İhale yapılmaksızın mal ve hizmet alımı yapılarak daha sonra ihale evraklarının düzenlenmesi

İhale yapılmaksızın mal ve hizmet alımı yapılarak daha sonra ihale evraklarının düzenlenmesi ihaleye fesat suçu olarak değerlendirilebilir mi? Mal ve hizmet alımından sonra ihale evrakı düzenlemek hangi suçu oluşturur

İhale yapılmaksızın mal ve hizmet alımı yapılarak daha sonra ihale evraklarının düzenlenmesi

İhale yapılmaksızın mal ve hizmet alımı yapılarak daha sonra ihale evraklarının düzenlenmesi

Kamu kurumlarınca alımı yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin öncelikle ihale işlemlerinin yapılması ve sonra iş tamamlandıktan sonra ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bazı idareler özellikle mal alımlarında bazı malları önceden almakta daha sonra firmaya ödeme yapabilmek için doğrudan temin usulü ile alım yapılmış gibi evrak düzenleyerek firmaya daha önce den alınan malzemelerin ödemesini yapmaktadır. Bu gibi durumların tespiti halinde açıklanan şekilde alım yapan görevlilerin görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri yönündeki yargıtay kararı yazımız ekinde yer almaktadır.

YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2014/1486

Karar Numarası: 2016/3148
Karar Tarihi: 29.03.2016

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
4734 sayılı KİK’nun 18. maddesinde idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulanacak usullerin, açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü olarak sayıldığı, 15/08/2003 tarih ve 4964/12 sayılı Kanunla iptal edilerek madde metninden çıkartılan aynı Yasanın 22/d maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı ve ihaleye fesat karıştırma suçuna konu olamayacağı ve Dairemizce de kabul gören Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07/02/2006 tarih ve 2005/11-119 E. 2006/15 sayılı Kararı uyarınca; önceden alınan hizmet için sonradan şeklen yapılan ihalenin hukuka aykırılığı ve ortada gerçek bir ihalenin bulunmaması nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşmayacağı anlaşıldığından tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Bilirkişi ve ön inceleme raporlarına, tanık anlatımına, hizmet alımına ilişkin belgelere ve dosya kapsamına göre, suç tarihinde …………………… harcama yetkilisi ve komisyon üyesi olarak görev yapan sanıkların, kuruma önceden alınan yol projesi, kesit ve kübaj hizmetleri yapılması işi için sonradan doğrudan temin yöntemiyle alıma ilişkin evrak düzenleyerek fiili durumu hukukileştirmeye çalıştıkları, düzenlenen belgelerin içeriği nazara alındığında mevcut eylemlerinde sahtecilik suçunda aranması gereken iğfal kabiliyeti bulunmadığından sabit olan fiillerinin görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek yükleniciye yarar sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilerek mahkumiyetleri yerine, dosya kapsamına ve oluşa uygun düşmeyen yanılgılı gerekçelerle yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE