4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesine ilişkin DKK

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesine ilişkin DKK

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesine ilişkin DKK

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesine ilişkin DKK

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesine ilişkin DKK

KAMU İHALE KURULU KARARI

                                                  

Toplantı No                                              : 2022/042

Gündem No                                             : 28

Karar Tarihi                                           : 07/09/2022

Karar No                                                : 2022/DK.D-320

Toplantıya Katılan Üye Sayısı             : 7

Gündem Konusu                                 : 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Daire Tereddütlerin Giderilmesi

KİK, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici  6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 7/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-320 Sayılı Kurul Kararı yayımladı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulmasına dair 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların (Esaslar) “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 15 inci maddesinde “(1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkili olup tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak idareler tarafından bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık; il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla, bakanlığın varsa konu hakkındaki görüşü ile birlikte Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılır, idarece yapılan değerlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde, başvuru yukarıdaki usule göre Kuruma gönderilir.” hükmü yer almakta olup, bu hükme istinaden Kurumumuza intikal eden uygulamadaki tereddütlere ilişkin 18/5/2022 tarihli ve 2022/DK.D-171 sayılı, 8/6/2022 tarihli ve 2022/DK.D-200 sayılı, 22/6/2022 tarihli ve 2022/DK.D-228 sayılı, 29/6/2022 tarihli ve 2022/DK.D-246 sayılı, 26/7/2022 tarihli ve 2022/DK.D-268 sayılı, 10/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı ile 24/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-308 sayılı Kamu İhale Kurulu kararları alınmıştır. Ancak bu süreçte Kuruma başvurular yapılmaya devam etmekte olup, Kurumumuza intikal eden uygulamadaki diğer tereddütlerin aşağıdaki şekilde giderilmesi gerektiği;

1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen bir yapım işinde, sözleşme sürecinde gerek duyulması üzerine yaptırılan yeni iş kalemlerine ait imalat tutarları için Esaslar kapsamında artırımlı ve ek fiyat farkının nasıl hesaplanacağı, yeni iş kaleminin birim fiyatının ihale tarihindeki fiyatlar üzerinden hesaplanmadığı durumlarda temel endeksin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks mi yoksa yeni birim fiyatın düzenlendiği aya ait endeks mi olması gerektiği hususuna ilişkin olarak:

Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “(1) 1/4/2022 tarihinden önce 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı bu Esaslara göre artırılır, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır…” hükmü,

Esasların 6 ncı maddesinde “(1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan yapım işlerinde, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı hesaplanmasında;

Pn=  olmak üzere,

Fd = An x D x (Pn - 1) formülü kullanılır.

(4) Bu madde kapsamında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin formülde yer alan değişkenlerden;

a) Fd: Artırımlı fiyat farkı tutarını,

b) D: 1/1/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 0,25; 1/1/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 0,15 sabit katsayısını,

e) Pn: 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki sözleşmeler için Go, Gn sayıları ile ilgisine göre a1 katsayısının da formüllere uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

f) Go, Gn: 4 üncü maddede tanımlanan temel endeks (o) ve güncel endeks (n)’e ilişkin olarak TÜİK tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun “Yİ-ÜFE Genel” sütunundaki sayıyı,

ifade eder.” hükmü,

Esasların 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında “Artırımlı fiyat farkı hesabına ilişkin olarak bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uygulanır.” hükmü,

Esasların 8 inci maddesinde “(1) Yapım işlerinde ek fiyat farkının hesaplanmasında;

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı düzenlenen sözleşmelerde:

Pn=  olmak üzere,

Fe = An x E x (Pn - 1) formülü,

kullanılır.

