilekçe ekinde sunduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının  (d) bendi gereği vergi borcu olmadığına ilişkin belgelerden olan “Vadesi Geçmiş Borç Durumunun Gösterir Belgesi”nden kesinleşmiş vergi borcunun 5.119,82 TL olduğu anlaşılmış olsa da, söz konusu borç içerisinde yer alan 161,60 TL tutarındaki verginin son ödeme tarihinin 26.07.2020 olduğu, söz konusu tarihin pazar gününe rastladığı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 18/4. maddesinde; "Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter” hükmü gereği son ödeme tarihinin 27.07.2020 saat 24.00’e kadar uzadığı, dolayısıyla ihale tarihi olan 27.07.2020 tarihinde vergi borcunun Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde belirtilen 5.000,00 TL tutarının altında olduğu, söz konusu yazının yorumlanması hususunda tereddüde düşen idare tarafından gerekli araştırmanın yapılmadan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeye davet edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu hususta isteklinin vergi borcu olmadığına yönelik 31.08.2020 tarihinde sunmuş olduğu belgelerin her ne kadar süresi içerisinde sunulmadığı (17.08.2020 tarihine kadar) görülmekle birlikte idarece istekliye herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmadığı, 31.08.2020 tarihinde idareye sunulan belgelerin14.08.2020 tarihinde idareye sunduğu Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Takip” konulu belgenin teyidi niteliği taşıdığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan idarenin başvuru sahibine zamanında yazılı bildirimde bulunmadığından şikâyet ve itirazen şikâyet mekanizmasının işletilemediği, diğer bir ifadeyle Kanun’da belirtilen süreler beklenilmeden idare tarafından mevzuata aykırı bir şekilde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Başaran İnş. Taah. Tur. İhr. İth. ve Gıda San. Ltd. Şti. ile sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde “…j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:…

2) Yaklaşık maliyeti beş yüz bin Türk Lirasına (Birmilyonyirmiüçbindokuzyüzyirmiki Türk Lirasına)* kadar olan ihalelerde üç bin Türk Lirası (Altıbinyüzotuzdokuz Türk Lirası)*, beş yüz bin Türk Lirasından (Birmilyonyirmiüçbindokuzyüzyirmiki Türk Lirasından)* iki milyon Türk Lirasına (Dörtmilyondoksanbeşbinyediyüz Türk Lirasına)* kadar olanlarda altı bin Türk Lirası (Onikibinikiyüzseksendört Türk Lirası)*, iki milyon Türk Lirasından (Dörtmilyondoksanbeşbinyediyüz Türk Lirasından)* on beş milyon Türk Lirasına (Otuzmilyonyediyüzonyedibinyediyüzellialtı Türk Lirasına)* kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirası (Onsekizbindörtyüzyirmialtı Türk Lirası)*, on beş milyon Türk Lirası (Otuzmilyonyediyüzonyedibinyediyüzellialtı Türk Lirası)* ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirası (Yirmidörtbinbeşyüzyetmişbir Türk Lirası)* tutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedeli…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda,  başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir…” açıklaması yer almaktadır.

Bu çerçevede, ihalenin şikâyete konu edilen 1’inci kısmına ilişkin yaklaşık maliyete göre 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 6.139,00 TL olduğu ve başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 12.284,00 TL olarak yatırıldığı anlaşılmış olup, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 6.145,00 TL’nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iade edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu 1’inci kısmına ilişkin olarak başvuru sahibi Neşet Köpüren’in teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE