İkametgahı değişmeyen memurun sürekli görev yolluğu

naklen atanan memurların ikametgahları değişmemiş evlerini taşımamış iseler bu memurlara sürekli görev yolluğunun tüm unsurları ödenmez evini taşımayan memurun harcırahı

İkametgahı değişmeyen memurun sürekli  görev yolluğu

İkametgahı değişmeyen memurun sürekli  görev yolluğu

Memurların naklen atanmaları durumunda 6245 sayılı kanuna göre süreki görev yolluğu alma hakları bulunmaktadır. Bazı durumlarda memurların çalışmış oldukları işyerleri değişmekle birlikte memurların ikamet ettikleri yerler değişmemektedir. Bu gibi durumlarda memurun ikametgahı değişmediği için memura sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmamalıdır.Konuyu mevzuat  ve mahkeme kararları çerçevesinde açıklamaya  çalışalım.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde; “ Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanununun 3 üncü maddesinin (g) ve ( h) bentlerinde "memuriyet mahalli"nin ve "başka yer"in ne olduğu açıklanmıştır. Buna göre; Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade ettiği belirtilmektedir. Buna göre, memuriyet mahalli dışında bir göre naklen atanan memur ve hizmetlilere yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme gideri ödenebilmektedir.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak Danıştay 2. Dairesinin 12.04.2007 tarihli 2007/1670 Karar, 2004/6912 Esas numaralı kararında; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 5 inci maddesinde, harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarını ihtiva ettiğinin belirlenmesi karşısında; kadrosu Muğla'dan Ankara'ya alınmakla birlikte, Ankara'ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının atanmasının, daha sonradan ikametgâhının bulunduğu yere yapılmasından dolayı, kendisine harcırah verilmeyeceğine hükmedilmiştir.

Aynı zamanda, Danıştay 2. Dairesinin 07.05.2007 tarihli 2007/1978 Karar, 2007/305 Esas numaralı kararında da, salt kadro Hareketinden kaynaklı atama sebebiyle ikametgâhı değişmediği anlaşılan davacının, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu'nun 5 inci maddesinde belirtilen yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından hangilerini hak etmiş olacağının araştırılarak bir karar verilmesi şeklinde karar verilmiştir.  Kanunun “Daimi vazife harcırahının mebdei” başlıklı 9 uncu maddesinde; b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden; c) Muvakkat vazife ile veya vekâleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verilir.” hükmüne yer verilerek geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurlara eski görev yerlerinden itibaren harcırah verileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, 6245 sayılı Kanun hükümleri, Danıştay kararları dikkate alındığında, görev yeri değişen ancak memuriyet mahalli içinde bulunan fiili ikametgâhı değişmeyen ilgilisine yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarının ödenmesinin mümkün bulunmamaktadır.

YORUM EKLE