(2) Ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin formülde yer alan değişkenlerden;

a) Fe: Ek fiyat farkı tutarını,

b) E: Birinci fıkranın (a) bendindeki sözleşmeler için 0,56; (b) bendindeki sözleşmeler için 0,41; (c) bendindeki sözleşmeler için 0,33 sabit katsayısını,

c) An: 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı, anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı,

ç) Pn: 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sözleşmeler için Go, Gn sayılarının; (c) bendi kapsamdaki sözleşmeler için fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler, güncel endeksler ve akaryakıt bayi satış fiyatları ile a, b1, b2, b3,1, b3,2, b4, b5 ve c katsayılarının ilgili formüllere uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı Esasların 4 üncü maddesinde;

- Fiyat Farkına İlişkin Esaslar, yapım işi sözleşmeleri için 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar olarak,

- Artırımlı fiyat farkı hesabında temel endeks, ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait endeks olarak,

- Ek fiyat farkı hesabında temel endeks ise, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayına ait TÜİK tarafından yayımlanan ilgili endeks, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait TÜİK tarafından yayımlanan ilgili endeks olarak tanımlanmaktadır.

Öte yandan, Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında “Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait birim fiyatı tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerinden, Esasların kapsamına giren sözleşmelerde 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanacağı, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan yapım işlerinde artırımlı fiyat farkının hesaplanmasında yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin 1/1/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yüzde 25’inin (0,25x[Pn-1]), 1/1/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ise yüzde 15’inin (0,15x[Pn-1]), temel endeks olarak da ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait endeksin esas alınacağı; artırımlı fiyat farkı hesabına ilişkin olarak Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde yapım işleri için Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların uygulanacağı; bu doğrultuda ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı öngörülen işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait fiyatı tespit edilemeyen yeni bir iş kalemi için yeni birim fiyat yapılması halinde, fiyatın uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edileceği ve yeni birim fiyatın, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait birim fiyatının tespit edilerek, fiyat farkı hesabının indirgenen fiyat esas alınarak yapılacağı anlaşılmaktadır.

Öte yandan Esasların kapsamına giren sözleşmelerde 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı da hesaplanacağı, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan yapım işlerinde ek fiyat farkının hesaplanmasında yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin yüzde 56’sının (0,56x[Pn-1]), temel endeks olarak ise 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayına ait TÜİK tarafından yayımlanan ilgili endeksin, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait TÜİK tarafından yayımlanan ilgili endeksin esas alınacağı anlaşılmaktadır.

Yeni iş kalemine ait birim fiyatın uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilmesi durumunda; bu sözleşmeler için Esaslar kapsamında artırımlı ve ek fiyat farkı hesaplandığından, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülen sözleşmelerde olduğu gibi yeni iş kalemine ait birim fiyatın ihale tarihine indirgenip yeni iş kaleminin indirgenmiş fiyatı esas alınarak Esaslar kapsamında fiyat farkı hesaplanabileceği,

i) Artırımlı fiyat farkı bakımından;

- Esaslara göre 1/1/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin yüzde 25’i (0,25x[Pn-1]) esas alınarak artırımlı fiyat farkı hesaplandığı dikkate alındığında, anılan tarih aralığında hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat ihale tarihine indirgenirken yeni birim fiyatın (1+0,25x[Pn-1]) katsayısına bölünmesi,

- Esaslara göre 1/1/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin yüzde 15’i (0,15x[Pn-1]) esas alınarak artırımlı fiyat farkı hesaplandığı dikkate alındığında, anılan tarih aralığında hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat ihale tarihine indirgenirken yeni birim fiyatın (1+0,15x[Pn-1]) katsayısına bölünmesi,

- Yeni iş kalemine ilişkin artırımlı fiyat farkı hesabının indirgenmiş bu birim fiyat esas alınarak Esasların 6 ncı maddesine göre yapılması,

- Hesaplamada temel endeks olarak ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait endeksin esas alınması,

- Son olarak yeni iş kaleminin birim imalatı için ihale tarihine indirgenmiş yeni birim fiyat tutarına ilave olarak artırımlı fiyat farkı tutarının yukarıda aktarılan şekilde hesaplanarak ödenmesi gerektiği,

ii) Ek fiyat farkı bakımından ise;

- Esaslara göre 1/1/2022 - 31/3/2022 tarihleri arasında yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin yüzde 56’sı (0,56x[Pn-1]) esas alınarak ek fiyat farkı hesaplandığı dikkate alındığında, bu tarih aralığında hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat ihale tarihine indirgenirken yeni birim fiyatın (1+0,56x[Pn-1]) katsayısına bölünmesi,

- Esaslara göre 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde temel endekse esas olarak 2021 yılı Haziran ayına ait endeksler kullanıldığından yeni birim fiyatın ihale tarihi yerine 2021 yılı Haziran ayına indirgenmesi, 1/7/2021 tarihi ve sonrasında ihale edilen işlerde ise yeni birim fiyatın ihale tarihine indirgenmesi,

- Yeni iş kalemine ilişkin ek fiyat farkı hesabının indirgenmiş bu birim fiyat esas alınarak Esasların 8 inci maddesine göre yapılması,

- Hesaplamada temel endeks olarak 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayına ait endeks, 1/7/2021 tarihi ve sonrasında ihale edilen işlerde ise ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait endeksin esas alınması,

- Bu şekilde hesaplanan ek fiyat farkı tutarının, yeni iş kaleminin birim imalatı için (i) bendine göre indirgenmiş yeni birim fiyat ve artırımlı fiyat farkı ile beraber ödenmesi gerektiği,

2) Yüklenicinin kusuru nedeniyle iş programının gerisinde kalındığı hallerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki çalışılan günlerde yüklenici tarafından yapılan imalatların tamamının veya bir kısmının iş programına göre söz konusu tarih aralığından önce yapılması gereken işlere ilişkin olduğu durumlarda, süre uzatımı miktarının nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkin olarak;

Esasların “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “(2) 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı bu Esaslara göre verilir.” hükmü,

Anılan Esasların “Süre uzatımına ilişkin uygulama esasları” başlıklı 12 nci maddesinde “…(2) Başvurunun uygun görülmesi halinde, bu hususun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek idarenin onayına sunulur. Onaylanan revize iş programına göre işe devam edilir ve bu işlerde 31/3/2022 tarihinden sonra gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin fiyat farkı hesabı revize iş programı dikkate alınarak, ikinci bölümdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili sözleşmeye esas ihalenin ilanı veya duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre yapılır.

(3) Uzatılacak süre, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki (bu tarihler dâhil) iş programına göre; gerçekleştirilemeyen iş miktarının, bu tarihler arasındaki günlük iş miktarına bölünmesiyle tespit edilir.

(4) 1/1/2022 tarihinden önce işin süresi sona eren ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde bu Esaslar kapsamında süre uzatımı verilemez...” hükmü,

8/6/2022 tarihli ve 2022/DK.D-200 sayılı Kurul kararında “…3) Yapım işlerinde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için verilecek süre uzatımının tespitinde, gerçekleştirilemeyen işler bakımından yüklenici kusurunun bulunup bulunmamasının veya hakediş düzenlenip düzenlenmesinin dikkate alınıp alınmayacağı, ayrıca söz konusu işlerde ödenek aktarımının hangi şekilde gerçekleştirileceği hususlarına ilişkin olarak:

Bu çerçevede, süre uzatımı kararına esas olarak, idare tarafından öncelikle iş programına göre 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekirken herhangi bir sebeple gerçekleştirilemeyen imalatların tespit edilmesi, ardından gerçekleştirilemeyen iş miktarının bu tarihler arasındaki günlük iş miktarına bölünmesiyle verilecek ek sürenin tespit edilmesi gerektiği, diğer taraftan Esasların 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 1/1/2022 tarihinden önce işin süresi sona eren ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde süre uzatımı verilemeyeceğinin hüküm altına alındığı bunun dışında süre uzatımı kararına esas olacak imalatların gerçekleştirilmemesinde yüklenici kusurunun bulunup bulunmaması yahut söz konusu imalatların hakedişe bağlanıp bağlanmaması yönünde bir kısıtlama getirilmediği, öte yandan süre uzatımı kararı verilmesi halinde ödenek aktarımına ihtiyaç olması durumunda işlemlerin ilgili mali mevzuata göre yapılması gerektiği…” ifadeleri bulunmaktadır.

Aktarılan hususlar çerçevesinde, Esasların 2 nci maddesinde yer verilen koşulları sağlayan yapım işi sözleşmelerinde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verileceği, uzatılacak sürenin, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki (bu tarihler dâhil) iş programına göre; gerçekleştirilemeyen iş miktarının, bu tarihler arasındaki günlük iş miktarına bölünmesiyle tespit edileceği,

Diğer taraftan Esasların 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 1/1/2022 tarihinden önce işin süresi sona eren ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde süre uzatımı verilemeyeceğinin hüküm altına alındığı, bunun dışında süre uzatımı kararına esas olacak imalatların gerçekleştirilmemesinde yüklenici kusurunun bulunup bulunmaması yahut söz konusu imalatların hakedişe bağlanıp bağlanmaması yönünde herhangi bir kısıtlama getirilmediği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, yüklenicilerin kendi kusurundan dolayı iş programının gerisinde kaldığı hallerde,

a) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki çalışılan günlerde yüklenici tarafından yapılan imalatların tamamının iş programına göre bahse konu tarih aralığından önce yapılması gereken imalatlara ilişkin olduğu durumlarda, nihai olarak 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre herhangi bir iş gerçekleştirilmediği sonucuna varılarak süre uzatımı miktarının belirlenmesi (örneğin, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem sebebiyle 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre çalışılması gereken gün sayısı 60 gün olarak belirlenmiş ise, 60 gün süre uzatımı verilmesi) gerektiği,

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki çalışılan günlerde yüklenici tarafından yapılan imalatların bir kısmının iş programına göre bahse konu tarih aralığından önce yapılması gereken imalatlara ilişkin olduğu durumlarda, söz konusu imalatlar bakımından 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre işin bir kısmının yapıldığı dikkate alınarak süre uzatımı miktarının belirlenmesi (örneğin, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem sebebiyle 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre çalışılması gereken gün sayısının 60 gün olarak belirlendiği, bu dönemde yapılması gereken imalat tutarının 3.000.000 TL, günlük imalat tutarının ise (3.000.000 / 60=) 50.000 TL olduğu bir yapım işinde anılan tarih aralığında yapılan 2.000.000 TL’lik imalat tutarının 1.000.000 TL’lik kısmının iş programına göre 2022 yılından önce yapılması gereken imalatlara ilişkin olması halinde, nihai olarak iş programına göre yapılabilen imalat miktarının 1.000.000 TL, yapılamayan imalat tutarının ise 2.000.000 TL olduğu dikkate alındığında, süre uzatım miktarının (2.000.000 / 50.000=) 40 gün olarak hesaplanması) gerektiği,

3) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan veya sadece Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde, 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında artırımlı/ek fiyat farkı hesaplanırken dikkate alınan An değeri içerisinde, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçiliklere ilişkin maliyetlerin bulunup bulunmayacağı hususuna ilişkin olarak:

Esasların “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “(1) Bu Esasların uygulanmasında;

d) Fiyat Farkına İlişkin Esaslar: İlgisine göre 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar, 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar veya 27/6/2013 tarihli ve 2013/ 5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasları,

ifade eder.

(2) Bu Esaslarda tanım bulunmayan hallerde Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda yer alan tanımlar geçerlidir.” hükümlerine,

Esasların “İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmeler” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Hizmet alımlarında, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesindeki formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanır.” hükümlerine,

Esasların “İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmeler ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplanan sözleşmeler” başlıklı 6 ncı maddesinde“…(2) Hizmet alımlarında, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı hesaplanmasında;

b) İhale dokümanında sadece Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmeler için,

Pn=  olmak üzere,

Fd = An x D x (Pn - 1) formülü kullanılır.

(4) Bu madde kapsamında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin formülde yer alan değişkenlerden;

c) An: 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı, anahtar teslimi götürü bedel işlerde veya götürü bedel alımlarda ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı,

g) a1: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden, Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanan ve sözleşmesinde belirtilen sabit katsayıyı; sözleşmesinde herhangi bir belirleme yapılmayan işlerde ise haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin yaklaşık maliyetteki kâr ve genel gider hariç tutarının, kâr ve genel gider hariç yaklaşık maliyet tutarına oranını,…

ifade eder…” hükümlerine,

Esasların “Hizmet alımlarında ek fiyat farkı hesabı” başlıklı 9 uncu maddesinde “…(2) Birinci fıkra kapsamı dışındaki alımlarda ek fiyat farkının hesaplanmasında;

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı düzenlenen sözleşmelerde:

Pn=  olmak üzere,

Fe = An x E x (Pn - 1) formülü,

İhale dokümanında fiyat farkı hesabında kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına ilişkin temsil katsayıları ile endeksler belirlenmeksizin TÜİK tarafından yayımlanan “Yİ-ÜFE Genel” endeksi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde:

Pn=  olmak üzere,

Fe = An x E x (Pn - 1) formülü,

İhale dokümanında fiyat farkı hesabında kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına ilişkin temsil katsayıları ile endeksler belirlenerek TÜİK tarafından yayımlanan “Yİ-ÜFE” alt endeksleri esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde, sözleşmede yer alan temsil katsayıları ve endeksler esas alınarak:

Pn= 

olmak üzere,

Fe = An x E x (Pn - 1) formülü,

ç) İhale dokümanında sadece Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde:

Pn= 

olmak üzere,

Fe = An x E x (Pn - 1) formülü,

kullanılır.

(3) Ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin formülde yer alan;

c) An: 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı, götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı,

ifade eder…” hükümlerine,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesinde “(1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

a) Sağlık Uygulama Tebliğinde fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında;

F = An x B x [(Sn/So)-1]

b) Elektronik haberleşme hizmeti alımlarında;

F = An x B x [(En/Eo)-1]

c) Diğer hizmet alımlarında;

F = An x B x ( Pn-1)

İn AYn Yn Gn Mn

Pn = a1 + a2 —— + b1 —— + b2 —— + b3 —— + c ——

İo AYo Yo Go Mo

(2) Formüllerde yer alan;

a) F: Fiyat farkını (TL),

b) B: 0,90 sabit katsayısını,

c) An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),

d) a1: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı,

ifade eder.” hükümlerine,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan hükümler çerçevesinde;

a) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkının, Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesindeki formülde yer alan B katsayısının 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanması suretiyle hesaplanacağı ve söz konusu formülde yer verilen An değerinin, hakediş raporlarındaki uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı ya da uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı ifade edeceği,

b) İhale dokümanında sadece Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde artırımlı fiyat farkının, Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki formül kullanılarak hesaplanacağı ve söz konusu formülde yer verilen An değerinin, hakediş raporlarındaki uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı ya da uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı ifade edeceği,

c) Ek fiyat farkının Esasların 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki formüller kullanılarak hesaplanacağı ve söz konusu formüllerde yer verilen An değerinin, hakediş raporlarındaki uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı ya da uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı ifade edeceği anlaşılmaktadır.

yandan, bahse konu hesaplamalarda kullanılacak olan formüller göz önüne alındığında, diğer katsayıların aksine, haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre zaten fiyat farkı hesaplanan a1 katsayısının güncellemeye tabi tutulmadığı, dolayısıyla söz konusu işçilik maliyetleri bakımından, Fiyat Farkına İlişkin Esasların anılan maddesine göre hesaplanan fiyat farkı haricinde bir fiyat farkı hesaplanmasının matematiksel olarak engellendiği görülmektedir.

Netice itibarıyla, An değerinin tespitinde, ilgili tarih aralıklarına ilişkin hakediş raporlarında yer alan uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarın ya da uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarın ilgisine göre esas alınacağı, fiyat farkı hesabında kullanılan formüllerle işçilik maliyetleri bakımından Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan fiyat farkı haricinde bir fiyat farkı hesaplanmasının engellendiği, başka bir anlatımla An değeri içerisinde işçilik maliyetlerinin de bulunmasının mükerrer fiyat farkı ödenmesine sebebiyet vermediği, buna göre An değeri içerisinde varsa işçilik maliyetlerinin de yer alması gerektiği,

Anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 15 inci maddesi uyarınca, idarelerce tesis edilecek işlemlerde yukarıda belirtilen hususların dikkate alınmasına ve kararın Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE