İş artışında damga vergisi kesilmeli

İş artışında damga vergisi kesilmeli

İş artışında damga vergisi kesilmeli

İş artışında damga vergisi kesilmeli

İş artışında damga vergisi kesilmeli

İş artışında damga vergisi kesilmeli

Sayıştay 6. Dairesi, iş artşında damga vergisi kesilmemesinin kamu zararı olduğuna hükmetti

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2021
Dairesi 6
Karar No 878
İlam No 3
Tutanak Tarihi 20.10.2022
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar


Damga Vergisi Kesilmemesi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve … Limited Şirketi yükleniminde olan “5000 Metreküp C25/30 Hazır Beton Harcı Alımı” işinde yapılan iş artışı tutarından damga vergisi kesilmediği görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun;

“Konu” başlıklı 1’inci maddesinde; “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.” ,

“Nispet” başlıklı 14’üncü maddesinde ise; “…Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir.”,

denilmiştir.

488 sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” bölümünde; belli parayı ihtiva eden mukavelenameler damga vergisine tabi kağıtlardan sayılmış ve oranı binde 9,48 olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, damga vergisine tabi olan sözleşmelerde iş artışı yapılması halinde artış tutarı üzerinden aynı nispette (binde 9,48) damga vergisi kesilmesi gerekmektedir. Ancak belediye tarafından hazır beton alım işinde iş artışı yapılmasına rağmen artış tutarı üzerinden damga vergisi kesilmemesi sonucu … TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak, söz konusu kamu zararı tutarı … TL, … tarih ve … yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle tahsil edilerek gelir kaydedildiğinden konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi
 

YORUM EKLE