Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama

Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama, sürekli görev yolluğu örnek hesaplama, sürekli görev yolluğunda hangi giderler alınır, ne kadar sürekli

Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama

Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama, sürekli görev yolluğu örnek hesaplama, sürekli görev yolluğunda hangi giderler alınır, ne kadar sürekli görev yolluğu alacağım

Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama

Örnek Sürekli Görev Yolluğu Hesaplaması 

Bu yazımızda 6245 sayılı Harcırah Kanunu Kapsamında Ödenen Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğunun nasıl hesaplanacağını açıklamaya çalışacağız.

Harcırah Kanunu’nda yer alan tanıma göre harcırah; ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından biri, birkaçı ya da tamamını ihtiva eder.  Kişinin bu unsurlardan hangilerine müstehak olunduğu ise görevlendirilme şekline ve harcırah verilebilecek kimseye göre değişir.

Öncelikle kimlere harcırah ödenir sorusuna cevap vererek konuya başlayalım. Harcırah ödenecek kişiler 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 4. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre;

Harcırah Kanununa Göre Harcırah Ödenebilecek Kişiler 

“Harcırah verilecek kimseler:

Bu Kanunda belirtilen hallerde:


 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

 2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

 3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; 4.  


 1. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

 2. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

 3. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;


 4.  

 5. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

 6. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

 7. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

 8. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu maddede yazılı kişiler dışında hiç kimseye 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah ödenmesi mümkün değildir. Bunun istisnası ancak yasal düzenleme ile mümkün olur.

Harcırah ödenecek kişiler yukarıda yer alan hükümde tek tek sayılmış olup maddede harcırah ödenecek kişiler arasında sayılan aile fertleri kavramına da kısaca değinmekte fayda olacağı kanaatindeyiz. Harcırah Kanununa göre aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini tanımlamaktadır. Kişinin harcıraha müstehak aile fertleri sitemizin //mevzuatinyeri.com/harcirah/harcirah-kanununa-gore-hangi-aile-fertleri-icin-harcirah-alinabilir.html sayfasında detaylıca izah edilmiş olup tekrara girmeme adına burada aynı hususlara bir daha değinmeyeceğiz.

Harcırah kişinin memuriyet mahalli dışında geçici ya da sürekli görevle görevlendirilmesi halinde ödendiğine göre memuriyet mahalli tanımını da yapıp yazımızın konusu olan sürekli görev yolluğu nasıl hesaplanır konusuna geçiş yapacağız.

Sürekli Görev Yolluğunda Memuriyet Mahalli Nasıl Belirlenir ?

Memuriyet Mahalli; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

 Bu hususa da değindikten sonra artık Sürekli Görev Yoluğu nasıl hesaplanır sorusunun cevabını vermeye çalışalım. Sürekli Görev Yolluğu’nu iki ana başlık altında ve iki ayrı makale halinde ele alacağız.


 • Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

 • Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu

 •  

A- YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

Yurt içinde görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışında bir göreve naklen atananlara, memuriyet merkezi değiştirilenlere, kadro dolayısıyla açıkta kalanlara veya vekâlet emrine atananlarla vekalet namı adında asaleten atanan ya da vekalet süresi belli olmayan personellere sürekli görev yolluğu ödenir.

 Peki, sürekli görev yolluğu almayı hak eden kişilere harcırahın unsurlarından hangileri ödenir? Harcırahın unsurları yazımının girişinde yaptığımız tanıma göre;1- Yevmiye 2- Yol Masrafı 3- Aile Masrafı 4- Yer Değiştirme Masrafı’dır. Sürekli görev yolluğunda memur ve hizmetli ile aile fertleri için verilecek unsurlar farklıdır.

1-Yevmiye

Yevmiye kelimesi memur ya da hizmetliye verilecek gündelik miktarını ifade eder. Bu tutar her yıl ilgili olduğu yılın bütçe kanununun  yer alır. 2017 yılı bütçe kanununda yer alan gündelik miktarları ise H cetvelindeki gibidir.

2-Yol Masrafı

Yol masrafı; Harcırah Kanunu’nun Kısım III, Bölüm 1 Kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yol masrafı kısaca muayyen tarifeli araçlarla yapılan seyahatler için ödenen bilet parasını ifade eder diyebiliriz.

3- Aile Masrafı

Aile fertlerinden her birisi için memur ya da hizmetlinin müstehak olduğu yevmiye ve yol masrafından oluşur. Aile masrafı, harcırah kanunu kapsamında harcırah almaya müstehak tüm aile fertlerinin tamamına ödenir.

4-Yer Değiştirme Masrafı

Kanunun “ Yurtiçinde Yer Değiştirme Masrafı” başlıklı 45. Maddesinde;

“Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;


 1. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

 2. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

 3. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

 4.  

