Büyükşehir belediyelerinde üst kadrolara atanmada hizmet süresi

Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarında genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve I. hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak hizmet süresi

Büyükşehir belediyelerinde üst kadrolara atanmada hizmet süresi

Büyükşehir belediyelerinde üst kadrolara atanmada hizmet süresi

Büyükşehir belediyelerinde genel sekreter , daire başkanı v.b üst kadrolara atanacak olanlarda aranacak olan hizmet süresinin ne kadar olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı görüşü yazımız ekindedir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 21.11.2018 tarih ve E.138362 sayılı görüş yazısı.

CB. İdari İşler Başkanlığı Görüşü

2. ÖZET: Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarında genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve I. hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak hizmet süresi Hk.1 Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarında genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve I. hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar da aranacak hizmet süresine ilişkin ilgi yazınız ve benzer görüş talepleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 9/7/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 703 sayılı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname “nin 172 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine: "...Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır." hükmü eklenmiştir.

Bu itibarla; uygulamanın mezkur maddede yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bilgileriniz ve gereğini arz ederim.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 16:06
YORUM EKLE