İlçeden Köye Atananların Sürekli Görev Yolluğu

Köyden İlçeye Köyden Köye Atananların Sürekli Görev Yolluğu köyden ilçeye köyden köye ve ilçeden köye atanan memurun sürekli görev yolluğu

İlçeden Köye Atananların Sürekli Görev Yolluğu

Köyden İlçeye Köyden Köye Atananların Sürekli Görev Yolluğu

Ülkemizde Milli eğitim bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenlerden bazıları,diyanet başkanlığına bağlı görev yapan imamlar ve sağlık bakanlığına bağlı görev yapan hemşire ve ebe gibi kadrolarda görev yapanların bazıları köylerde hizmet yapmaktadırlar. İlgili kişilerin köyden ilçe merkezine veya çalışmış oldukları köyden diğer köylere atanmaları durumunda sürekli görev yolluğu alıp almayacakları hususu kurumlarda tereddüte neden olmaktadır.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda sayıştay genel kurulunca alınan genel kurul kararı yazımız ekindedir.İlgili karara göre yeni atanılan yer memuriyet mahalli dışında olmak kaydı ile köyden köye, köyden ilçe ve il merkezine atanan kişilere sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum ilgili yerlere atanan memurların fiilen ilgili yerde ikamet etmeleri gerektiğidir.İlgili yerlere atanmış olmakla birlikte köyde ikamet etmeyenlerin ilçeye atanmaları durumunda  alabileceği sürekli görev yolluğunda sadece bir günlük yevmiye ve yol parası ödenmeli yer değiştirme ve aile masrafı ise ödenmemelidir.

Köyden İlçeye Atması Yapılanların Sürekli Görev Yolluğu Alabileceğine İlişkin Sayıştay Kararı

Sayıştay Genel Kurul Kararı 13.11.1986 /4585/1

6245 sayılı Harcırah Kanununun 5`inci maddesinde, harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği, ilgilinin, bu Kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabileceği; 10`uncu maddesinin 1`inci bendinde, yurtiçinde veya dışındaki sürekli bir göreve yeniden veya naklen atanan memurlara, yeni görev yerlerine kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği; 9`uncu maddesinde, ilk defa bir memuriyete atananlara ikametgâhlarının bulunduğu yerden yeni memuriyet mahalline kadar sürekli görev yolluğu ödeneceği; naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilen memurlara ödenecek sürekli görev yolluğunun ise eski memuriyet mahallinden itibaren hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun "Tarifler" başlıklı değişik 3`üncü maddesinin (g) bendinde, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerin "memuriyet mahalli" sayılacağı belirtilmiştir.

Harcırah Kanununun bu hükümlerine göre, naklen bir başka göreve atanan memura sürekli görev yolluğu ödenebilmesi için, atandığı yeni görev yerinin, yukarıda tanımı yapılan "memuriyet mahalli" dışında olması yeterlidir.

Hal böyle olunca, yeni görev yeri "memuriyet mahalli" dışında olmak kaydıyla, atama işleminin ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye yapılmış olmasının sürekli görev yolluğuna hak kazanma açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, atamaya yetkili makamın onayına göre memuriyet mahalli dışındaki bir yere atanmış olmaları koşuluyla, yeni görev yerleri aynı ilçe hudutları içinde olsa bile, ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye atanan memurlara her defasında sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

SONUÇ :  Yetkili makamın onayına göre aynı ilçe hudutları içinde ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye atanan memurlara, yeni görev yerleri "memuriyet mahalli" dışında olmak koşuluyla sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiğine oybirliğiyle karar verildi. Sayıştay Genel Kurul Kararı 13.11.1986 /4585/1

Köyden İlçeye Atanan Ancak Köyde İkamet Etmeyenlerin Sürekli Görev Yolluğuna İlişkin Maliye Görüşü

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Harcırah, Taşıt Ve İhale Mevzuatı Dairesi

(Başbakanlık İletişim Merkezi)

BİMER TARİH VE SAYISI : 03/12/2011/895029

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu itibarla, sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde Memuriyet mahalli;

Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bu hükme göre, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların:

1- Belediye sınırları içindeki mahaller,

2- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup, belediye hizmetlerinden (otobüs, su, kanalizasyon vb.) yararlanan ve bu hizmetlerin hangi belediye tarafından sağlandığına bakılmaksızın düzenli olarak ulaşım hizmetleri verilen mahaller,

3- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup, kurumlarınca sağlanan servis otobüsü veya benzeri taşıt araçları ile düzenli olarak ulaşımın sağlandığı yerler,

memuriyet mahalli sayılacaktır.

Bu hükümlere göre, 6245 sayılı Kanun uyarınca kişinin görev yeri gibi ikametgahı da memuriyet mahalli tanımına girdiğinden, memuriyet mahalli değişmeyenlere sürekli görev yolluğunun ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Buna göre;

1- Kadroları köy ve kasaba okullarında bulunmakla birlikte, il/ ilçe merkezinde ikamet eden ve günü birlik gidip gelenlerin daha sonra ikamet ettiği il/ilçeye atanmaları durumunda ikametgahları değişmediğinden kendilerine,

2- İlçe merkezinde görev yapmakta iken, ilçeye bağlı köy ve kasabalara ataması yapılan ancak ikametgahını köy ve kasabalara taşımayanlara,

3- Köy ve kasabalarda görev yapmakta iken, ikametgahlarını kendi istekleri üzerine ilçe merkezine taşıyan ve buralarda ikamet etmekte iken ilçe merkezine ataması yapılanlara ikametgahı değişmediğinden,

sürekli görev yolluğu ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 12:23
YORUM EKLE