"Sen bana 30 gün izin vermedin, ben 60 gün gelmeyeyim de gör." amirine saygısızlık mıdır?

Davacının 09/07/2013 tarihinden itibaren otuz gün yıllık izin kullanmak istediği, taşınır kayıt kontrol memuru olarak görev yapması nedeniyle ambarın anahtarının yalnızca davacıda bulunduğu, kurum müdürünce anahtarları davacının yerine görev yapacak olan kişiye bırakmasının istendiği, davacının haftanın bir günü gelerek evlerin, personelin, çocukların ihtiyacını karşılayacağını söylemesi üzerine davacının yıllık izninin kurum müdürünce iptal edildiği, fakat davacının yıllık izninin iptal yazısının kendisine tebliğ edilmemesi nedeniyle yıllık izne ayrıldığı, izin sürecinde personel tarafından istenilen malzemelere ulaşılamadığı, gecikmelere sebebiyet verdiği iddialarıyla davacı hakkında soruşturma başlatıldığı kurum müdürünün alınan ifadesinde, davacının ambarın anahtarlarını bırakmak istememesi üzerine yıllık izninin iptal edildiğini söylediğinde, davacının kendisine "Sen bana 30 gün izin vermedin, ben 60 gün gelmeyeyim de gör." şeklinde sözler sarfettiği, iznin iptal edilmesine rağmen kurum müdürünü dinlemeyerek izne ayrıldığının belirtildiği ve davacı hakkında bu eylemi nedeniyle disiplin cezası tesis edilmiş ise de, davacının eyleminin "Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak" suçu kapsamında bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/5654 E. , 2021/6952 K.
"İçtihat Metni"

İş arkadaşına hakaret eden memur ne ceza alır ? İş arkadaşına hakaret eden memur ne ceza alır ?

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/5654
Karar No : 2021/6952


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Valiliği
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: .................Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni unvanıyla görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (d) alt bendi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... tarihli ve ... sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 11/12/2017 tarihli ve E:2014/9113, K:2017/6410 sayılı bozma kararına uyularak; davacının 09/07/2013 tarihinden itibaren otuz gün yıllık izin kullanmak istediği, taşınır kayıt kontrol memuru olarak görev yapması nedeniyle ambarın anahtarının yalnızca davacıda bulunduğu, kurum müdürünce anahtarları davacının yerine görev yapacak olan kişiye bırakmasının istendiği, davacının haftanın bir günü gelerek evlerin, personelin, çocukların ihtiyacını karşılayacağını söylemesi üzerine davacının yıllık izninin kurum müdürünce iptal edildiği, fakat davacının yıllık izninin iptal yazısının kendisine tebliğ edilmemesi nedeniyle yıllık izne ayrıldığı, izin sürecinde personel tarafından istenilen malzemelere ulaşılamadığı, gecikmelere sebebiyet verdiği iddialarıyla davacı hakkında soruşturma başlatıldığı kurum müdürünün alınan ifadesinde, davacının ambarın anahtarlarını bırakmak istememesi üzerine yıllık izninin iptal edildiğini söylediğinde, davacının kendisine "Sen bana 30 gün izin vermedin, ben 60 gün gelmeyeyim de gör." şeklinde sözler sarfettiği, iznin iptal edilmesine rağmen kurum müdürünü dinlemeyerek izne ayrıldığının belirtildiği ve davacı hakkında bu eylemi nedeniyle disiplin cezası tesis edilmiş ise de, davacının eyleminin "Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak" suçu kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve toplanan deliller değerlendirildiğinde; davacının kurum amiri ile yaşadığı karşılıklı konuşmalarda amirine karşı kabul görmeyecek ifadeler kullandığının açık olduğu, tesis edilen işlemin usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek temyiz isteminin kabulü gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.


Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.