3 isteklinin aynı hatayı yapması birlikte hareket ettiklerine karine teşkil eder mi?

3 isteklinin aynı hatayı yapması birlikte hareket ettiklerine karine teşkil eder mi?

3 isteklinin aynı hatayı yapması birlikte hareket ettiklerine karine teşkil eder mi?

3 isteklinin aynı hatayı yapması birlikte hareket ettiklerine karine teşkil eder mi?

KİK, 3 isteklinin aynı belgede aynı hatayı yapmasını birlikte hareket ettiklerine dair karine kabul etmiştir. 

Toplantı No : 2020/049
Gündem No : 43
Karar Tarihi : 28.10.2020
Karar No : 2020/UH.I-1764

BAŞVURU SAHİBİ:

Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Balçova Belediye Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/381458 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Yakıt Hariç, 12 Adet Sürücülü-9 Adet Sürücüsüz 21 Adet Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Balçova Belediye Başkanlığı tarafından 25.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Yıllık Yakıt Hariç, 12 Adet Sürücülü-9 Adet Sürücüsüz 21 Adet Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Altundağ Group Kurumsal Personel Hizmetleri Araştırma Gıda Temizlik Sağlık İlaçlama Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 18.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 07.10.2020 tarih ve 44397 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1550 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonunun 09.09.2020 tarihli kararına göre ihaleye katılan Fikri Altundağ ve Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ile ortak hareket ederek ihale kararını ve rekabet ortamını etkiledikleri gerekçesiyle ihale dışı bırakılarak haklarında Kanun’da öngörülen diğer işlemlerin tesis edilmesine ilişkin işlem başlatıldığı,

Ancak adı geçen şirketlerin yönetici ve hissedarları, şirket adres ve iletişim bilgileri, ihale dokümanının indirildiği IP adresleri ve teminat mektubu bilgilerine bakıldığında hiçbir ilişkilerinin bulunmadığı, adı geçen şirketin yöneticilerinden Meryem Altundağ ile şirket yöneticileri Yılmaz Altundağ arasında kan hısımlığı bulunmadığı, aynı şekilde Yılmaz Altundağ ile Fikri Altundağ arasında soy isim benzerliği dışında hiçbir hukuki ve ticari bağ bulunmadığı,

 Adı geçen şirketlerle taraflarının aynı meslek mensubu ile çalışmasının ihalede rekabet ortamının bozulduğuna karine teşkil etmeyeceği,

Diğer taraftan, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında kararın 2’nci maddesinin (a) bendinde ihale aşamasında araç kasko bedelinin %2’sine kadar teklif verilebileceği, bu gerekçeyle tekliflerinin bu doğrultuda oluşturulduğu,

Adı geçen şirketlerin ve temsilcilerinin adreslerinin aynı olmadığı, modern hayatta aynı apartmanda ticaretle uğraşan kişilerin ikamet etmesinin doğal olduğu,

Nitekim, Danıştay 13. Dairesinin 01/08/2018 tarih ve E:2018/3036, K:2018/3052 sayılı kararında “ihaleye katılan şirketlerde aynı soyadı taşıyan kişilerin bulunması, aynı mahallede adreslerinin bulunması ve aynı mali müşavirden hizmet alınması” durumlarının ihalede rekabet ortamının bozulmasına karine teşkil etmeyeceğine hükmedildiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:…     

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.         b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.            

