Hazine ve Maliye Bakanlığı  giyecek yardımına ilişkin genelge yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, memurlara yapılacak giyecek yardımı hakkında Genelge yayımladı.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02- 

Konu :  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı

GENELGE

(Sıra No: 9)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi ile bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Yönetmeliğe ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Ayni Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek 1 ’de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün 3 ve 4 numaralı sıralarında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyim eşyalarının bedeli ise nakden ödenecektir.

Yönetmeliğe ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakdi Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi” Ek 2’de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır. Ancak, ilgili personele daha önce nakdi giyecek yardımı kapsamında verilmiş olan bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yenisi için ödeme yapılmayacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan;

Takım elbise

483,84 TL

Tulum

93,08 TL

Ayakkabı

136,53 TL

Yağmurluk

104,96 TL

Atkı

18,60 TL

Eldiven                             11,92 TL

11,92 TL

Toplam 848,93 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli (II) sayılı Cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek 2’de belirlenmiş olan;

Takım elbise 483,84 TL

Ayakkabı 136,53 TL

Toplam 620,37 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.02.50.01- Giyecek Alınılan” ya da “03.02.50.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.01.40.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımı gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmak suretiyle ilgili personele ödenecektir.

Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli Cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek 3’de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve talep etmeleri halinde yetkililere ibraz edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Nureddin NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı

EK:

Fiyat Listesi (2 sayfa)

Dağıtım Listesi (1 sayfa)

(EK 1)

AYNİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA
İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra No

CİNSİ

2023 Yılı KDV Hariç Birim Fiyatlar (TL)

1

Takım Elbise

447,99

2

Tayyör

326,55

3

Yazlık Takım Elbise

444,18

4

Ceket

352,52

5

Pantolon-Etek

94,94

6

Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört

61,34

7

Kravat-Papyon

17,22

8

Palto-Manto

447,99

9

Pardesü-Gocuk

221,00

10

Yağmurluk (Muşamba)

97,20

11

Meşin Ceket-Deri Ceket

402,44

12

Parka-Mont-Montgomer

198,97

13

Kaput

121,90

14

Erkek Ayakkabısı

126,42

15

Kadın Ayakkabısı

126,42

16

İş Ayakkabısı

88,08

17

Bot-Fotin

126,42

18

Lastik Çizme

45,96

19

Çorap

8,64

20

Eldiven (Yün)

11,05

21

Eldiven (Deri)

33,34

22

Atkı-Kaşkol

17,22

23

Kazak

69,11

24

Sarık veya Başörtüsü

34,32

25

Cüppe

102,51

26

Şapka-Başlık-Kep-Bere

33,67

27

İş Gömleği

45,20

28

İş Önlüğü

45,20

29

Ebe Önlüğü

45,20

30

İş Elbisesi

126,42

31

Tulum

86,21

32

Hemşire-Ebe Forması

97,20

33

Laboratuvar Kıyafeti

70,62

34

Ameliyathane Kıyafeti

70,62

35

Bel Kemeri-Palaska

37,65

36

Baret

85,71

37

İçlik

65,45

38

Teçhizat Takımı

65,45

(EK 2)

NAKDİ OLARAK YAPILACAK GİYECEK YARDIMINA
İLİŞKİN AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Sıra No

CİNSİ

2023 Yılı Birim Fiyatlar (TL)

1

Takım Elbise

483,84

2

Tayyör

352,67

3

Yazlık Takım Elbise

479,71

4

Ceket

380,70

5

Pantolon-Etek

102,51

6

Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört

66,22

7

Kravat-Papyon

18,60

8

Palto-Manto

483,84

9

Pardesü-Gocuk

238,69

10

Yağmurluk (Muşamba)

104,96

11

Meşin Ceket-Deri Ceket

434,62

12

Parka-Mont-Montgomer

214,87

13

Kaput

131,68

14

Erkek Ayakkabısı

136,53

15

Kadın Ayakkabısı

136,53

16

İş Ayakkabısı

95,14

17

Bot-Fotin

136,53

18

Lastik Çizme

49,62

19

Çorap

9,34

20

Eldiven (Yün)

11,92

21

Eldiven (Deri)

35,99

22

Atkı-Kaşkol

18,60

23

Kazak

74,64

24

Sarık veya Başörtüsü

37,04

25

Cüppe

110,72

26

Şapka-Başlık-Kep-Bere

36,34

27

İş Gömleği

48,81

28

İş Önlüğü

48,81

29

Ebe Önlüğü

48,81

30

İş Elbisesi

136,53

31

Tulum

93,08

32

Hemşire-Ebe Forması

104,96

33

Laboratuvar Kıyafeti

76,24

34

Ameliyathane Kıyafeti

76,24

35

Bel Kemeri-Palaska

40,65

36

Baret

92,56

37

İçlik

70,68

38

Teçhizat Takımı

70,68

Ek-3 indirmek için tıklayınız