Belediyelerin Medya Takip Hizmeti Alabileceği

belediye ve ilçe ile ilgili yazılı ve görsel medyada yayınlanan her türlü haberin, günlük, aylık ve yıllık olarak takibinin yapılarak sunulması, arşivlenmesi,

Belediyelerin Medya Takip Hizmeti Alabileceği

belediye ve ilçe ile ilgili yazılı ve görsel medyada yayınlanan her türlü haberin, günlük, aylık ve yıllık olarak takibinin yapılarak sunulması, arşivlenmesi, raporlanarak kayıt altına alınması işlerinin 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendi gereğince medya takip hizmeti olarak satın alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Belediyelerin Medya Takip Hizmeti Alabileceği

Belediyelerin Medya Takip Hizmeti Alabileceği

Belediyelerin medya takip işlemi için hizmet alımı yoluyla satın alma yapmasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle tazmin hükmüne karar verilmiştir. Sorumluların daire kararını temyize götürmesi sonucu Sayıştay Temyiz Kurulu vermiş olduğu kararda belediyelerin medya takip hizmeti almasının mevzuata aykırı olmadığına hükmetmiştir.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2009
Dairesi3
Dosya No37863
Tutanak No41123
Tutanak Tarihi1.12.2015
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren

Medya Takip İşinin 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Hizmet Alımı Yoluyla Gördürülemeyeceği, Dolayısıyla Hizmet Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenemeyeceği

1143 sayılı İlam’ın 2’nci maddesi ile ………… A.Ş.'den hizmet alımı yoluyla satın alınan medya takip işinin 4734 sayılı Kanun kapsamında hizmet alımı yoluyla gördürülemeyeceği, dolayısıyla hizmet bedelinin Belediye bütçesinden ödenemeyeceği gerekçesiyle ………… TL’ye tazmin hükmü verilmiş; 08.04.2014 tarih ve 38763 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile tazmin hükmünün tasdikine karar verilmiştir.

Sorumlu karar düzeltilmesi kapsamında vermiş olduğu dilekçesinde özetle; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14’üncü maddesinin (a) fıkrasında sıralanan hizmetler incelendiğinde her bir hizmetin belediyelerdeki bir müdürlüğü ve dolayısıyla müdürlüklerin yaptıkları hizmetlerin tümünü temsil ettiğini, bu bağlamda “tanıtım” da Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün yapmış olduğu iş ve işlemleri temsil ettiğini, bunun aksini düşünmenin mümkün olmadığını, böyle düşünüldüğü takdirde Kanunda birer başlık altında toplanan bu hizmetlerin hepsinin tek tek yazılması gerekeceğini, bunun da sayfalar dolusu açıklama anlamına geleceğini, bu nedenle kanun koyucunun yapılan tüm iş, işlem ve hizmetler için kısa başlıklar kullanarak böyle bir tanımlamada bulunduğunu;

Bu nedenle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gerek medya takibi yaparak kurumla ilgili olan doğrudan ya da dolaylı yazılı ve görsel haberleri derleyip toparlayıp yazılı ve CD ortamında temin ederek, kurum içinde tüm birimlere ve üst yöneticilere gönderip günlük, aylık olarak bilgilendirme faaliyetini yerine getirip gerekse belediyenin tüm faaliyetlerini, hazırladığı bültenlerle yerel, ulusal basın, yayın kuruluşları ve kamuoyuna bilgilendirip tanıtımını yaparak tüm basın, yayın kuruluşları ile sürekli irtibat halinde bulunup bilgi ve tanıtım (enformasyon) hizmetini yaptığını, ayrıca halkla belediyeler arasında köprü kurup kurumun başı olan belediye başkanının sözcülüğünü yürüten tek birim olduğunu;

5393 sayılı Kanun'un 38’inci maddesinin (b) bendinde belediye başkanının görevlerinden biri olarak "Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans Ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak" sayıldığını ve bunun Müdürlüklerinin aynı zamanda bir tanıtım ve enformasyon görevi yürütüp kurumun dış imajını güçlendirip kalıcı hale getiren çok önemli bir görevi olduğu konusunda yasal dayanak teşkil ettiğini;