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’incı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.…

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 3 Yıllık Yakıt Hariç, 12 Adet Sürücülü - 9 Adet Sürücüsüz 21 Adet Araç Kiralama

b) Miktarı ve türü:

3 Yıllık Yakıt Hariç, 12 Adet Sürücülü - 9 Adet Sürücüsüz 21 Adet Araç Kiralama. (Kiralaması Yapılacak Olan Araçlar, Park- Bahçe Bakım ve Onarımı İle Çöp Toplama, Cadde, Sokak, Meydan ve Benzerlerinin Temizlik İşleri Amacıyla Kullanılmayacaktır.)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İzmir İl Sınırları ve Gerekli Görülürse Türkiye Geneli…” düzenlemesi,

“İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Belgeleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 11’inci maddesinde “… 12- Firmalar ihale dosyasında birim fiyat teklif mektubunun ekinde hangi model ve marka araca teklif verdiklerini ve kasko değerini gösterir TAŞIT TEKLİF FORMUNU idareye sunmaları zorunludur. Aksi halde istekliler ihalede değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümlerinde rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Bu yasağın amacının ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak ve sözleşme fiyatının oluşması aşamasında isteklilerin birbirlerinin teklifinden haberdar olarak danışıklı hareket etmelerini önlemek olduğu anlaşılmaktadır.

25.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 16 doküman indirildiği, ihaleye 10 isteklinin katıldığı, 09.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Yılda Özel Eğit. Taş. ve Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Uygar Grup Sey. Tur. Taş. Oto. Tic. San. Ltd. Şti teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

Anılan ihale komisyonu kararında “… İhaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan tetkikte istekli Fikri Altundağ, istekli Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ve istekli Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin evrakları incelendiğinde;

1) İsteklilerden Fikri Altundağ’ın, Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin münferiden temsile yetkili yönetim kurulu başkanı Meryem Altundağ’ın ve Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin münferiden temsile yetkili şirket müdürü Yılmaz Altundağ’ın soy isimlerinin aynı olduğu,  

Fikri Altundağ tarafından sunulan imza beyannamesine göre baba adının Mehmet Ali, ana adının Feyruze olduğu, Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin münferiden temsile yetkili şirket müdürü Yılmaz Altundağ’ın imza beyannamesine göre baba adının Mehmet Ali, ana adının Feyruze olduğu,

2) Fikri Altundağ’ın muhasebecisinin S… Ö…, Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin muhasebecisinin S… Ö… (aynı zamanda sunulan vekâletnameye göre vekili),  Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin muhasebecisinin S… Ö… olduğu,

3) Fikri Altundağ, Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ve Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında sunmuş oldukları taşıt teklif formu belgelerinde ihaleye konu araçlardan;

- “Tofaş/Fiat Doblo Combi Easy 1.6MJET 105 ED” araç için “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” olarak 2.638,00 TL (kasko bedelinin %2’si) hesaplanarak gösterildiği, ancak birim fiyat olarak Fikri Altundağ’ın birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 1.500 TL (4.500 TL/3 araç), Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 2.300 TL (6.900 TL/3 araç) ve Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 2.500 TL (7.500 TL/3 araç) teklif verdiği,

- “Toyota Corolla 1.6 Passion Multidrive S” araç için “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” olarak 3.720,00 TL (kasko bedelinin %2’si) hesaplanarak gösterildiği, ancak birim fiyat olarak Fikri Altundağ’ın birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 3.000 TL, Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 3.000 TL ve Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 3.500 TL teklif verdiği,

“Tofaş/Fiat Egea Sedan Mirror 1.6M.Jet 120DCT E6D” araç için “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” olarak 3.518,00 TL (kasko bedelinin %2’si) hesaplanarak gösterildiği, ancak birim fiyat olarak Fikri Altundağ’ın birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 2.000 TL (8.000 TL/4 araç), Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 3.000 TL (12.000 TL/4 araç) ve Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 3.000 TL (12.000 TL/4 araç) teklif verdiği,

Bu suretle araç teklif formundaki “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kalemlerinin teklif cetvellerinde belirtilen miktar yerine kasko bedelinin %2’si olarak yazılması şeklindeki uyumsuzluğun adı geçen üç istekli için de aynı şekilde mevcut olduğu,

4) Fikri Altundağ’ın adresinin “Atatürk Mah. Yavuz Cad. No:133 Daire:3 Bornova/İZMİR” olduğu, Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin adresinin “Adalet Mah. 2131/1 Sokak No: 2/21 Bayraklı/İZMİR”, anılan isteklinin temsile yetkili yönetim kurulu başkanı Meryem Altundağ’ın vekaletnamede yer alan adresinin “Kazım Dirik Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:2/4 Bornova/İZMİR” olduğu,

Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin adresinin “Adalet Mah. 2131/1 Sokak No: 2/11 Bayraklı/İZMİR”, anılan isteklinin münferiden temsile yetkili şirket müdürü Yılmaz Altundağ’ın imza sirkülerinde yer alan adresinin “Atatürk Mah. Yavuz Cad. No:133/2 Bornova/İZMİR” olduğu,

Üç isteklinin ihale dosyasında bulunan adresleri karşılaştırıldığında adresler aynı olmasa dahi aynı apartmanda komşu vasıflı adresler oldukları görülmüştür.…

Yapılan tespitler sonucunda, yukarıda adı geçen üç isteklinin birlikte hareket ederek rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışta bulunma ve/veya alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalede bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak birden fazla teklif verme eylemi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda;

İdari denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bırakılmıştır.

Cezai denetim yetkisi Cumhuriyet Savcılığı’na (Yargıya) bırakılmıştır.

(C) Kamu İhale Kanunu’nun 58/3 maddesindeki ihaleyi yapan kurum olarak bu aşamada tarafımızca bu kişilerin ihaleye iştirak ettirilmemesine ve yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Balçova Belediyesi’nce yapılan sonraki ihalelere de iştirak ettirilmemesine karar verilmesi gerekmektedir.…

Yukarıda adı geçen isteklilerin işbu ihaleye iştirak ettirilmemesine ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına, gereği için ihale yetkilisine bu hususun bildirilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği ve anılan ihale komisyonu kararının 09.09.2020 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür.

İhale komisyonunun 09.09.2020 tarihli kararında başvuru sahibi Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti. ve adı geçen diğer isteklilere ilişkin tespitlere dair isteklilerce sunulan belgeler incelendiğinde;

İsteklilerden Fikri Altundağ tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 02.08.2017 tarihli imza beyannamesine göre; Fikri Altundağ’ın baba adının Mehmet Ali, ana adının Feyruze olduğu,

Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 28.10.2019 tarihli imza sirkülerine göre; şirketi münferiden temsile yetkili müdürünün Yılmaz Altundağ olduğu, aynı belgeye göre anılan şahsın baba adının Mehmet Ali, ana adının Feyruze olduğu,

Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 20.01.2020 tarihli imza sirkülerine göre; şirketi münferiden temsile yetkili yönetim kurulu başkanının Meryem Altundağ olduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede; isteklilere ilişkin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinden tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir bilgilerinin sorgulanması neticesinde; ihale tarihi itibariyle anılan isteklilerin ortakları ve yöneticilerinin aynı kişiler olmadığı, isteklilerce sunulan birim fiyat teklif mektubu ile teklif cetvellerinin farklı şahıslar tarafından imzalandığı, isteklilerden Fikri Altundağ ve Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti. temsilcisi Yılmaz Altundağ’ın kardeş olmalarının veya diğer istekli Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Meryem Altundağ ile soy isimlerinin aynı olması hususunun tek başına anılan isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine olmadığı,

Anılan isteklilerin veya temsilcilerinin adreslerinin birbirine çok yakın veya aynı binanın farklı bağımsız bölümlerinde “komşu” statüsünde olduğu gerekçesine ilişkin yapılan değerlendirmede;

- İsteklilerden Fikri Altundağ’ın birim fiyat teklif cetvelindeki ve 02.08.2017 tarihli imza beyannamesindeki adresinin “Atatürk Mah. Yavuz Cad. No:133 Daire:3 Bornova/İZMİR” olduğu,

- Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin birim fiyat teklif cetvelindeki adresinin “Adalet Mah. 2131/1 Sokak No: 2/21 Bayraklı/İZMİR” olduğu,

