Hizmet alım suretiyle taşıt alımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

Hizmet alım suretiyle taşıt alımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

Hizmet alım suretiyle taşıt alımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

Hizmet alım suretiyle taşıt alımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

Hizmet alım suretiyle taşıt alımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

Hizmet alım suretiyle taşıt alımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı azami satın alma bedellerini gösterir (T) işaretli cetvelde belirtilen taşıtlardan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up'lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde; şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır.

Motorlu Kara Taşıtları Kasko Dğer Listesinde yer alan kasko değerinin hesabında mali yıl başında geçerli fiyat esas alınırken, değişiklikten sonra bu bedel hesaplanırken onay belgesinin düzenlendiği tarihin esas alınacak.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5474

Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esas ve Usuller”in yürürlüğe konulmasına, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE
USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESAS VE USULLER

MADDE 1- 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 4 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığını” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “ihtiyaç duyulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı azami satın alma bedellerini gösterir (T) işaretli cetvelde belirtilen taşıtlardan” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı” ibaresi “harcama talimatının verildiği ay” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esas ve Usullerin 10 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, sonraki fıkra numarası buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Dışişleri Bakanlığı protokol hizmetleri kapsamında yabancı konukların ulaşım hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar, bu Esas ve Usullerin taşıtların menşei vc silindir hacmi, aylık kiralama bedeli sının ile uygun görüş alınmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın hizmet alımı suretiyle temin edilebilir.”

MADDE 4- Aynı Esas ve Usullerin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Esas ve Usulleri Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE