Döner sermaye işletme müdürü sınavsız şube müdürü kadrosuna atanabilr mi

döner sermaye işletme müdürü sınavsız şube müdürü kadrosuna atanabilr mi, üniversitelerde işletme müdürü olmak için aranan şartlar nelerdir?

Döner sermaye işletme müdürü sınavsız şube müdürü kadrosuna atanabilr mi

döner sermaye işletme müdürü sınavsız şube müdürü kadrosuna atanabilr mi

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı: 64913683-045.02-E.1725942 30.07.2020

Konu: Görüş talebi

………………….. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Personel Daire Başkanlığı)

İlgi: a) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 26.11.2019 tarih ve 74073113-010. 99-E.193533 sayılı yazısı.

b) 19.11.2019 tarihli ve 23730763-045-E.1080 sayılı yazınız. ………….

Üniversitesinde “Döner Sermaye İşletme Müdürü” olarak görev yapan ………….. ’nın, Kurumunuzda münhal bulunan “Şube Müdürü” kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında naklen atanıp atanamayacağı hususlarında ilgi (a) yazı ekinde intikal ettirilmiş olan ilgi (b) yazı incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü bulunmaktadır.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayıl, Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il Özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadı teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddenin kapsam dışı unvanların belirtildiği ikinci fıkrasının (g) bendi ve devamında ise; başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe müdürü kadrolarına, atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Bahsi geçen Genel Yönetmeliğin “Tanımlar" başlık 4 üncü maddesinin (b) bendinde “Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri"; (c) bendinde de. "Üst görev: ...hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri"; (d) bendi ve devamında “Alt görev:… hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri.. .ifade eder." denilmektedir. Söz konusu Genel Yönetmeliğin ek 1 'inci maddesinde. "Kurumların aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen alama yapabilir." hükmüne yer verilmiştir.


 

Mezkûr Genel Yönetmeliğin "Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15 inci maddesinde. "Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracaktan yönetmelikle düzenler Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükümleri yer almaktadır.

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görev grupları" başlıklı 5'ıncı maddesinin 2'nci fıkrasının "Yönetim Hizmetleri Gurubu" nun düzenlendiği (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde "Şube Müdürü" unvanlı kadroya yer verilmiş olup, aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde; bahsi geçen kadroya atanabilmek için aranacak genel koşullara ilaveten "En az dön yıllık yüksek Öğrenim mezunu olmak; ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak," özel şanlarının aranacağı hükme bağlanmıştır. Mezkûr Yönetmeliğin "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinin 1 'inci fıkrasında ise; bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için. "İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurlar. Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak; ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7'nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak; görevde yükselme sınavında başarılı olmak." gerektiği belirtilmiştir.

Adı geçen Yönetmeliğin "Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak. Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü bulunmaktadır. Aynı Yönetmeliğin "Kurum dışından yapılacak atamalar" başlıklı 21'inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kuruma naklen atanacaklar için, aynı düzeyde unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak şarttır.

Bunların atanmış oldukları unvanlardan daha üst unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir." hükmü mevcuttur. Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde. "Döner Sermaye İşletme Müdürü" unvanlı kadronun "Şube Müdürü" unvanlı kadroya göre üst düzey bir görev olması sebebiyle, adı geçen Personelin; "Döner Sermaye İşletme Müdürü" kadrosunda asaleten görev yapıyor olması ve öğrenim şartı, hizmet süresi koşulu gibi mevzuatta aranan diğer şartlan taşıması kaydıyla. Üniversitenizde münhal bulunan "Şube Müdürü" unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan naklen atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir. Rica ederim. Nurcan ÖNDER Bakan a. Genel Müdür

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 09:18
YORUM EKLE