Anılan isteklinin temsile yetkili yönetim kurulu başkanı Meryem Altundağ’ın 20.01.2020 tarihli vekâletnamede yer alan adresinin ise “Kazım Dirik Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:2/4 Bornova/İZMİR” olduğu,

- Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelindeki adresinin “Adalet Mah. 2131/1 Sokak No: 2/11 Bayraklı/İZMİR” olduğu,

Anılan isteklinin münferiden temsile yetkili şirket müdürü Yılmaz Altundağ’ın 28.10.2019 tarihli imza sirkülerinde yer alan adresinin “Atatürk Mah. Yavuz Cad. No:133/2 Bornova/İZMİR” olduğu görülmüştür.

Anılan isteklilerce teklif dosyalarında sunulan belgelere göre şirket/temsilcilerinin ikamet/faaliyet adreslerinin aynı olmadığı, anılan şirket/temsilcilerin aynı binanın farklı bağımsız bölümlerinde ikamet ettiği veya faaliyet gösterdiği, dolayısıyla anılan isteklilerin veya temsilcilerinin adreslerinin birbirine yakın olması veya aynı binanın farklı bağımsız bölümlerinde “komşu” statüsünde olması hususunun tek başına anılan isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine olmadığı,

Anılan isteklilerce ekonomik ve mali yeterlilik kriterlerinin tevsiki amacıyla sunulan belgelere göre; üç isteklinin de meslek mensubunun “5…01” meslek sicil numaralı S… Ö… olduğu,

Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 20.01.2020 tarihli vekâletnameye göre; S… Ö…’in aynı zamanda şirket yönetim kurulu başkanı Meryem Altundağ tarafından aralarında ihalelere teklif verme işleminin de bulunduğu bilumum işler için vekil tayin edilen kişiler arasında yer aldığı, ancak teklif mektubunda imzası bulunmadığı görülmüştür.

Aynı ihaleye katılan isteklilerin aynı meslek mensubu ile çalışmasının mümkün olduğu, bu hususun ortak hareket etme veya anlaşmalı teklif verme eylemine ilişkin ispat niteliğinde olmadığı, anılan meslek mensubunun Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale konusu iş için sunulan teklif mektubunda imzası bulunmadığından, bu hususun da tek başına anılan isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine olmadığı,

Anılan isteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvelleri ve Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 11’inci maddesi gereğince sunulması gereken “Taşıt Teklif Formu” isimli belgeler incelendiğinde;

- İsteklilerden Fikri Altundağ tarafından “Tofaş/Fiat Doblo Combi Easy 1.6MJET 105 ED” araç için birim fiyat teklif cetvelinde 1.500 TL (4.500 TL/3 araç) teklif edildiği, söz konusu aracın Taşıt Teklif Formunda “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kısmında 2.638,00 TL yazıldığı,

Anılan istekli tarafından “Toyota Corolla 1.6 Passion Multidrive S” araç için birim fiyat teklif cetvelinde 3.000 TL teklif edildiği, söz konusu aracın Taşıt Teklif Formunda “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kısmında 3.720,00 TL yazıldığı,

Anılan istekli tarafından “Tofaş/Fiat Egea Sedan Mirror 1.6M.Jet 120DCT E6D” araç için birim fiyat teklif cetvelinde 2.000 TL (8.000 TL/4 araç) teklif edildiği, söz konusu aracın Taşıt Teklif Formunda “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kısmında 3.518,00 TL yazıldığı,

- Altundağ Grup Kur. Pers. Hiz. Araş. Gıd. Tem. Sağ. İlaç. Taş. İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “Tofaş/Fiat Doblo Combi Easy 1.6MJET 105 ED” araç için birim fiyat teklif cetvelinde 2.500 TL (7.500 TL/3 araç) teklif edildiği, söz konusu aracın Taşıt Teklif Formunda “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kısmında 2.638,00 TL yazıldığı,

