İhale ilanlarının yayınlanacağı yerlere ilişkin mevzuat değişikliği

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü Maddesi Kapsamındaki İlanların Yayımlanacağı Yerlere İlişkin Mevzuat Değişiklikleri

İhale ilanlarının yayınlanacağı yerlere ilişkin mevzuat değişikliği

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü Maddesi Kapsamındaki İlanların Yayımlanacağı Yerlere İlişkin Mevzuat Değişiklikleri

İhale ilanlarının yayınlanacağı yerlere ilişkin mevzuat değişikliği

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

18/10/2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13 üncü maddesinde 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler 1/4/2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre;

1) 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ilan edilecek olan ihalelerde (ilan süresi 7 gün olan ihalelerde);

a) İhale ile işin yapılacağı yerin aynı olması durumunda bir gazete ve bir internet haber sitesinde olmak üzere toplam iki defa ilan yapılması,

b) İhale ile işin yapılacağı yerin farklı olması durumunda ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde, diğerinin ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde yapılması ve en az bir gazete ve internet haber sitesinde ilan yapılmış olması kaydıyla toplam iki defa ilan yapılması,

yeterli olacaktır.

2) 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendine göre ilan edilecek olan ihalelerde (ilan süresi 14 ve 21 gün olan ihalelerde), ilanın işin yapılacağı yerde çıkan bir gazeteye ilave olarak bir internet haber sitesinde de yapılması gerekecektir.

3) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ilanın Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanması gerekecektir.

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 13.1.1.1 maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci cümlesinde yer alan “farklı gazetelerde” ibaresi “bir gazete ve internet haber sitesinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Tebliğin 13.1.1.2 ve 13.1.1.4 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ilan edilecek ihaleler için ihale ile işin yapılacağı yerin farklı olduğu durumlarda; ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde, diğerinin ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde yayımlanması ve bir gazete ve internet haber sitesinde ilan yapılmış olması kaydıyla toplam iki defa ilan yapılması yeterlidir.”

“13.1.1.2. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ilan, aynı süreler içinde Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanır.”

“13.1.1.4. İhalenin ve işin yapılacağı yerde yapılacak ilanlar Basın İlan Kurumu aracılığıyla belirlenen gazetelerde ve internet haber sitelerinde yapılacaktır. Bu bağlamda, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan ihalelere ilişkin ilanların yayımlanmasında idarelerce; ilgisine göre, ihale veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırları içinde, Basın İlan Kurumunun güncel listesinde ismi belirtilen gazete ve internet haber sitesi bulunup bulunmadığının araştırılması, bu nitelikte birden fazla gazete veya internet haber sitesi var ise, ilanın Basın İlan Kurumu Şubesi veya Valilik aracılığıyla, bu makamlarca 195 sayılı Kanun hükümleri esas alınmak suretiyle belirlenecek gazetede ve internet haber sitesinde yayımlatılması, ihalenin veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırları içinde bu nitelikte sadece bir gazete ve internet haber sitesi bulunması halinde, ilanın yine Basın İlan Kurumu Şubesi veya Valilik aracılığıyla söz konusu gazetede ve internet haber sitesinde yayımlatılması gerekmektedir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “gazetelerin en az ikisinde” ibaresi ile (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “gazetelerin birinde” ibareleri “bir gazete ve bir internet haber sitesinde” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “aracılığıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir internet haber sitesi ve” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ilan, aynı süreler içinde Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023, 10:19
YORUM EKLE