Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Hesaplama 6245 sayılı harcırah kanununa göre kurs seminer görevde yükselme ve geçici görevlendirmelerde geçici görev

Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Hesaplama 6245 sayılı harcırah kanununa göre kurs seminer görevde yükselme ve geçici görevlendirmelerde geçici görev yolluğu hesaplama örnekleri

Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Bu yazımızda 6245 sayılı Harcırah kanununda ve diğer kanunlarda  yer alan hükümler doğrultusunda yurtiçi geçici görev yolluğunun nasıl hesaplanacağını başlıklar halinde açıklamaya çalışacağız.

Harcırah Kanununa Göre Kimler Geçici Görev Yolluğu Alabilir.

Harcırah kanununa göre kimlerin geçici görev yolluğu alabileceği harcırah kanununun 14. maddesinde açıklanmıştır.İlgili maddeye göre 

 Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle Geçici olarak  yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine alakalı bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5.  Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere

Geçici Görev Yolluğun da Ödenecek Gündelik Tutarları Ne Kadardır?

Harcırah kanununa göre geçici görev ile görevlendirilenlerin alabilecekleri gündelik yevmiye tutarları ilgili yılın bütçe kanununun h cetvelinde gösterilir.2017 yılında alınabilecek harcırah tutarları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.


Geçici Görev Harcırahın da  Hangi Ödemeler Alınabilir?

• Geçici görev harcırahı olarak,

- Yol gideri,

-Gündelik ,

-Hamal gideri, (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle)

- İkametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki taksi gideri,

- Uçakla seyahatlerde Taksi+HAVAŞ gideri, ödenir.

-Geçici görev mahallinde konaklama gideri ödenmişse ilgili tutarlar

Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre Nedir?

• Memuriyet Mahalli dışında Geçici olarak Görevlendirilenlere

• Yurtiçinde; – Bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez.

– Gündelik verilecek 180 günün de;

– İlk 90 günü için tam, takipeden 90 günü için 2/3 oranında ödenir.

Harcırah Kanununa Göre Geçici Görevde 1 Yıllık Süre Hesabı Nasıl Yapılır?

Harcırah kanunda geçen bir yıllık dönem takvim yılı olarak değil geçici göreve başlama tarihinden itibaren geçecek 1 yıl olarak hesaplanmalıdır.Konuyu bir örnekle açıklamak  gerekirse 1 Şubat 2017 tarihinde geçici görevle bir yere görevlendirilen personel için 1 yıllık süre 1 Şubat 2018 tarihinde dolmaktadır.

Bir Günden Az Süre ile Görevlendirme Harcırah Nasıl Hesaplanır?

• Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

• Örnek: Sabah saat 08.00 de gidilen ve saat 13.00’ten önce dönülen bir geçici görevlendirmede gündelik ödenmeyecek, sadece yol masrafı verilecektir.

Görevde Yükselme Sınavına Katılmak İçin Memuriyet Mahalli Dışına Gidenler Harcırah Alabilir mi?

Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.Buradaki görevde yükselmeden anlaşılması gereken kurum içerisindeki görevde yükselme sınavına tabi ünvanların sınavıdır.Kamu kurumunda çalışan bir memur KPSS A sınavı kapsamında kendi kurumun müfettiş yardımcılığına sınavına katılmak için memuriyet mahalli dışına giderse Geçici Görev Yolluğu alamayacaktır.İlgili unvan görevde yükselme sınavına tabi unvan değildir.

Geçici Görevli Bulunulan Yerde Hastalananlara Gündelik Verilebilir mi?

• Geçici görevin yürütüldüğü yerde hastalanmaları sebebiyle görevini yerine getiremeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için gündelik verilebilir.

• Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için gündelik verilmez.

Memuriyet Mahallî İçinde Geçici Görevlendirmelerde Yapılan Ödemeler 

• Memuriyet mahalli içerisinde bir görevin yerine getirilmesi için memur ve hizmetlilerin geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün olabilmektedir.

• Bu görevlendirmelerde gündelik ödenmesi mümkün bulunmamakta sadece, mutat taşıt ücreti ödenebilmektedir.

• Ancak yapılacak işin aciliyetine göre veya zorunlu hallerde özel araç gideri de ödenebilmektedir.

• Özel araçların kullanılabilmesi daire amirinin onayı ile mümkün olabilmektedir.

Yurt İçinde Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?

Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı başlıklı 33. Madde sinin d) bendinde “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak  üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. “ hükmü yer almaktadır.

2022 yılı bütçe kanununa eki H cetvelinde ise “ 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” Hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümler birlikte değerlendirildiğinde ;

-Personele ödenecek olan Konaklama bedeli ilk 10 gün için personelin gündeliğinin  %50 artırımlı tutarına kadar ödenecek takip eden 80 gün gündeliğin %50 si takip eden 90 gün ise gündeliğin %40’na kadar olan kısmı ödenebilecektir.Ayrıca yapılacak ödemelerde fatura bedeli aşılamayacaktır.

Burada kamu kurum ve kuruluşlarınca en çok yapılan yanlışlardan birisi ödenecek konaklama bedelinin tespitinde yaşanmaktadır. Bütçe kanununda yer alan hükme bakıldığında personel konaklama bedeli için her halükarda gündeliğinin  ilk 10 gün için konaklama bedeli ne olursa olsun  %50 artırımlı bedelinin alınacağı anlamı çıkmaktadır. Ancak bütçe kanununun atıfta bulunduğu Harcırah Kanununun ilgili maddesine bakıldığında ise ilgili maddede “belge bedelini aşmamak üzere” hükmünün olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla memur geçici görevle bir yere gittiğinde konaklama bedeli ödenirken iki maddenin bir arada değerlendirilerek konaklama bedeli ödenmesi gerekmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bir örnekle konuyu açıklamaya çalışalım.

Memurun gündeliğinin 50 TL olduğunu varsayalım. Memur 15 gün süre ile geçici görevli olarak başka ilde görevlendirilmiş olsun.

Bu 15 günün ilk 5 günü için  40 TL konaklama ücreti sonraki 3 gün için 80 TL konaklama ücreti ve sonraki 7 gün için ise 30 TL konaklama ücreti ödemiş ve bunları fatura ile ibraz ederek talep etmiş olsun.

İlk 5 gün için alacak olduğu konaklama bedeli 40 TL olacaktır. Harcırah Kanununda fatura bedelini aşamaz hükmü gereğince gündeliğinin %50 sine kadar ödenebilir hükmüne göre 75 TL ye kadar ödeme yapılabilir ancak fatura 40 TL olduğu için ödeme 40 TL olarak ödenecektir.

40*5=200 TL Konaklama Bedeli İlk 5 Gün İçin

Sonraki 3 gün için alacak olduğu konaklama bedeli 75 TL olacaktır.Burada fatura 80 TL olmasına rağmen burada da bütçe kanununda yer alan hüküm gereğince %50 artırımlı bedel olan 75 TL’nin üzerindeki bedel ödenmeyecektir.

75*3=225 TL Konaklama Bedeli 3 Gün İçin

Sonraki 7 gün için alacak olduğu konaklama bedeli faturası 30 TL olan memur 7 günün 2 gününde bütçe kanunundaki “görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si” hükmüne göre ve harcırah kanunundaki fatura bedelini aşamaz hükmüne göre 2 gün 30 TL olarak konaklama bedeli alacak 5 gün için ise yevmiyesinin %50 olan 25 TL üzerinden konaklama bedeli alacaktır.

2*30=60 TL Konaklama bedeli 2 gün için

5*25=125 TL Konaklama bedeli 5 gün İçin

Toplam Konaklama Bedeli=200+225+60+125=510 TL

Örnekte de görüleceği üzere konaklama faturasının tutarına ve gündeliğin miktarına göre farklı durumlar ortaya çıkmaktadır. 

NOT: Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmayan ve böyle bir mahalle bir nakil aracı ile gidilip gelinmesi zorunlu olan yerlere geçici görevle gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yakın köy, kasaba veya şehir’e kadar gidiş ve geliş mutat nakil taşıt ücreti ayrıca ödenir.

Geçici Görev Mahallinde Yatacak Yeri Olmayanların Geçici Görev Yolluğu

Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmayan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası

ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere geçici görev  ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehre kadar gidiş ve geliş mutat nakil vasıtası ücreti ödenir.

Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Ödemelerinde İstenen Belgeler Nelerdir.?

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22. maddesinde göre  Yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

Memurların Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

– Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,               

– Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır.

Geçici Görev Yolluğu Ödemesine İlişkin Örnekler

Örnek 1:Ankara ilinde çalışan bir memur kurumunca ankara ili şereflikoçhisar ilçesinde 12 gün boyunca geçici görevli olarak görevlendirilmiştir.Ankara - Şereflikoçhisar arası otobüs parası 30 TL ilgili memurun aylık derecesi 5 inci derecedir.İlgili memur ikametgah otogar arasında ankarada 40 TL şereflikoçhisarda otogar ikametgah yeri arasında ise 20 TL taksi parası ödemiştir.Geçici görev boyunca 11 gün boyunca  günlük 50 TL konaklama bedeli ödemiştir.

2017 H Cetveline göre memurun günlük yevmiyesi :36,25 TL

İlgili memurun alabileceği geçici görev yolluğunun hesaplanması

Gidiş Yol Parası

 

Taksi+Otobüs+Taksi

40+30+20 90 TL
Ödenecek Günlük Yevmiye

12*36,25

 

435 TL
Ödenecek Konaklama Bedeli

10 gün 10*50,00 TL

 

1 gün *18,12 TL

 

500+18,12

Dönüş Yol Parası

 

Taksi+Otobüs+Taksi

20+30+40

90 TL

Toplam Ödenecek Geçici Görev 

 

Yolluk Tutarı

 

1.133,12 TL

Açıklama: Geçici Görev Yolluğu ödemelerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.Hesaplamada damga vergisi dikkate alınmamıştır.Örneğimizde ilgili personelin geçici görevin başladığı gün ilgili yere gittiği ve son günde geri döndüğü şekilde hesaplama yapılmıştır.Geçici görev onayında yer verilmek kaydı ile duruma göre gidiş ve geliş içinde ayrıca yevmiye ödenmesi mümkündür.Konaklama bedeli hesabında ilk on gün fatura bedeli sonraki bir gün ise yevmiyenin %50 olarak hesaplama yapılmıştır.Geçici görev yolluğunda taksi parası fiilen taksiye binilip ücret ödenmesi durumunda yapılan bir ödemedir.Taksiyle yolculuk yapılmamış ise kullanılan mutat taşıt ücreti üzerinden ödeme yapılmak zorundadır.

Örnek 2: Ankara ilinde çalışan bir memur kurumunca ankara ili şereflikoçhisar ilçesinde 01.01.2017 tarihinden itibaren  190 gün boyunca geçici görevli olarak görevlendirilmiştir.Ankara - Şereflikoçhisar arası otobüs parası 30 TL ilgili memurun aylık derecesi 5 inci derecedir.İlgili memur ikametgah otogar arasında ankarada 40 TL şereflikoçhisarda otogar ikametgah yeri arasında ise 20 TL taksi parası ödemiştir.Geçici görev boyunca 190 gün boyunca  günlük 50 TL konaklama bedeli ödemiştir.

Gidiş Yol Parası

 

Taksi+Otobüs+Taksi

40+30+20 90 TL
Ödenecek Günlük Yevmiye

90*36,25 TL

 

90*24,16 TL

3.262,50TL

 

2.175,00 TL

Ödenecek Konaklama Bedeli

10 gün 10*50,00 TL

 

80 gün 80*18,12 TL

 

90 gün 90*14,50 TL

500+1449,60+1305

Dönüş Yol Parası

 

Taksi+Otobüs+Taksi

20+30+40

90 TL

Toplam Ödenecek Geçici Görev 

 

Yolluk Tutarı

 

 

8.872,10 TL

Açıklama:Geçici görevli olunan günler için yevmiyeler 90 gün  tam 90 gün 2/3 olarak hesaplanmış.180 günden sonrası  için yevmiye ödenmemiştir.Konaklama bedelinde ise ilk 10 gün fatura tutarı sonraki 80 gün yevmiyenin %50 si son 90 gün için ise yevmiyenin %40 olarak konaklama bedeli ödenmiştir.Konaklama bedelinde de bir yılda 180 günlük sınırlama olduğundan son 10 günlük konaklama bedeli ödenmemiştir. 

YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLANMASI başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 10:20
YORUM EKLE