Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlanlar Hakkında 85 sayılı Genel Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlanlar Hakkında 85 sayılı Genel Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlanlar Hakkında  85 sayılı Genel Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlanlar Hakkında 18 Kasım 1983 tarihli ve 85 sayılı Genel Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 2. Genel Kurul Toplantısı, 7-9 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 92. maddesinin tadili ile Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlanlar Hakkında 85 Sayılı Genel Kurul Kararının yürürlükten kaldırılması kabul edilmişti. Genel Kurul'un bu kararı Resmi :Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete

Sayı : 32217

10 Haziran 2023 CUMARTESİ

KURUL KARARI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA YAYINLANACAK İLÂNLAR HAKKINDA GENEL KURUL KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR GENEL KURUL KARARI

Karar No: 218 9 Haziran 2023

MADDE 1- 2/12/1983 tarihli ve 18239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlanlar Hakkında 18 Kasım 1983 tarihli ve 85 sayılı Genel Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Genel Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Genel Kurul Kararı hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yürürlükten kaldırılan 85 sayılı Genel Kurul Kararı aşağıda yer almaktadır.

DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA YAYINLANACAK İLÂNLAR HAKKINDA GENEL KURUL KARARI

Resmi Gazete Sayısı - Tarihi: 18239 - 02.12.1983

MADDELER

Amaç

Madde 1 -

Bu kararın amacı 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. maddesi ile müteakip maddelerindeki ihale ilânlarına ait yayın esas ve usûllerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -

Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek parasal sınırı aşan ihalelere ait ilânlar, tirajları gözönüne alınarak, illeri bu kararla belirlenen günlük gazetelerde yayınlanır.

İhalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde yayınlatılacak ihale ilânları bu Karar’ın kapsamı dışındadır.

Tiraj Miktarı

Madde 3 -

İhale ilânı yayınlanacak gazetelere ait tiraj miktarının Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesine dayanılarak ittihaz olunan, Genel Kurul Kararında gazete nev’ilerine göre öngörülen günlük asgarî fiilî satış ortalamalarından % 20 fazla olması ve günlük fiilî satışının ise (5) binin üzerinde bulunması şarttır.

İhale ilânları, kontenjanları elverdiği ölçüde, durumu yukarıdaki şarta uyan gazetelerden, yayınlandığı yerin dışında da mevkûte dağıtım amacıyla kurulmuş şirket tarafından dağıtılan gazetelerde yayınlatılır.

Yayın Yerleri

Madde 4 -

Basın İlân Kurumu aracılığıyla yayınlatılması zorunlu ihale ilânları, aşağıda gösterilen illerin belediye sınırları içinde çıkan gazetelerin birinde bir defa yayınlanır.

İstanbul iline ait ihalelerde: Kurum’un şubesi bulunan diğer illerden biri

Diğer illere ait ihalelerde: İstanbul.

İlgili daire, yukarıda (a) bendinde gösterilen illerden birini 3. maddenin birinci fıkrasında öngörülen günlük fiilî satış şartını da gözönünde tutarak seçer ve iş emrini İstanbul Şube Müdürlüğü’ne gönderir.

İşin önem ve özelliğine göre, ihale ilânlarının zorunlu yayınına ilâveten bir veya daha fazla yayınlatılması gerekli görülüyorsa, yayın yerini ilgili daire seçer.

Uygulama Usulleri

Madde 5 -

İhale ilânları, Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen şartlara bağlı kalınarak: Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanun, Basın İlân Kurumu Yönetmeliği ve konuya ilişkin Genel Kurul Kararlarına göre yayınlatılır.

İdarelerin Sorumluluğu

Madde 6 -

İhale ilânları, ilgili idareler tarafından zamanında ve usulüne uygun olarak, bu kararın 4 üncü maddesinin ilk fıkrasında belirlenen esasa göre Basın İlân Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.

Kararın 4 üncü maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanması için, Basın İlân Kurumu şubesi bulunan yerlerde bu şubelere, diğer yerlerde ilgili Valiliklere gönderilecek iş emirlerinde bu husus ayrıca belli edilir.

Kararın Dayanağı

Madde 7 -

Bu karar, Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesiyle Basın İlân Kurumu’na verilen ödevi yerine getirmek üzere, 195 sayılı Kanun’un 8 ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürütme

Madde 8 -

Bu karar, Basın İlân Kurumu ve ilgili Valilikler ile Devlet İhale Kanunu kapsamına giren daire, müessese ve kuruluşlar tarafından yürütülür.

Kaldırılan Karar

Madde 9 -

Basın İlân Kurumu Genel Kurulu’nun 7 Mart 1979 tarihli ve 16571 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, 22 Şubat 1979 tarihli ve 71 sayılı kararı, 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 10 -

Bu Genel Kurul Kararı, 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.

YORUM EKLE