Kamu ihale kurulu 22 D alımlarla ilgili duyuru yayımladı

Kamu ihale Kanun  kapsamındaki idarelerin gerçekleştirdikleri doğrudan teminlere dair sonuç bilgilerinin de EKAP üzerinden Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Kamu ihale kurulu 22 D alımlarla ilgili duyuru yayımladı

Kamu ihale Kanun  kapsamındaki idarelerin gerçekleştirdikleri doğrudan teminlere dair sonuç bilgilerinin de EKAP üzerinden Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Kamu ihale kurulu 22 D alımlarla ilgili duyuru yayımladı

Kamu ihale kurulu 22 D alımlarla ilgili duyuru yayımladı 

Kamu ihale Kanun kapsamındaki idarelerin gerçekleştirdikleri doğrudan teminlere dair sonuç bilgilerinin de EKAP üzerinden Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Sayı     : E-74618582-010.00.00.00-E.2022/2178                                                                      04.02.2022

Konu : Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Doğrudan temin” başlıklı 22 nci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. ” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin uygulamayı yönlendirmekle görevli ve yetkili bulunduğu, Ek 1 inci
maddesinde de Elektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usullerin Kurum tarafından belirleneceği hükme
bağlanmıştır.

Bu kapsamda, ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilmekte olup kamu alımlarına ilişkin işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile alımlarda elektronik araçların kullanımının yaygınlaştırılarak rekabet ve saydamlığın artırılması amacıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak doğrudan teminler ile istisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin de, alım öncesinde EKAP üzerinden duyurulabilmesine yönelik uygulama 1 Şubat 2022
itibarıyla devreye alınmıştır.

Uygulama ile doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların, alım öncesi ilgililere duyurulması, varsa alıma ilişkin dokümanlara duyuru ile birlikte erişilmesi ve duyuruya çıkan alımların farklı kriterlerle aranabilmesine yönelik olarak ekap.kik.gov.tr adresinde “İhale İşlemleri” menüsü altında “Doğrudan Temin Arama Sayfası” erişime açılmış, ayrıca alım bilgilerinin EKAP’a kayıt edilmesi ve sonuç bilgisinin gönderilmesine ilişkin işlemler de sadeleştirilmiştir. Konuyla ilgili duyuruya ve kılavuza https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/DuyuruDetay.aspx?duyuruID=ca5f3cc3181c9ac5d104be3aa7ca4898832ef1
b1071f7b0d065fbd507dbe7b11 adresinden erişim sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun “Sonuç bildirimi” başlıklı 47 nci maddesinde “Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 42 nci maddeye göre
gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilir. ”
hükmüne, 
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Doğrudan temin kayıt formu” başlıklı 30.9.2 nci maddesinde “Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar... EKAP üzerinde kayıt altına alınır. ” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan düzenlemeler uyarınca, kamu alımlarında saydamlığın artırılması, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyu denetiminin sağlanması ile alımlara ilişkin bilgilerin
zamanında ve sağlıklı bir şekilde toplanarak ihtiyaç duyulan istatistiklerin üretilmesi amacıyla Kanun  kapsamındaki idarelerin gerçekleştirdikleri doğrudan teminlere dair sonuç bilgilerinin de EKAP üzerinden Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Konu hakkında ilgili birimleriniz ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınıza gerekli bilgilendirmenin yapılması ile doğrudan temin uygulamalarının geliştirilmesine dair görüş ve önerilerin Kurumumuza iletilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

YORUM EKLE