Olarak hesaplanır.

(…) (1) 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

(Ek: 16/6/1983 - 2851/4 md.) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.” Hükmü yer almaktadır.

 Bu unsuru ise iki ana başlığa ayırıyoruz.

  a-)Sabit Unsur

Memur=Gündelik*20

Aile Fertleri=Memurun Gündeliği*10(Gündeliğin 40 Katını Aşamaz)

 b)Km Tazminatı

 Gündelik*%5*Km

1-Bu sadece Memur için ödenir.

2-Memurun eşi de memur ve aynı yere tayini çıkmışsa Km tazminatı memur için %5  eşi için ise  oran %2,5 olarak hesaplanır.

Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Örnek 

Örnek:

Kayseri’den Kırıkkale’ye tayini çıkan 1. Derece Kadrodan aylık alan bir memurun sürekli görev yolluğunu hesaplayalım.

 Veriler:

Evli ve eşi çalışmıyor

Anne, Baba,Kayınvalide ve  4 çocuğu ile birlikte yeni memuriyet mahalline gidiliyor.

Kayseri-Kırıkkale Mesafe:272 Km

Bilet Ücreti=35-TL

2017 yılı 1. Derece Gündelik=37,25-TL

Çözüm:

1-Yevmiye= 37,25-TL

Memur için aylık aldığı kadroya ödenen gündelik tutarında ödeme yapılır.

2-Yol Masrafı= 35-TL

Memur ve Hizmetli için mutat taşıt masrafı ödenir.  İki şehir arası bilet ücretini memura yol masrafı olarak ödüyoruz.

3-Aile Masrafı:

Eşi=72,25 (37,25+35) (Yevmiye+Yol Masrafı)

Anne=72,25

Baba=72,25

Çocuk (4 Kişi) =289 (72,25*4)

Aile fertlerine memurun yevmiyesi ve yol masrafları tutarında ödeme yapılır.  Harcırah Kanunu'nda sayılan aile fertleri arasında kayınvalide yer almadığı için örneğimizde  bir tek memurun kayınvalidesine aile masrafı ödenmemiştir.

4-Yerdeğiştirme Masrafı

 A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=745=20*37,25

Eşi=372,50= 10*37,25

Anne=372,50= 10*37,25

Baba=372,50= 10*37,25

Çocuklar (4 Kişi) =372,50 = 10*37,25

(Aile efradı için yer değiştirme masrafı toplamda 40 katı geçemeyeceği için çocuklardan sadece birisi adına hesaplama yapıldı)

B-KM TAZMİNATI

(37,25*%5)*272=506,60-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=2.741,60(2.235+506,60) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

37,25+35+505,75+2.741,60=3.319,60-TL (Vergi hariç)

Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu’nda taksi ve kargo ücreti ödenmez.

Örnek:2

Kayseri’den Konya’ya tayini çıkan 1. Derece Kadrodan aylık alan bir memurun ve 3. Dereceden aylık alan memur eşinin sürekli görev yolluğunu hesaplayalım.

 Veriler:

Anne, Baba,Kayınvalide ve  2 çocuğu ile birlikte yeni memuriyet mahalline gidiliyor.

Kayseri-Konya Mesafe:304 Km

Bilet Ücreti=35-TL

2017 yılı 1-4 Derece Gündelik=37,25-TL

 Çözüm

MEMURUN KENDİSİ İÇİN

1-Yevmiye= 37,25-TL

2-Yol Masrafı= 35-TL

3-Aile Masrafı:

Anne=72,25

Baba=72,25

Çocuk (2 Kişi) =144,50 (72,25*2)

 4-Yerdeğiştirme Masrafı

 A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=745=20*37,25

Anne=372,50= 10*37,25

Baba=372,50= 10*37,25

Çocuklar (2 Kişi) =745 = 10*37,25*2

B-KM TAZMİNATI

(37,25*%5)*304=566,20-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=2.801,20(2.235+566,20) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

37,25+35+289+2.810,20=3.171,45-TL (Vergi hariç)

MEMUR OLAN EŞ İÇİN HARCIRAH

1-Yevmiye= 37,25-TL

2-Yol Masrafı= 35-TL

3-Aile Masrafı:

Anne=72,25 (Yevmiye+Yol Masrafı)

4-Yerdeğiştirme Masrafı

A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=745=20*37,25

Anne=372,50= 10*37,25

B-KM TAZMİNATI

(37,25*%2,5)*304=283,10-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=1.130,60-TL (847,50+283,10) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

37,25+35+72,25+1.130,60=1.275,10-TL (Vergi hariç)


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022, 09:20
YORUM EKLE