İftira suçu işleyen memur hakkında genel esaslara göre soruşturma yapılmalı

Şikayetçinin ............................. Terör Örgütüyle irtibat ve iltisakı olduğu yolunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde ifade verme eyleminin öğretim üyeliği görevinden kaynaklanmadığı ve genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/1850

Karar No: 2021/1835

Tutanak düzenlenme tarihinin disiplin zamanaşımının başlangıcı kabul edileceği Tutanak düzenlenme tarihinin disiplin zamanaşımının başlangıcı kabul edileceği

K A R A R

Şüpheli : ... -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Suçu : Şikayetçi Öğretim Üyesi ........................................'ı karalamak amacıyla herhangi bir bilgi, belge olmadan şikayetçinin ......................................................terör örgütü üyesi olduğu yolunda asılsız iddialarla ....................... Cumhuriyet Başsavcılığı ve................................................................... Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira atmak.

Suç Tarihi : 2016

İncelenen Karar : ................................................................Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 11.10.2021 tarihli men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi ..

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünün 1.11.2021 tarih ve E.166387 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Mehmet Ali Yaldızci'nin açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, şikayetçi Öğretim Üyesi .'ı karalamak amacıyla herhangi bir bilgi, belge olmadan bu kişinin ...................terör örgütü üyesi olduğu konusunda asılsız iddialarla .................................... Cumhuriyet Başsavcılığına 2016/36201 Soruşturma sayılı dosyası ile ................................................... Ağır Ceza Mahkemesinin E:2017/303 sayılı dosyasında yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira attığı yolunda .'a atılı suçun, adı geçenin Üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden kaynaklanmadığı, buradaki görevi sebebiyle ve bu görevi sırasında da işlenmediği, bu nedenle adı geçen hakkında 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, Yetkili Kurulca men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınamayacağı, atılı suç nedeniyle adı geçen hakkında .............................................. Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği anlaşıldığından, .................................... Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun tarihli men-i muhakeme kararının bozulmasına, dosyanın, isnat edilen suç nedeniyle genel hükümler uyarınca işlem yapılmak üzere karar ekli olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin ........................................Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edene gönderilmesine 07.12.2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.