Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan satılar bazında değerlendirme yapılabilir mi?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen kar oranının yaklaşık maliyetin hesabında idarelerce uyulması gereken bir üst limit olduğu

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan satılar bazında değerlendirme yapılabilir mi?

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan satılar bazında değerlendirme yapılabilir mi?

KİK,  Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan satırlar bazında teklif fiyatı incelemesinin yapılamayacağı yönünde karar verdi. 

Toplantı No: 2021/016

Gündem No: 39

Karar Tarihi: 21.04.2021

Karar No: 2021/UH.II-856

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idarece alınan ihalenin iptali kararının uygun olmadığı, şöyle ki idarece belirlenen iptal gerekçelerinden;

...

2) “İşçi ücretlerine ve bakım onarım kalemlerine ayrı satır açıldığı ve isteklilerce teklif edilen işçilik ücretlerinin yaklaşık maliyette öngörülen işçilik ücretlerinden yüksek olduğu ve bakım onarım iş kaleminde istekliler tarafından teklif edilen tutarların sağlıklı ve gerçekçi olmadığı, isteklilerin tekliflerinde öngördüğü kar oranının mevzuatta öngörülen kar oranından yüksek olduğu, bu sebeplerle ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı” gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu zira Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan satırlar bazında teklif fiyatı incelemesinin yapılamayacağı, iki isteklinin teklif tutarının yaklaşık maliyetin altında olduğu, idareye verilen ihaleyi iptal etme konusundaki takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiği,

...

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

....

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır...” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…f) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,           … ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

İhale komisyonu kararında iddiaya konu hususta ihalenin iptaline gerekçe olarak “Diğer taraftan;

İhaleye 1 sıra numarası ile iştirak eden Entropi Taah. Proje Mühendislik İnş. Turizm Ltd. Şti. firmasının 46.107.072,00 TL fiyat teklifi sunduğu,

İhaleye 3 sıra numarası ile iştirak eden Alfatek Bakım Yönetim Hizm. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. firmasının 32.482.183,35 TL fiyat teklifi sunduğu,

İhaleye 4 sıra numarası ile iştirak eden Yıldız İnş. Tem. Ve Teknik Bakım Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının 38.632.212,00 TL fiyat teklifi sunduğu,

İhale birim fiyat teklif cetveline bakıldığında işçi ücretleri ile bakım onarım işi kalemlerine ayrı ayrı satır açıldığı, İdarece ihale dokümanında öngörülen brüt asgari ücret % fazlası üzerinden hazırlanan yaklaşık maliyettin sadece işçilik ücretleri kısmının (ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışma ücretleri+yol bedeli+% 4 genel giderler dahil) 13.690.052,40 TL olarak belirlendiği buna karşılık sadece işçilik ücretleri için toplamda;

Entropi Taah. Proje Mühendislik İnş. Turizm Ltd. Şti. firmasının işçilik kalemlerine 13.794.162,00 TL teklif sunduğu, firma teklifi ile ihale yaklaşık maliyetin sadece işçi ücretleri ve yol ücreti üzerinden yapılan değerlendirmede 104.109,60 TL tutarında fark olduğu,

Alfatek Bakım Yönetim Hizm. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. firmasının işçilik kalemlerine 20.010.169,95 TL, teklif sunduğu, firma teklifi ile ihale yaklaşık maliyetin sadece işçi ücretleri ve yol ücreti üzerinden yapılan değerlendirmede 6.320.117,55 TL tutarında fark olduğu,

Yıldız İnş. Tem. Ve Teknik Bakim Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının işçilik kalemlerine 13.724.352,00 TL teklif sunduğu, firma teklifi ile ihale yaklaşık maliyetin sadece işçi ücretleri ve yol ücreti üzerinden yapılan değerlendirmede 34.299,60 TL tutarında fark olduğu görülmüştür.

İsteklilerin basiretli tacir olduğu göz önünde bulundurulduğunda; Alfatek Bakım Yönetim Hizm. İnş. San. ve Tic. A.Ş. firmasının ihale ihtiyaç listesindeki işçilik kalemleri dışında bulunan bakım-onarım kalemlerine sunduğu toplam 12.472.013,40 TL’lik teklifinin (bakım-onarım kalemlerine sunduğu fiyatların ticaretin olağan akışı içinde karlı olması beklenirken) kârsız bire bir maliyetine yapacağı düşünülse dahi hizmetin ifasında çalıştırılması öngörülen personeller için idarenin belirlediği brüt asgari ücretin % fazlası üzerinden işçi ücretleri+ yol bedelin- ulusal bayram ve resmi tatil ücretleri dahil aradaki toplam 6.320.117,55 TL tutarındaki farkın firma kârı olduğu kanaatine varılmış/düşünülmüş olup mevcut bu durumun;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği "Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Güncellenmesi” başlıklı 9. Maddesinde yer alan “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

....

Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.” hükmünden, hizmet alımı ihalelerinde yüklenici karının %7 ile sınırlandırıldığı, Alfatek Bakım Yönetim Hizm. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. firmasının sadece işçi ücretleri/maaşları üzerinden hesapladığı düşünülen/kanaatine varılan firma karının mevzuatında tanımlanan sınırın üstünde olduğu değerlendirilmiş olup ihale komisyonunu ihalenin sonuçlandırılmasında tereddüde düşürdüğü sonucuna varılmıştır.

Ayrıca istekliler tarafından sunulan tekliflerin, işçi ücretleri/maaşları ve bakım onarım iş kalemlerine verilen toplam fiyatlar açısından ayrı ayrı incelendiğinde işçi maaşları ile diğer bakım onarım kalemlerine sunulan fiyatların tutarlı olmadığı Entropi Taah. Proje Mühendislik İnş. Turizm Ltd. Şti. işçilik teklifi 13.794.162,00 TL, Bakım Kalemlerine toplam teklifinin 32.312.910,00 TL, Alfatek Bakım Yönetim Hizm. İnş. San. ve Tic. A.Ş. işçilik teklifi 20.010.169,95 TL, bakım kalemlerine toplam teklifinin 12.472.013,40 TL, Yıldız İnş. Tem. Ve Teknik Bakim Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. işçilik teklifi 13.724.352,00 TL, bakım kalemlerine toplam teklifinin 24.907.860,00 TL) dolayısıyla ihaleye ait yaklaşık maliyet ile kıyaslandığında işçilik ve bakım kalemlerine sunulan teklifler ile orantılı olmadığı/ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmayacağı/ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçelerinin belirlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde öngörülen kar oranının yaklaşık maliyetin hesabında idarelerce uyulması gereken bir üst limit olduğu, idare tarafından belli hesaplamalarla isteklilerin teklif tutarlarının yüzde kaç kar içerdiğinin hesaplandığı ancak böyle bir hesaplamanın ihale mevzuatı bakımından herhangi bir dayanağının bulunmadığı ve her bir isteklinin hizmeti gerçekleştirmedeki özel koşulları sebebiyle bu varsayımsal hesaplamaların gerçeği yansıtmasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır.

Öte yandan şikâyete konu ihalede 12 adet doküman indirildiği, ihaleye 3 istekli tarafından teklif sunulduğu ve gelinen aşama itibarı ile üç isteklinin teklifinin de geçerli teklif olduğu, iki isteklinin teklif tutarının yaklaşık maliyetin altında olduğu, verilen tekliflerin Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki satırlar bazında değil toplam teklif tutarları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında idarece ihalenin anılan gerekçelerle iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

YORUM EKLE