Tedviren görevlendirmede geçici görev yolluğu ödenir mi?

tedviren görevlendirme geçici görev harcırah ödemesi nasıl yapılır

Tedviren görevlendirmede geçici görev yolluğu ödenir mi?

tedviren görevlendirme geçici görev harcırah ödemesi nasıl yapılır

Tedviren görevlendirmede geçici görev yolluğu ödenir mi?

Tedviren görevlendirmede geçici görev yolluğu ödenir mi?

Geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri gibi bir takım zorunlu giderlere karşılık verilmektedir. Bu çerçevede, geçici olarak memuriyet mahalli dışına usulüne uygun olarak yapılacak vekâleten görevlendirmelerde, 6245 sayılı Kanun'un 42'nci maddesinde belirtilen süreler de dikkate alınarak geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 175'inci maddesinde, “Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekâlet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükmü uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında ise, kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yol masrafı ve gündelik ödeneceği hükme bağlanmış olup, söz konusu hükme göre, bulundukları il dışında başka bir ifadeyle memuriyet mahalli dışında tedviren görevlendirilenlere bu görevlendirmeden dolayı geçici görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunmadığı takdirde hizmetin aksamadan yürütülmesi bakımında herhangi şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren görülmesi mümkün olup, anılan Kanunun vekâlet ücreti ödenmesine ilişkin 175'inci maddesine göre ise tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, 99 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde ise; “bir görevin vekâleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve niteliği değişmeyeceğinden bu görevi vekâleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olması gerekmektedir. ... Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı taktirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları, yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün görülmektedir. ... 657 sayılı Kanunun vekâlet ücreti ödenmesine ilişkin 175'inci maddesine göre, tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.” denilerek konuya açıklık getirilmiştir.

Ayrıca, 99 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, vekâlet nedeniyle ödeme yapılmasını tamamen vekilin asilde aranan şartları taşıması kuralına bağlamıştır. Nitekim Sayıştay Başkanlığının 21/4/1996 tarihli ve 28141 sayılı Kararıyla “tedvir” kurumu kabul edilmiş ve “vekilin asilde aranan şartları taşımadığı durumlarda tedviren atama söz konusu olduğundan bu şekilde atanan memura zam ve tazminat farklarının da ödenmeyeceği” belirtilmiştir.

Bununla birlikte, her ne kadar tedviren memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere çeşitli yargı kararlarına yansıdığı üzere yasal dayanaktan yoksun olması nedeniyle, memura zam ve tazminat farklarının da ödenmesi mümkün olmamakla birlikte, bu durumda olanlara geçici görev yolluğu ödenmesi mümkündür.

Harcırah bildirimlerinin e-Yolluk uygulaması üzerinde doldurulması durumunda ise, yukarıda ifade edilen hususlar ışığında, mevcut uygulamanın (e-Yolluk) hatalı bildirimleri de kabul ettiğini dikkate alarak, beyanda bulunması gerekmektedir. Bu itibarla, görevlendirilen personele ait özlük bilgilerinin sisteme doğru girilmesi önem arz etmektedir.

YORUM EKLE