Sayıştay'dan naklen atanan öğretim görevlilerine harcırah ödenebilir kararı

Sayıştay'dan naklen atanan öğretim görevlilerine harcırah ödenebilir kararı

Sayıştay'dan naklen atanan öğretim görevlilerine harcırah ödenebilir kararı

Sayıştay'dan naklen atanan öğretim görevlilerine harcırah ödenebilir kararı

Sayıştay'dan naklen atanan öğretim görevlilerine harcırah ödenebilir kararı

Sayıştay'dan naklen atanan öğretim görevlilerine harcırah ödenebilir kararı

Sayıştay 1. Dairesi, naklen atanan öğretim görevlilerine harcırah ödenmesinin kamu zararı olmayacağına hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2020
Dairesi 1
Karar No 10870
İlam No 96
Tutanak Tarihi 26.5.2022
Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Sürekli görev yolluğu

… Üniversitesinde kurum dışından görevlendirilen öğretim görevlilerine sürekli görev yolluğu ödenmesi nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddia edilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74’üncü maddesinde;

“Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. ...

...”

2547 Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğretim görevlileri” başlıklı 31 inci maddesinde;

“Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.”

denilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller” başlıklı 10’uncu maddesinde aynen:

“Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. (Değişik: 1/7/2006-5538/2 md.) Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;

...”

denilmektedir.

Sorumluların göndermiş oldukları savunmalar ve eki belgeler ışığında konunun yeniden incelenmesi sonucunda, ahizlerden;

…’ın, ….’nden … öğretim görevlisi kadrosuna 657 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi uyarınca naklen atamasının yapıldığı,

…’in, …, … öğretim görevlisi kadrosuna 657 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi uyarınca naklen atamasının yapıldığı,

… ile …’ın, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “Kararların uygulanması” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldıkları yükseköğretim kurumu haricinde …. kadrosuna atandıkları,

…’ün, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Üniversiteler veya diğer kamu kurumları adına yetiştirilmek üzere 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında eğitime gönderildiği, eğitimde kaldığı sürenin iki katı kadar (on iki yıl) MEB adına mecburi hizmet yükümlülüğü bulunduğu, Bakanlık bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre göreve başladıktan sonra hizmet yapacağı … öğretim görevlisi kadrosuna aynı Kanun’un 74’üncü maddesi uyarınca naklen atamasının yapıldığı,

bu nedenle adı geçen kişilerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca sürekli görev yolluğuna müstehak oldukları anlaşılmıştır.

Bu itibarla, yapılan ödemeler mevzuatına uygun olduğundan, … TL ile ilgili ilişilecek husus bulunmadığına,

Yersiz tahsil edilen ve ayrıntısı aşağıda gösterilen … TL’nin ahizlerine iadesine,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle,

YORUM EKLE