Memur olmayan kişilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Memur olmayan kişilere 6245 sayılı harcırah kanununa göre geçici görev yolluğu ödenir mi? belediye başkanı vali rektör gibi görevlilerin eşlerine geçici görev yolluğu ödenir mi

Memur olmayan kişilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Memur olmayan kişilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Kamu kurumlarında özellikle vali , belediye başkanı ,rektör v.b üst görevlerde bulunan kişilerle birlikte bu görevlerde bulunanların eşleride çeşitli zamanlarda toplantı konferans ve belirli etkinliklere katılabilmektedir. Bu durumunda memur olmayan kişilerin geçici olarak görevlendirilmesi mümkün olmaktadır. Yapılan görevlendirmelere ilişkin geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceğini açıklamaya çalışalım.

6245 sayılı Harcırah kanununun harcırah verilecek kimseler başlıklı 4. maddesine göre harcırah kanununda belirtilen durumlarda yolluk alabilecek kişiler başlıklar halinde sayılmıştır. 6245 sayılı kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere” harcırah ödenebileceği yönündeki hüküm doğrultusunda bu şekilde görevlendirilenlere harcırah kanununa göre harcırah ödenmesinin mümkün olduğu görülmektedir. Bunlara ödenecek harcırah, bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardanherhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Bunlardan icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik ödenebilmesi ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine verilebilir.

Konuya ilişkin sayıştay kararı 

Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı Kararın Numarası : 24416 Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar Kararın Tarihi : 02.03.1999 KONU : Uluslararası toplantılara ve ziyaretlere katılan Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin beraberinde götürdükleri eşlerinin temsille görevlendirilmiş olmaları itibariyle yol masrafı ve gündelik ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Tazmin hükmüne gerekçe olarak, Belediye Başkanının eşi ve belediye meclis üyelerinin eşlerinin, sayılı Kanunun 4'üncü maddesinde sayılan harcırah verilecek kimseler arasında ve 29'uncu maddesinde uçakla yapılacak yolculuklarda yol giderleri ödenecekler arasında sayılmamaları esas alinmiş ise de, anılan Kanunun 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 8'inci maddesinin birinci fıkrasında memur veya hizmetli olmadıkları halde kurumlarca geçici bir görevle görevlendirilenlere yol masrafı ve gündelik verilebileceği öngörülmekte ve bu maddelerde yurtiçi ve yurtdışı ayrımının yapılmadığı, Kanunun genel ifade ile düzenlenmiş hükümlerinden bulunmaktadır. Rapor dosyasında mevcut ve dilekçi tarafından ibraz edilen belgelerin incelenmesinden, yerel yönetimlerin uluslararası toplantılarına katılmak ya da ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla belediyeler arasında düzenlenen organizasyonlarda bulunmak amacıyla resmi olarak görevlendirilen Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin eşlerinin de temsille görevlendirildiklerine ilişkin Belediye Meclisi Kararlarının bulunduğu, Valilik ve İçişleri Bakanlığından gerekli olurların alındığı, ayrıca eşlere 4'üncü dereceden devlet memuru için tespit edilen yol masrafı ve yevmiyenin ödendiği görülmektedir. Uluslararası toplantılara ve ziyaretlere katılan Başkan ve Meclis Üyelerinin eşlerinin temsille görevlendirilmiş olmaları itibariyle geçici görevle yabancı ülkelere gönderildikleri ve bu nedenle yol masrafı ve gündelik ödenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından ilamın 1'inci maddesiyle ..........-liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verildi.

YORUM EKLE