Hazine ve Maliye Bakanlığının 4734 sayılı yasanın 4/b kapsamında yapacağı alımlara ilişkin usul ve esaslar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarmda uygulanacak usul ve esaslar, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu usul ve easlar ile  güvenlik ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakam tarafından karar verilen veya mevzuatı gereğince sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya Devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hâllerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimlerinin mal ve hizmet alımlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6807

Ekli “Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE
KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK
İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarmda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, güvenlik ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakam tarafından karar verilen veya mevzuatı gereğince sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya Devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hâllerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimlerinin mal ve hizmet alımlarmı kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi ve ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a)Alım: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan her türlü mal ve hizmet alimim,

b)Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

ç) İdare: Bu Usul ve Esaslar kapsamında alım yapacak Bakanlık ve Bakanlıkça alım yetkisi verilen Bakanlık merkez birimlerini,

d) İhale: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet ahmlannda, istekliler arasından seçilecek gerçek veya tüzel kişi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayına müteakip yüklenici ile sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

e) İhale yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen Bakanlık harcama biriminin en üst yöneticisini,

f) İstekli: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak olan ihalelere ya da doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen alımlara teklif veren gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Sözleşme: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak alımlarda idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ğ) Yaklaşık maliyet: İhale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılmak suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen değeri,

h) Yüklenici: Bu Usul ve Esaslar kapsamında mal ve hizmet alımı yapılan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Bu Usul ve Esaslarda tanımı bulunmayan hususlar hakkında 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlar esas alınır.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki alımlarda, ulusal menfaatin korunması, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması, modernizasyonun sağlanması ve süratle hareket ilkelerinin yanı sıra, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeler de dikkate alınır.

Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan alımlar, birlikte veya kısımlar hâlinde yapılabilir.

Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan alımlarda; Devlet güvenliğine ilişkin menfaatlerin korunmasını gerektiren haller veya her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin sağlanması gözetilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İhale Usulü ve Doğrudan Temin

İhale usulü

MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak alımlarda pazarlık usulü, ihale usulü olarak uygulanır.

Pazarlık usulü

MADDE 7- (1) Pazarlık usulü, idarenin bu Usul ve Esaslar kapsamındaki her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ilan yapılmaksızın idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usul Bakan onayı alınarak kullanılır.

İdarece davet edilecek istekli sayısı üçten az olamaz. Davet edilenler dışında herhangi bir istekli ihaleye katılamaz. Davet edilen istekliler kendi aralarında veya davet edilmeyen diğerleri ile ortak girişim kurarak ihaleye teklif sunamazlar.

Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. İhale komisyonu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gereği fiyat görüşmesi yapabilir. Nihai teklif tutarı, ilk teklif bedelinden yüksek olamaz.

Doğrudan temin

MADDE 8- (1) İdare, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki ihtiyaçlarım, aşağıda belirtilen hallerde ilan yapılmaksızın, fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin edebilir:

İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafmdan karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

ç) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen limitin beş katı dâhilindeki alım işleri.

Bu maddeye göre yapılacak alımlar; ihale komisyonu kurma ve bu Usul ve Esasların 12 nci maddesinde belirtilen yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak düzenlenecek olan “Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağf’mn harcama yetkilisi tarafından onaylanması suretiyle doğrudan temin edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye İlişkin Genel Esaslar

İhale komisyonu

MADDE 9- (1) İhale yetkilisi, biri başkan ve ikisinin de ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararma yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alman kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adlan, soyadlan ve görev unvanlan belirtilerek imzalanır.

Yaklaşık maliyet

MADDE 10- (1) İhale veya alım öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir, dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. Yaklaşık maliyet, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

îhale işlem dosyası

MADDE 11- (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada; ihale yetkilisinden alman onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, adaylar ve istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İhaleye katılabilme şartları ve ihale dışı bırakılma durumları

MADDE 12- (1) İhalelere katılmak için ihale dosyasmda belirtilen gerekli nitelik ve yeterliliğe sahip bulunmak, idarece talep edilen ve ihale dokümanında belirtilen bilgi, belge, teminatları vermek ve tebligat için adres beyanında bulunmak zorunludur.

Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ihalelerde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlilik kriterleri ile ihale dışında bırakılma durumlarından hangilerinin aranacağı, işin özelliği dikkate alınarak idarece belirlenir ve ihale dokümanında belirtilir.

İhaleye katılamayacak olanlar ve yasak fiil veya davranışlar

MADDE 13- (1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler, doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

İhalelerde, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır, bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun dördüncü kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

İhale dokümanı ve ihale dokümanının verilmesi

MADDE 14- (1) İdare, bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ihaleye ilişkin idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve standart formları hazırlamaya yetkilidir. Ancak alım işlerinin özelliği nedeniyle idare tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığının, ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler hizmet alımı yapılması suretiyle de hazırlattırılabilir.

İhale dokümanında, söz konusu alım işinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapıldığı, 4734 sayılı Kanundan istisna edildiği ve idarenin alımı gerçekleştirip gerçekleştirmemekte veya kısmen gerçekleştirmemekte serbest olduğu hususlarına yer verilir.

İhale konusu mal ve hizmet alımı işine ilişkin idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarıları ve gerekli diğer belge ve bilgiler idarece davet edilen isteklilere bedelli veya bedelsiz olarak verilebilir.

Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 15- (1) Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek davet edilen isteklilere bildirilir.

Davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idare tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hâlinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması hâlinde, son teklif verme günü zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi hâlinde teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi hâlinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az iki gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Alt yükleniciler

MADDE 16- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi hâlinde, ihale veya sözleşme dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılması kaydıyla alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilebilir.

Yüklenicinin, alt yüklenici çalıştırma talebi olması durumunda, çalıştırmak istediği alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunar. îdare onay vermekte veya vermemekte serbesttir.

Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 17- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen tebliğ edilir. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızm isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 18- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mühürlenerek kapatılır.

Teklifler Türk Lirası üzerinden verilir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun; adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve idareye sunulan teklif zarfları açılmaksızm iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 19- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması hâlinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Ancak bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi hâlinde, ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre îdarece belirlenen şekilde teklif geçerlilik süresini aşmayacak kadar uzatılabilir.

Geçici teminat işlemleri

MADDE 20- (1) İhalede geçici teminat alınıp alınmayacağı idare tarafından ihale dokümanında belirlenir. Geçici teminat alınması hâlinde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafindan verilecek tutarda geçici teminat alınır.

Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 21- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında, tedavüldeki Türk parası ve banka teminat mektubu teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışmdaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup teklif dosyasında ödeme alındı belgesinin bulunması gerekmektedir.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık müdürlüğüne ya da muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması hâlinde, ekonomik açıdan en avantajh ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alman teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 22- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ihalelerde bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsamı ve şekli konusunda, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.

İdareler verilecek teminat mektuplarının, ilgili mevzuat gereğince Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi şarttır.

Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması hâlinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

Kesin teminat mektubu alınması durumunda bunun süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İdarece, kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 23- (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını almış sırasına göre inceler. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teklif hazırlama usullerine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 24- (1) îhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere, net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklif mektubu ile geçici teminat dışındaki belgelerde eksiklik/bilgi eksikliği bulunması hâlinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belgelerin/bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenebilir. Belirlenen sürede belgeleri/bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlilik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

İsteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararma esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu, son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim ahr. Komisyon tarafindan yapılacak değerlendirme sonucunda en avantajlı teklifi veren birinci ve ikinci istekli ile kamu menfaati gereği fiyat görüşmesi yapılabilir. Son teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyeti hazır bulunanlara açıklanarak tutanağa bağlanır. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 25- (1) Aşın düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen düzenlemelere göre işlem tesis edilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 26- (1) İhale komisyonunun kararı üzerine ihale yetkilisi, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak idare isteklilerin talepte bulunması hâlinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 27- (1) 24 üncü ve 25 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aym fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile kamu menfaati gereği fiyat görüşmesi yapılacağı zaman, yapılacak davet tebligatında; davet günü, saati ve yeri belirtilir. Ayrıca idare ve ihale komisyonunca karar verilmesi hâlinde isteklilerle yazışma ile de fiyat üzerinde görüşme yapabilir.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale, kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

MADDE 28- (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet

MADDE 29- (1) İhale üzerinde kalan istekliye, idare tarafından yazılı olarak bildirilecek beş iş günü içerisinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

Kesin teminat

MADDE 30- (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması hâlinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması hâlinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat almır.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 31- (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından geçici teminatlar ilgililerine iade edilir.

Üzerine ihale bırakılan istekli 29 uncu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekli ile bu Usul ve Esaslar kapsamında sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için bu istekliye 29 uncu maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 32- (1) İdare, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi hâlinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 33- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında ihale edilen işler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.

Düzenlenecek sözleşmede 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu îhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesinde yer alan hususlardan idarece uygun bulunanlar belirtilir.

İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi

MADDE 34- (1) İdare, bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımı işlerine konu ihale sonuçlarını, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 4734 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde Kamu İhale Kurumuna bildirir. Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yerli istekliler ile ilgili düzenleme

MADDE 35- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ihalelerde 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

Fiyat farkı

MADDE 36- (1) İhale onay belgesi ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla Türk Lirası esas alınarak yapılan ihalelerde, 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince yürürlüğe konulan esaslara göre fiyat farkı ödenebilir.

Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde, sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılmaz.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 37- (1) Yasak fiil ve davranışlar ile sonuçları hususlarında 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

Sürelerin hesabı

MADDE 38- (1) Sürelerin hesaplamasına ilişkin olarak bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 39- (1) Aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlar 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre yapılır. Söz konusu maddede hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında ise 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar

MADDE 40- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki her türlü mal ve hizmet alımma ilişkin ihale ve alımlarda, 4735 sayılı Kanun kapsamında ek sözleşme düzenlenmesi, denetim, muayene ve kabul işlemleriyle ilgili esaslar idare tarafından belirlenir.

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılması gereken sözleşme bedelinin on binde beşi miktarındaki tutar, bu Usul ve Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz.

Bu Usul ve Esaslarda belirtilmeyen hususlarda idare tarafından, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 41- (1) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 14/5/2012 tarihli ve 2012/3194 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlanmış olan işlemler ve sözleşmelerin feshi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce 14/5/2012 tarihli ve 2012/3194 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Esaslara göre ilan edilerek duyurulmuş veya sözleşmeye bağlanmış ihale ve/veya ahm işlemleri, söz konusu esaslarda belirtilen hükümlere göre sonuçlandınlır.

Yürürlük

MADDE 42- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43- (1) Bu Usul ve Esasları Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.