Stratejik Planda belediyenin zayıf yönleri arasında belediye hizmetlerinin tanıtımının yetersizliği sayıldığı da dikkate alındığında bu görev dolayısıyla söz konusu hizmet alımının kurumun Stratejik Planı ve Performans Programında yer alan hedeflerle ne denli ilgili olduğunun anlaşılacağını;

Temyiz dilekçesinde medya takip hizmet alımının gerekliliğine ilişkin 25 Kasım 2004 tarih ve 451 sayılı Başkanlık Onayı ile Harcama Yetkilisi sıfatıyla Belediye Başkanı tarafından bizzat onaylanan 26.05.2005 tarihli İhale Onay Belgesi'ne kararda yeterince değinilmediğini, kurumun başının bizzat kabul edip uygun gördüğü bu hizmet alımı için sanki Başkan’ın bilgisi ve onayı olmadan müdürlük bünyesinde gerekli görülerek yasal mevzuata uyulmadan yapılmış gibi değerlendirilip tazmin hükmünün onandığını, bu onayda, hizmet alımının bütçe tertibinin de (117-02-1-005-400-410) yer almış olması, bütçede yeri olmayan bir ödemenin yapılmadığını ve harcamanın yasal mevzuata uygun olduğunu gösterdiğini;

Stratejik Plan gereği müdürlüğün performansının yükseltilmesi için 2009 yılında belirlenen Birim Hedefleri Tablosu'nun 3, 9 ve 10’uncu maddelerinde yer alan birim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, medya takibi yoluyla elde edilen yazılı ve görsel ürünler kullanıldığını, 2’nci maddede yer alan “Belediye hizmetlerinin tanıtılmasında Belediyedeki video ekranının kullanılması, televizyondaki röportajların burada değerlendirilmesi” ile “Tanıtım için CD hazırlanması ve çoğaltılması” başlıklı hedefler için, her ay taraflarına ulaştırılan ilçeleri ve belediyeleriyle ilgili haberlerin VCD halindeki görüntüleri gözden geçirilip çoğaltılarak belediye hizmet binalarındaki TV’lerde ve resmi internet sitelerinde her ay yayınlandığını, ayrıca 1 yıl içinde montaj ve seslendirme işlemleri yapılarak eldeki görüntülerden hazırlanan Tanıtım CD’lerinin çoğaltılıp dağıtılarak halkın bilgilendirilmesinin ve kurum faaliyetlerinin tanıtılmasının sağlandığını, bunun yanında bir prodüksiyon firmasıyla anlaşılıp yeniden kamera çekimi yapılıp minimum harcamayla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti yapıldığını;

Madde 9 ve 10'daki hedeflere ulaşmak için de medya takip firmasından gelen yazılı basın özetlerinin bulunduğu CD’lerden en üst seviyede yararlanıldığını; mevcut personelle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi; hizmet kalitesinin artırılması ve belirlenen hedeflere ulaşılması için medya takip hizmetinin satın alındığını, bu yolla elde edilen tüm bilgi ve belgelerin derlendiği malzemelerin birim hedeflerinin, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde başarıyla kullanıldığını, hedeflerin geneline bakıldığında bu alımın ne denli zorunlu ve hayati olduğunun görüleceğini;

