ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir?

4734 sayılı kanununa göre yapılacak olan ihalelerde ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu unsurlar kanununun 24 maddesinde yayımlanmıştır.

ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir?

4734 sayılı kanununa göre yapılacak olan ihalelerde ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu unsurlar kanununun 24 maddesinde yayımlanmıştır.

ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir?

ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir?

İhale ilanlarında bulunması zorunlu olan hususlar nelerdir? (Md. 24)

İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

k) Teklif ve sözleşme türü.

l) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

m) Tekliflerin geçerlilik süresi.

n) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

YORUM EKLE