Mesai saati dışında gümrük işlemlerinde çalışan saymanlık memuruna yolluk ödenir mi?

Mesai saati dışında gümrük işlemlerinde çalışan saymanlık memuruna yolluk ödenir mi?

Mesai saati dışında gümrük işlemlerinde çalışan saymanlık memuruna yolluk ödenir mi?

Mesai saati dışında gümrük işlemlerinde çalışan saymanlık memuruna yolluk ödenir mi?

Gümrük Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, yolluk ve fazla mesai ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; ilgilinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tüm personelle birlikte … Gümrük Müdürlüğü binasında çalıştığını, binaya ulaşım için toplu taşıma araçları bulunmadığından, diğer tüm personel gibi saat 07:30 ile servislerin hareket ettiği 17:40 arasında mesai yaptığını, dolayısıyla normal çalışma saatleri dışında Liman işletmesi ve Gümrük Müdürlüğü çalışma saatlerine göre müdürlüğe geldiğini ve görev yerinden de aynı şekilde ayrıldığı, fazla mesai ücreti ödenen diğer personelle aynı şekilde, aynı saatler arasında mesai yaptığı, dolayısıyla davacıya da çalışma yapan diğer personel gibi aynı şekilde fazla mesai ücreti verilmesi gerektiği açık olduğundan, işlemin fazla mesai ücreti talebinin reddine ilişkin kısmının iptaline hükmetmiştir.

İlgilinin yolluk ücretinin ödenmesi istemini ise; yolluk ücretinin gümrük eşyasının incelenmesi, eşyadan numune alınması, tahlile veya ekspertize tabi tutulması gibi hallerde bu işler için görevlendirilen personele verilebileceğini, bu konudaki hakedişin gerçek bir işlem üzerinden elde edilmesi gerektiği, davacının ise saymanlık memuru olduğu, kendisine yolluklu bir görevlendirme yapıldığına dair bir iddiasının da bulunmadığını, dolayısıyla davacının fiilen yolluklu bir görev ifa etmediği ve kendisine yolluklu bir dış görevlendirmenin yapılmadığı da açık olduğundan, işlemin yolluk verilmesine yönelik talebin reddine ilişkin kısmında ise hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu inceleyen Bölge İdare Mahkemesi; ilgilinin Maliye Bakanlığına bağlı Saymanlık Müdürlüğünde çalışması, hafta sonu ile hafta içi saat 18:00'den sonra fazla çalışma yapması yolunda bir görevlendirilmesinin bulunmaması karşısında, mesai saatleri içerisindeki çalışmalarının anılan mevzuat kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü yönünde karar verdi.

Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, mahkemelerin kararının mevzuata uygun olduğunu belirterek temyiz başvurusunu reddetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/1201 E. , 2022/494 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/1201
Karar No : 2022/494

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı … Gümrük Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …, Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen, temyiz isteminin reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ..................... İli, … Gümrük Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, yolluk ve fazla mesai ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı 11/07/2017 tarihli başvurusunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; davacının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tüm personelle birlikte … Gümrük Müdürlüğü binasında çalıştığı, binaya ulaşım için toplu taşıma araçları bulunmadığından, diğer tüm personel gibi saat 07:30 ile servislerin hareket ettiği 17:40 arasında mesai yaptığı, dolayısıyla normal çalışma saatleri dışında Liman işletmesi ve Gümrük Müdürlüğü çalışma saatlerine göre müdürlüğe geldiği ve görev yerinden de aynı şekilde ayrıldığı, fazla mesai ücreti ödenen diğer personelle aynı şekilde, aynı saatler arasında mesai yaptığı, dolayısıyla davacıya da çalışma yapan diğer personel gibi aynı şekilde fazla mesai ücreti verilmesi gerektiği açık olduğundan, işlemin fazla mesai ücreti talebinin reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı; yolluk ücretinin ödenmesi istemi yönünden ise; yolluk ücretinin gümrük eşyasının incelenmesi, eşyadan numune alınması, tahlile veya ekspertize tabi tutulması gibi hallerde bu işler için görevlendirilen personele verilebileceği, bu konudaki hakedişin gerçek bir işlem üzerinden elde edilmesi gerektiği, davacının ise saymanlık memuru olduğu, kendisine yolluklu bir görevlendirme yapıldığına dair bir iddiasının da bulunmadığı, dolayısıyla davacının fiilen yolluklu bir görev ifa etmediği ve kendisine yolluklu bir dış görevlendirmenin yapılmadığı da açık olduğundan, işlemin yolluk verilmesine yönelik talebin reddine ilişkin kısmında ise hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin fazla mesai ücreti verilmemesine ilişkin kısmının iptaline, yolluk ücreti verilmemesine ilişkin kısmı yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin …. tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının Maliye Bakanlığına bağlı Saymanlık Müdürlüğünde çalışması, hafta sonu ile hafta içi saat 18:00'den sonra fazla çalışma yapması yolunda bir görevlendirilmesinin bulunmaması karşısında, mesai saatleri içerisindeki çalışmalarının anılan mevzuat kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, İdare Mahkemesi kararının iptale ilişkin kısmının kaldırılmasına, davanın reddine, kesin olarak karar verilmiştir.


Davacı tarafından anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Mahkemece verilen karara yönelik istinaf başvurusu üzerine verilen kararın kesin olduğu ve 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinde sayılan temyize tabi davalardan olmadığının anlaşıldığı, kesin olarak verilen karara karşı temyiz başvurusunda bulunulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14/02/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE