İhaleyi kazanan firmanın sözleşmeye davet edilmesi

kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerde ihaleyi kazanan firmanın ihale kararının onaylanmasından sonraya sözleşmeye davet edilmesi gereken süreler

İhaleyi kazanan firmanın sözleşmeye davet edilmesi

kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerde ihaleyi kazanan firmanın ihale kararının onaylanmasından sonraya sözleşmeye davet edilmesi gereken süreler

İhaleyi kazanan firmanın sözleşmeye davet edilmesi

İhaleyi kazanan firmanın sözleşmeye davet edilmesi , kamu ihalelerinde sözleşmeye davet süreleri kaç gündür ?

kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerde ihaleyi kazanan firmanın ihale kararının onaylanmasından sonraya sözleşmeye davet edilmesi gereken süreler 

22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde, ihale sonucunun, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirileceği, ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanun'un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Mezkûr Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’inci maddesinde, 41’inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hâllerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması için bildirim yapılacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde ihaleye teklif veren tüm isteklilere ihale sonucunun bildirileceği, bildirimden itibaren Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler için 5 gün, diğer hâllerde ise 10 gün geçmedikçe istekliyle sözleşme imzalanamayacağı, bu sürelerin bitiminden ve ön mali kontrol yapılması gereken durumlarda ise ön mali kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme yapılmasına ilişkin davet bildiriminin gönderilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

YORUM EKLE