Ek fiyat farkı ödemelerinde KDV oranı hakkında özelge

Ek fiyat farkı ödemelerinde KDV oranı hakkında özelge

Ek fiyat farkı ödemelerinde KDV oranı hakkında özelge

Ek fiyat farkı ödemelerinde KDV oranı hakkında özelge

Ek fiyat farkı ödemelerinde KDV oranı hakkında özelge

Ek fiyat farkı ödemelerinde KDV oranı hakkında özelge

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: E-85620172-130-41850

Tarih: 01.09.2022

Konu: Ek fiyat farkı ödemesinde KDV oranı

İlgi: 24/3/2022 tarihli özelge talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Üniversitenizin 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında personel servisi kiralama hizmet alım işini yürüten …… Temizlik Gıda & …. Tarım Mak. San. İş Ortaklığına 24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre yapılacak olan ek fiyat farkı ödemesinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda görüş istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV 'ye tabi olduğu,

            -20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

            -24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu

            hüküm altına alınmıştır.

            Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

            Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

            31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1/r) bendiyle yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8'e indirilmiş olup, söz konusu düzenlemenin yürürlüğü, son olarak 30/7/2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

            Buna göre, yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilen personel servis taşımacılığı hizmetleri 31/7/2020 tarihinden itibaren 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV hesaplanması gerekmekte olup, söz konusu personel servis taşımacılığı hizmetlerine 1/10/2021-31/12/2021 tarihleri arasında %18 oranında KDV hesaplanacağı tabiidir.

            Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C.6.1) bölümünde; "matrahta değişikliğin vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu KDV oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınmak suretiyle yapılması gerektiği" açıklaması yer almaktadır.

            Bu çerçevede, ….. Temizlik Gıda & …. Tarım Mak. San. İş Ortaklığı tarafından verilen personel servis taşımacılığı hizmetlerine ilişkin Üniversitenizce ödenecek olan ek fiyat farkı, 3065 sayılı Kanunun 24/c maddesine göre temin edilen mal veya hizmetin matrahına dahil olduğundan, bu fiyat farkı üzerinden hizmetin yapıldığı tarihte geçerli olan oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bu nedenle, söz konusu personel servis taşımacılığı hizmetlerine ilişkin Üniversitenizce ödenecek olan ek fiyat farkına, 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1/r) bendi uyarınca 1/1/2021-30/9/2021 tarihleri arasına isabet eden kısım için %8 oranında, 1/10/2021- 31/12/2021 tarihleri arasına isabet eden kısım için ise %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

YORUM EKLE