İş Deneyim Belgesinde Benzer İş Kapsamında Bulunmayan Tutarların Ayrıştırılması Gerektiği

İş deneyim belgesinin, benzer iş kapsamında bulunmayan kısımlarına ilişkin parasal tutarın, belgeyi düzenleyen idareden gerekli bilgi ve belgeler temin

İş Deneyim Belgesinde Benzer İş Kapsamında Bulunmayan Tutarların Ayrıştırılması Gerektiği

İş deneyim belgesinin, benzer iş kapsamında bulunmayan kısımlarına ilişkin parasal tutarın, belgeyi düzenleyen idareden gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek ayrıştırılması, iş deneyim belgesinde benzer iş olmayan işlere ilişkin yapılacak işlemler

İş Deneyim Belgesinde Benzer İş Kapsamında Bulunmayan Tutarların Ayrıştırılması Gerektiği

İş Deneyim Belgesinde Benzer İş Kapsamında Bulunmayan Tutarların Ayrıştırılması Gerektiği

İş deneyim belgesinin, benzer kapsamında bulunmayan kısımlarına ilişkin parasal tutarın, belgeyi düzenleyen idareden gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek ayrıştırılması, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca benzer iş kapsamında olmayan deneyim tutarının yeterlik hesabında dikkate alınmaması gerektiği; bu itibarla, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesiyle ilgili olarak, ihaleyi yapan idarece, belgeyi düzenleyen idareden iş deneyim belgesine konu işin yeşil alan, park, refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği kısmının parasal tutarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeler istenerek ve yeniden değerlendirme yapılarak idari şartnamede istenen deneyim tutarının davacı şirket tarafından sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerektiği yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Onüçüncü Daire

Esas No:2015/3473

Karar No:2016/189

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Kamu İhale Kurumu

Vekili                          :  Av.   ...

Karşı Taraf (Davacı) : ... İnşaat Turizm Yemek Nakliye Temizlik İlaçlama Medikal Tekstil Bilgisayar Sigortacılık Petrol Mobilya Tarım Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Vekili                 :   Av. ...

İstemin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 15.04.2015 tarih ve E:2014/2143, K:2015/516 sayılı kararının; davacının sunduğu iş deneyim belgesine konu işlerin bir kısmı idari şartnamede belirlenen benzer işlere uygun olduğundan anılan kısımların ayrıştırılarak deneyim tutarının hesaplanması gerektiği, söz konusu ayrıştırmanın iş kapsamında yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden yapılmasının mümkün olduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; Talaş Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 05.09.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kent İçi Temizlik Hizmetleri, Evsel Nitelikli Çöplerin Toplanması ve Çöp Depolama Sahasına Nakli, Muhtelif Cadde ve Sokakların El ve Makineler ile Temizlik Çalışmaları İşi” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 54. maddesinin 11. fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin 22.10.2014 tarih ve 3459 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacı üzerinde bırakılan uyuşmazlığa konu ihaleye ilişkin olarak ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından; ihale üzerinde bırakılan davacının iş deneyim belgesindeki işin benzer iş kapsamında değerlendirilemeyeceği ileri sürülerek yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen dava konusu işlemle; idari şartnamede yer verilen benzer iş tanımından, kent içi temizlik hizmetleri ile çöp toplama ve nakli hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin anlaşıldığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan işler arasında yeşil alan, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliğinin de bulunduğu ve kent içi temizlik hizmetlerinin uyuşmazlığa konu ihalede benzer işler arasında sayıldığı dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarenin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden iş deneyim belgesine konu işin yeşil alan, park, refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği kısmının parasal tutarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri isteyerek yeniden değerlendirme yapması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahisle düzeltici işlem belirlenmesi üzerine bakılan davanın açıldığı; uyuşmazlıkta, ihale üzerinde bırakılan davacı tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 07.01.2014 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinde işin adının “2013 yılı park ve orta refüjlerin temizlik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimine ait hizmet alımı işi”; işin tanımının ise “park ve orta refüjlerin temizlik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimine ait (363 kişi) personel (Ekip Amiri (Çavuş)-Vasıfsız Eleman) çalıştırılmasına ait hizmet alımı işi” olarak yer aldığı, başvuruya konu ihaleye ait teknik şartnamede ihalenin konusunun “kent içi temizlik hizmetleri, evsel nitelikli çöplerin toplanması ve çöp depolama sahasına nakli, muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlik çalışmaları işi” olarak belirlendiği, ihale konusu işin gerçekleştirilmesinde kullanılması öngörülen araç ve ekipman sayısı ve teknik özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldığı, ihale kapsamında gerçekleştirilecek temizlik hizmetlerinin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verildiği, personel çalıştırma ve denetim esasları ile uygulanacak cezaların belirlendiği, ayrıca işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olmadığının belirtildiği; ihale üzerinde bırakılan davacı tarafından sunulan iş bitirme belgesinin ait olduğu ihaleye ait teknik şartnamede ise işin tanımının, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeşil alanlar, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği, tanzimi, sulama, çim biçme, budama, ilaçlama, gübreleme ve bakım işlerini yapmak üzere işgücü teminini kapsar.” şeklinde olduğu, ihale konusu işte çalışacak personelin nitelik, nicelik ve görevlerine ilişkin düzenlemelere yer verildiği, davacının üzerinde bırakılan dava konusu ihaleyle ilgili sunduğu iş bitirme belgesine konu işin kent içi temizlik ve yeşil alanların tanzimi şeklinde ikiye ayrılabilir olup olmadığının araştırılması ve iş deneyim belgesine konu işle ilgili belgelerin temini maksadıyla, Mahkemelerinin 08.01.2015 tarihli ara kararına cevaben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından iş bitirme belgesine konu işin kent içi temizlik ve yeşil alanların tanzimi şeklinde ikiye ayrılmasının mümkün olmadığının bildirildiği; bu durumda, ihale üzerinde bırakılan davacı tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin, kent içi temizlik ve yeşil alanların tanzimi şeklinde ikiye ayrılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan davacı tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan iş bitirme belgesiyle ilgili olarak, ihaleyi yapan idarenin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden, iş deneyim belgesine konu işin yeşil alan, park, refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği kısmının parasal tutarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri isteyerek yeniden değerlendirme yapması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yolundaki işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı 10. maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi istenebileceği düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde, benzer işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade edeceği kuralı; "Değerlendirmeye ilişkin esaslar" başlıklı 48. maddesinin 2. fıkrasında, iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan, ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı kuralı yer almaktadır.

Uyuşmazlığa konu ihalede uygulanan idari şartnamenin 2. maddesinde, ihale konusu işin; kent içi temizlik hizmetleri, evsel nitelikli çöplerin toplanması ve çöp depolama sahasına nakli, muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlik çalışmaları işi olarak tanımlandığı, işin miktarı ve türünün; 15 ay süre ile kent içi temizlik hizmetleri, evsel nitelikli çöplerin toplanması ve çöp depolama sahasına nakli, muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlik çalışmalarının götürü bedel hizmet alımı olarak belirlendiği; anılan şartnamenin 7.5. maddesinde, istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 40'ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği; 7.6. maddesinde ise; kent içi temizlik, çöplerin toplanması ve çöp depolama sahasına nakli, muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlik çalışmaları işlerinin benzer işler olarak kabul edileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Talaş Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 05.09.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kent İçi Temizlik Hizmetleri, Evsel Nitelikli Çöplerin Toplanması ve Çöp Depolama Sahasına Nakli, Muhtelif Cadde ve Sokakların El ve Makineler ile Temizlik Çalışmaları İşi” ihalesinde davacı şirketin en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından, ihale üzerinde bırakılan davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin Kayseri Biiyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı yeşil alanlar, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği, tanzimi, sulama, çim biçme, budama, ilaçlama, gübreleme ve bakım işleri olduğu, bu bakımdan anılan iş deneyim belgesine konu işin idari şartnamede yapılan benzer iş tanımına uygun olmadığı ileri sürülerek yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen dava konusu işlemle; iş deneyim belgesinde yer alan işler arasında yeşil alan, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliğinin de bulunduğu ve kent içi temizlik hizmetlerinin uyuşmazlığa konu ihalede benzer işler arasında sayıldığı dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarenin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden iş deneyim belgesine konu işin yeşil alan, park, refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği kısmının parasal tutarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri isteyerek yeniden değerlendirme yapması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan 07.01.2014 tarihli iş bitirme belgesinde işin adının “2013 yılı park ve orta refüjlerin temizlik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimine ait hizmet alımı işi”; işin tanımının ise “park ve orta refüjlerin temizlik hizmetleri ile yeşil alanların tanzimine ait (363 kişi) personel (Ekip Amiri (Çavuş)-Vasıfsız Eleman) çalıştırılmasına ait hizmet alımı işi” olarak yer aldığı; iş bitirme belgesinin ait olduğu ihaleye ait teknik şartnamede ise işin tanımının, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeşil alanlar, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği, tanzimi, sulama, çim biçme, budama, ilaçlama, gübreleme ve balcım işlerini yapmak üzere işgücü teminini kapsar.” şeklinde yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu işin nitelik itibarıyla temizlik ve yeşil alan tanzimine ilişkin diğer hizmetleri kapsadığı görülmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihale dokümanından ise, ihale konusu işin kent içi temizlik hizmetleri, evsel nitelikli çöplerin toplanması ve çöp depolama sahasına nakli, muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlik çalışmalarının yapılması hizmetlerinden oluştuğu; bu bağlamda, kent içi temizlik, çöplerin toplanması ve çöp depolama sahasına nakli, muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizlik işlerinin ihalede benzer işler olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

İş deneyim belgesine konu işin yalnızca "yeşil alanlar, park, orta refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği" kısmı, esas itibarıyla kent içi temizlik hizmetleri kapsamında olduğundan, ihale konusu işin bölümleriyle nitelik, personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer nitelik taşıdığı; ancak, söz konusu alanlarla ilgili tanzim, sulama, çim biçme, budama, ilaçlama, gübreleme ve bakım işlerinin ise benzer iş kapsamında bulunmadığı ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 48. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iş deneyim tutarının hesaplanmasında dikkate alınamayacağı sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla; davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesiyle ilgili olarak, ihaleyi yapan idarece, belgeyi düzenleyen idareden iş deneyim belgesine konu işin yeşil alan, park, refüj ve değişik hizmet alanlarının temizliği kısmının parasal tutarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeler istenerek ve yeniden değerlendirme yapılarak idari şartnamede istenen deneyim tutarının davacı şirket tarafından sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerektiği yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 15.04.2015 tarih ve E:2014/2143, K:2015/516 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 126,20.-TL ilk derece yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, toplam 253,85.-TL temyiz yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.000-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta gideri avansından artan tutarın istemi hâlinde davacıya iadesine, temyiz posta gideri avansından artan tutarın ve kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harcının davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 05.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 15:48
YORUM EKLE