Yurt dışı harcırahta tercümanlık ücreti araç kiralama ücreti ödenir mi?

yurtdışına geçici görevle gönderilen personele harcırah unsuru kapsamında olmayan 'şehir içi araç kiralama”, 'yurtdışı rehberlik ve tercümanlık”

Yurt dışı harcırahta tercümanlık ücreti araç kiralama ücreti ödenir mi?

yurtdışına geçici görevle gönderilen personele harcırah unsuru kapsamında olmayan “şehir içi araç kiralama”, “yurtdışı rehberlik ve tercümanlık” ve “müze giriş” giderlerinin ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu

Yurt dışı harcırahta tercümanlık ücreti araç kiralama ücreti ödenir mi?

Yurt dışı harcırahta tercümanlık ücreti araç kiralama ücreti ödenir mi?

yurtdışına geçici görevle gönderilen personele harcırah unsuru kapsamında olmayan “şehir içi araç kiralama”, “yurtdışı rehberlik ve tercümanlık” ve “müze giriş” giderlerinin ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu

Kamu İdaresi Türü     Belediyeler ve Bağlı İdarelerkararı yazdır

Yılı      2020

Dairesi 6

Karar No         846

İlam No          24

Tutanak Tarihi            28.12.2021

Kararın Konusu          Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Harcırah

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

… Ödülüne layık görülen ... Büyükşehir Belediyesini temsilen yurtdışına geçici görevle gönderilen personele harcırah unsuru kapsamında olmayan “şehir içi araç kiralama”, “yurtdışı rehberlik ve tercümanlık” ve “müze giriş” giderlerinin ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun;

“Harcırahın unsurları” başlıklı 5’nci maddesinde, “Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.”,

“Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesinde; “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1.Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; (…)”,

“Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı” başlıklı 34’üncü maddesinde, “Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca tayin olunur.”,

denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca; geçici görevle görevlendirilen kişilere yol masrafı ile yevmiye ve hamal, bagaj ve ikametgâh veya görev mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil araçları masrafları ödenecektir.

Belediye tarafından Pariste düzenlenen ödül töreni için görevlendirilen personele, ödül töreni kapsamında üst düzey Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) yetkilileri ve yerel yöneticiler ile yapılan görüşmeler, heyet halinde gidilen teknik geziler için ihtiyaç duyulan ve fatura karşılığı satın alınan rehberlik ve tercüman hizmeti ile araç kiralama hizmeti bedelinin ve ayrıca teknik gezide yer alan müze giriş ücretlerinin ödendiği görülmüştür.

Her ne kadar rehberlik ve tercüman hizmeti, araç kiralama hizmeti ve müze giriş ücreti 6245 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesine göre kabul edilen harcırah unsurları arasında sayılmamışsa da, Belediyeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında söz konusu harcamayı yapabileceklerinden sorguya konu edilen harcamanın yanlış tertipten ödenmesi, söz konusu harcamanın kamu zararı olarak değerlendirilmesi için yeterli değildir. Şöyle ki;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinde kamu zararının “Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlandığı da göz önünde bulundurulduğunda öncelikle mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemin tespit edilmesi ile mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması gerekir.

Somut olayda, söz konusu harcamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında idare tarafından yapılabilecek harcamalar olması ve görevin ifası sırasında ihtiyaç duyulup fatura karşılığı alınması sebebiyle konu edilen harcamanın 5018 sayılı Kanun’un 71’inci maddesine göre kamu zararı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, sorgu konusu … TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE