Elektronik ihalede geçici teminat gelir kaydı

Elektronik ortamda yapılan ihalelerde geçici teminat mektubunu sunmayan istekli hakkında yapılacak işlemler hakkında kik kararı

Elektronik ihalede geçici teminat gelir kaydı

Elektronik ortamda yapılan ihalelerde geçici teminat mektubunu sunmayan istekli hakkında yapılacak işlemler hakkında kik kararı

Elektronik ihalede geçici teminat gelir kaydı

Elektronik ihalede geçici teminat gelir kaydı

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No                                                : 2020/033

Gündem No                                               : 78

Karar Tarihi                                               : 22.07.2020

Karar No                                                    : 2020/DK.D-222

Toplantıya Katılan Üye Sayısı                   : 7

Gündem Konusu : Elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerinin elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı olarak sunmaları veya elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektuplarını kesinleşen ihale kararının tebliğinden önce iptal ettirmeleri durumunda, idarelerce yapılması gereken işlemlerin tespiti.Elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerinin elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı olarak sunmaları veya elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektuplarını kesinleşen ihale kararının tebliğinden önce iptal ettirmelerine ilişkin olarak,

1- İdarenin talebi üzerine, ihaleye katılım aşamasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı olarak sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğine,

2- Elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektuplarının asıllarını idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiğine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YORUM EKLE