Anılan istekli tarafından “Toyota Corolla 1.6 Passion Multidrive S” araç için birim fiyat teklif cetvelinde 3.500 TL teklif edildiği, söz konusu aracın Taşıt Teklif Formunda “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kısmında 3.720,00 TL yazıldığı,

Anılan istekli tarafından “Tofaş/Fiat Egea Sedan Mirror 1.6M.Jet 120DCT E6D” araç için birim fiyat teklif cetvelinde 3.000 TL (8.000 TL/4 araç) teklif edildiği, söz konusu aracın Taşıt Teklif Formunda “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kısmında 3.518,00 TL yazıldığı,

- Konak Kur. Pers. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından “Tofaş/Fiat Doblo Combi Easy 1.6MJET 105 ED” araç için birim fiyat teklif cetvelinde 2.300 TL (6.900 TL/3 araç) teklif edildiği, söz konusu aracın Taşıt Teklif Formunda “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kısmında 2.638,00 TL yazıldığı,

Anılan istekli tarafından “Toyota Corolla 1.6 Passion Multidrive S” araç için birim fiyat teklif cetvelinde 3.000 TL teklif edildiği, söz konusu aracın Taşıt Teklif Formunda “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kısmında 3.720,00 TL yazıldığı,

Anılan istekli tarafından “Tofaş/Fiat Egea Sedan Mirror 1.6M.Jet 120DCT E6D” araç için birim fiyat teklif cetvelinde 3.000 TL (12.000 TL/4 araç) teklif edildiği, söz konusu aracın Taşıt Teklif Formunda “isteklilerce sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” kısmında 3.518,00 TL yazıldığı görülmüştür.

İsteklilerin teklifleri ekinde sunması gereken Taşıt Teklif Formunda yer alan “İsteklice sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” sütununa, birim fiyat teklif cetvelinde araç başına teklif edilen aylık bedel tutarının yazılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Nitekim ihaleye katılan 7 (yedi) istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutarların anılan formda yer alan bilgilerle uyumlu olarak yazıldığı görülmüştür.

Anılan üç istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli ile Taşıt Teklif Formunun incelenmesi neticesinde ise;

Birim fiyat teklif cetvellerinde ihale konusu iş kapsamında kullanılması öngörülen araçlar için teklif edilen aylık kiralama bedelleri için farklı tutarlar teklif edilmesine rağmen, Taşıt Teklif Formundaki araç tiplerinin, kasko bedellerinin ve anılan formda yer alan “İsteklice sürücü hariç teklif edilen aylık bedel” sütununa yazılan “hatalı tutarların” aynı olduğu, ayrıca ihale dokümanında idarece yer verilen Taşıt Teklif Formuna ilişkin format dışında iki sayfalık farklı bir formun aynı formatta üç istekli tarafından da kullanıldığı görülmüştür.

Bu çerçevede üç isteklinin de ihale dokümanındaki formattan farklı ve aynı formatta Taşıt Teklif Formu kullanmasının ve aylık bedel kısmında aynı hatayı yapmasının, hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceği ve bu durumun bahse konu isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettikleri yönünde kuvvetli karine oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak; anılan üç isteklinin temsilcilerinin aralarında soy bağı olmasının, isteklilerin faaliyet adresleri ile temsilcilerinin ikamet adreslerinin aynı binanın farklı bağımsız bölümlerinde olmasının ve isteklilerin aynı meslek mensubu ile çalışması hususlarının tek başına anılan isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine niteliğinde olmadığı anlaşılmakla birlikte, istekliler tarafından sunulan Taşıt Teklif Formu isimli belgenin aynı formatta düzenlenmesi ve söz konusu belgede aynı hatanın yapılması hususunun, isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine niteliğinde olduğu, bu bakımdan anılan isteklilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 09:24
YORUM EKLE