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na dayanılarak ………… genelindeki birçok belediyeye yapmış olduğu başvuruların cevapları ile internetten elde ettiği ve küçük bir araştırmayla rahatlıkla ulaşılabilecek sonuçlara bakıldığında medya takibinin, farklı düzenlemeler ve uygulamalar olsa dahi, tüm belediyelerce ihtiyaç duyulup kullanılan, günümüzde tanıtım ve halkla ilişkilerin en ucuz, en etkili ve en kolay yolu olduğunun anlaşılacağını, belediyelerin kendi basın yayın müdürlükleri yoluyla medya takibi yapmalarının teknik, bilimsel açıdan ve personel açısından mümkün olmadığını, bu hizmeti belediyeler, valilikler, bakanlıklar, ………… ve ………… ile yasama, yürütme ve yargı organları, ………… Başkanlığı vb. kurumların da satın aldığını, eğer bu hizmet alımı, mevzuata aykırı ise tüm belediye, bakanlık, valilik ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da anılan hizmet alımları yoluyla kamu zararına neden oldukları sonucuna varılacağını, Sayıştay Kararları arasında da medya takibi nedeniyle tazmin hükmolunan başka bir örneğe rastlamadığını, İdarelerince 2005 yılından bu yana aynı yasal düzenlemelere göre aynı süreçler takip edilerek yapılan söz konusu hizmet alımına ilişkin olarak Sayıştay’ca yapılmış başka hiçbir denetimde de bu konuya değinilmediğini, İdarelerine ilişkin ilamlarda bu konuda verilmiş başka bir tazmin hükmünün yer almadığını, oysa önceki yıl ilamlarıyla maadasının beraatine hükmedildiğinden bu yönüyle yapılan hizmetin belgelere dayalı, kayıtlara, kanun ve nizamlara uygun olduğuna hükmedilmiş bulunduğunu, 2009 yılındaki denetimden dolayı hizmet alımı işinin satın alınmasının mümkün görülmemesi nedeniyle hükmolunan tazminin geçmiş yıllar da dikkate alındığında haksız, hakkaniyete ve adil yargılamaya uygun olmayan ya da yıllara göre birbirinden farklı, sübjektif kriterlere göre verilmiş yanlış bir karar olduğunun düşünüldüğünü, Temyiz dilekçesinde ………… genelindeki belediyeler arasında başta ………… Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 20’den fazla belediyenin bu hizmetten faydalandığını belirtmesine karşın bu açıklamalarının Temyiz İlamı’na konu edilmediğini, yaygın bir kullanım alanı bulunan ve halkla ilişkilerde son derece etkin olduğu belirlenen ve emsali araçlar arasında en ekonomik olan bu teknolojiden belediyelerin yararlanmasını engelleyen herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığını, kanunun uygun ve gerekli gördüğü bir amaç için bütçeden yapılan harcamada herhangi bir kamu zararından söz etmenin mümkün olmadığını;

………… Dergisinde kamu zararının varlığından veya mali sorumluluktan söz edebilmek için her somut olayda; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemin bulunması, mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması, kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması durumu ile mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem arasında bir illiyet bağının olması şartlarının birlikte aranması gerektiğinin, kasıt, kusur veya ihmal yok ise kamu zararından söz edilemeyeceğinin vurgulandığını, Buna karşın kasıt, kusur veya ihmale yönelik bir tespite yer verilmeden Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9’uncu maddesinde yer alan "Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması" hükmü gerekçe gösterilerek hakkında hüküm verildiğini, hizmet alımı ile zarar arasında bir illiyet bağının kurulmasının mümkün olmadığını;

5393 sayılı Kanun’un "Belediyenin giderleri" başlıklı 60’ıncı maddesinin (k) bendinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediye giderleri arasında sayılmış olup tanıtım giderleri konusunda Belediye bütçesinde yer alan temsil ağırlama ve tören giderlerinin sarf esas ve usullerini düzenleyen Belediyelerde Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3’üncü maddesinde de; “Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye başkanının takdirine tabidir.” hükmünün yer aldığını ve istisnasız bütün yerel yönetimlerce sınırsız olarak uygulanan medya takip hizmet alımını yasaklayan herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını, Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde (Genelge 2007/3) "Basın yayın giderleri" başlığı altında; "(...) dekanlar ve kaymakamlar dışındaki makamlar için (kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç) hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacaktır.", aynı Genelgenin "Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri" başlığı altında; "Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecektir." denildiğini, böylelikle basın yayın müdürlüklerine faaliyetlerini sürdürmeleri için, bütçelerine uygun olarak, harcama yetkisi verildiğini, yapılan hizmet alımı giderinin, müdürlüğün faaliyet alanlarına giren ve faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli harcamalar içerisinde bulunan bütçede yeri olan bir ödeme olduğunu, idarelerince yapılan hizmetlerin halka ve kamuoyuna duyurulup tanıtımı yalnızca müdürlükleri vasıtasıyla yapıldığını;

Müdürlüğün dilekçe ve eklerinde bahsedilen ve bahsedilemeyen birçok görevine karşın belediyenin teknik ve personel olarak imkanlarının bu hizmetleri yerine getirmekte yetersiz kalması nedeniyle bu hizmetin satın alındığını ve oldukça kapsamlı olan bu alım işinin mevzuatın gerektirdiği şekilde uygun şartlarda temin edildiğini;

Kararda hizmet alımı sözleşmesinde yer alan maddelere yeterince yer verilmeden binlerce basın yayın organının zaman sınırı olmaksızın sürekli takibi, bunlara ilişkin raporların, hafta içi en geç 09.00'da teslimi basit ve kolaylıkla yapılabilir bir iş gibi gösterildiğini, ancak şirket tarafından verilen hizmetin müdürlük imkanlarıyla yerine getirilmesinin mümkün olmadığını, yüklenici tarafından aylık olarak verilen kitap şeklindeki raporların adı geçen şirketin kendi alanında uzmanlaşmış araştırma görevlilerince hazırlandığını ve bilimsel bir araştırma tarzında sunulduğunu, verilen hizmetlerin teknik uzmanlık gerektirdiğini, hizmet alımının mali mevzuata uygun olduğunu, İlam’da sanki şirket tarafından sadece aylık bazda bilimsel nitelikte bir kitapçıkla yetinilip bunun dışında başka bir materyal alınmamış gibi gösterildiğini, ancak bunların haricinde her ay yazılı, görsel ve işitsel kayıtlar montajlanarak hazırlanan CD ve VCD'ler, ………… genelindeki belde ve ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin de yer aldığı basında yer alma sıklığını gösteren veriler ve istatistiki raporlamaların bulunduğu aylık rapor kitabı, basın ve yayın kayıtlarının envanterini içeren listeler düzenli olarak sunulduğunu, Kurulca medya takip işi sadece gazete, dergi, ve internet sitelerinin takibinden ibaret sayıldığını, ancak medya takibinin kamusal hizmet yapan basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünün kendi bünyesinde yapabilecekleri asli işleri olmadığını ve bu işlerin yerine getirilmeye çalışılması durumunda kurum bütçelerinden oldukça fazla bir harcama yapmaları gerektiğini, bunun da devlet bütçesine büyük mali külfetler getireceğinin görüleceğini;

Yukarıda yapılan açıklamalardan da görüleceği gibi, belediye basın yayın müdürlüklerinin kendi yapı ve imkanlarıyla medya takip işini yürütmelerinin mümkün olmadığını ve bu işin mutlaka yapılacak piyasa araştırması gereğince profesyonel bir kadro ve firma eliyle yürütülmesi gerektiğini, bunun da hem en düşük maliyetle en kaliteli hizmetin teminini, hem de çağdaş, teknolojik gelişmeleri ek harcama yapmadan kolaylıkla kullanmayı sağlayacağını;

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan; Analitik Bütçe Sınıflandırılmasına İlişkin Rehberin "Tanıtma Giderleri" başlıklı 03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kodunda; "plan, program ve bütçelerin ulusal çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konferans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf, vesair araç ve malzeme giderleri" tanımlandığını ve bununla ulusal çapta yapılacak tanıtımların kastedildiğini, taraflarınca yapılan hizmet alımında da yerel ve ulusal düzeyde görev yapan tüm gazete ve TV’ler, internet ve radyolardan oluşan; yazılı, görsel ve işitsel haberlerin, belediye başkanının katıldığı ulusal TV'lerdeki canlı yayınların, festival, temel atma, açılış, konferans, halk yararına bilgilendirici ve tanıtıcı sağlık, spor, kültürel, sosyal ve benzeri türdeki tüm haber değeri taşıyan ve diğer belediyelere örnek oluşturacak, belediyeleriyle ilgili her türden haber ve faaliyetlerinin 24 saat esasıyla bant yayınlarının kayıtlarının derlenip toplandığı raporlar, düzenli olarak her ay teslim alındığını, bütçede gideri olmayan ve mevzuata aykırı bir ödemenin yapılmadığını [………… tarih ve 2008/… sayılı Belediye Meclisi Kararı'yla ………… kabul edilen …………Belediyesi 2009 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinde yer verilen (03.2.1.03 kodlu) Periyodik Yayın Alımları Hesabından ………… Merkezi A.Ş.’ye ………… TL ödeme yapıldığını];

Sayıştay 3’üncü Dairesi kararında bu hizmet alımının 4734 sayılı yasa kapsamında gördürülemeyeceğinin bildirildiğini, ancak hizmet alımının yasal dayanağının 4734 sayılı yasanın 22’nci maddesinin (d) bendi ve 60’ıncı maddesinin (k) bendinde yer alan "Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri" olduğunu, Müdürlüğün bu çalışmalarının da belediyenin ve ilçenin tanıtımına büyük katkılar sağladığını, aynı zamanda Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ile de bu harcamaların belediye bütçesinden yapılabileceği ve temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğunun vurgulandığını, 5393 sayılı Kanunun 38’inci maddesinde "Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak" yetkisi belediye başkanına bırakıldığını, tanıtım giderleri konusunda belirleyici ve sınırlayıcı bir düzenleme de bulunmadığını, ve harcamaların belediye başkanının bilgi ve yetkisi dahilinde yapıldığını;

Ulusal düzeydeki basın kuruluşları başta olmak üzere yerel ve bölgesel düzeydeki gazete, dergi, TV ve radyoların toplamı 3.395 adet olup sadece 30 adet gazete ve dergi için abonelik gideri olarak bütçeden 2005 yılına kadar ………… TL ödendiğinden hareketle tüm basın yayın organlarının toplamı için bir oranlama yapıldığında kabaca bir hesapla ………… TL’lik bir ödemenin sadece gazete, dergi ve diğer basın yayın haberlerinin temini için "Bilgiye Abonelik Gideri" harcama tertibinden her ay yapılması gerekeceğini, bu durum yalnızca basın takibi için ödenecek miktar olduğunu, bunun dışında bilimsel ve teknik raporlamalar, görüntülerin CD ve VCD formatına aktarımı için ayrı bir kuruluşla hizmet alımı yapılması ve buna ilaveten başka ödemeler yapılmasının da gerekeceğini;

Müdürlüğün görevleri arasında yer alan "belediyemiz faaliyetlerinin halkımıza ve kamuoyuna duyurulması" ve birim hedefleri arasında yer alan "her yıl 1 Adet Tanıtım CD’si ve broşür hazırlanması" çalışmalarının hazırlanmasında, büyük ölçüde bu kaynaklardan faydalanıldığını, hizmet alımının kapsamına dahil basın yayın kuruluşlarına ilişkin sayısal bilgilerin temyiz başvuru dilekçesinde ayrıntılı olarak yer almasına rağmen İlamda hiç dikkate alınmadığını, belirterek tüm bu açıklamalar ve başsavcılık görüşü doğrultusunda karar düzeltme talebinin kabulü ile tazmin hükmünün kaldırılması talep etmiştir.

Başsavcılık karşılamasında; “İlgili dilekçesinde dosyanın daha önceki aşamalarında ileri sürdüğü itirazlarını tekrarlamış olmakla birlikte; tazmin konusu iş 4734 sayılı Kanunda ifade edilen hizmet tanımı kapsamındadır. Günümüz şartlarında profesyonelce yürütülmesi gereken bir hizmete ilişkin olarak Belediyenin konu ile ilgili biriminin sayı ve kalifiye eleman sorunu olduğu anlaşılmaktadır.

Ödeneğine dayanılarak, yapılan hizmet karşılığında ödenen tutarda ilişecek bir husus olmadığından, karar düzeltme talebinin kabulü ile tazmin hükmünün kaldırılması uygun olur.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

Duruşma talebinde bulunan ………… ile Sayıştay Başsavcı Vekilinin sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;

Anayasanın “Genel İlkeler” başlıklı 128’inci maddesinde; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli kamu hizmetleri memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” denilmektedir.

Anayasanın 47’nci maddesinde ise; “Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, Belediye tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin özel kişilere yaptırılabilmesi, buna izin veren yasal bir düzenlemeyi gerektirmekte olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde; mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla belediyenin, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapacağı veya yaptıracağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4’üncü maddesi, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayın, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, “hizmet” kapsamında değerlendirmiştir.

Buna göre, 2009 yılı için belediye ve ilçe ile ilgili yazılı ve görsel medyada yayınlanan her türlü haberin, günlük, aylık ve yıllık olarak takibinin yapılarak sunulması, arşivlenmesi, raporlanarak kayıt altına alınması işlerinin 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendi gereğince medya takip hizmeti olarak satın alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, sorumlu talebinin kabulü ile 1143 sayılı İlamın 2’nci maddesi ile verilen tazmin hükmünün tasdikine ilişkin 08.04.2014 tarih ve 38763 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının düzeltilerek tazminin hükmün KALDIRILMASINA,

Karar verildiği 01.12.2015 tarih ve 41123 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022, 09:31
YORUM EKLE