Hazine ve Maliye Bakanlığından yurtiçi geçici görev yolluğuna ilişkin yazı

HMB'den yurtiçi geçici görev yolluğuna ilişkin yazı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yurtiçi geçici görev yolluğuna ilişkin yazı

HMB'den yurtiçi geçici görev yolluğuna ilişkin yazı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yurtiçi geçici görev yolluğuna ilişkin yazı

HMB'den yurtiçi geçici görev yolluğuna ilişkin yazı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 58759530-125.03-1353311                                                                                                                                                                                                 07.07.2022

Konu : Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

BAKANLIĞINA

BAŞKANLIĞINA

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

VALİLİĞİNE

REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca yurtiçi gündelikler, merkezi yönetim bütçe kanunları ile belirlenmekte olup 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde 2022 yılında ödenecek gündelikler ile anılan cetvelin dipnot kısmında yatacak yer temini için ödenecek ücretlere ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Söz konusu cetvelin “I- Yurtiçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33)” başlığının (B) bölümünün dipnot kısmında;

6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar için cetvelde belirlenmiş tutarın,

6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 sinin, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’nın,

esas alınacağı düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15/4/2022 tarihinde yürürlüğe giren geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasıyla;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin “I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)” başlıklı bölümünün dipnot kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı” ibareleri “%180 artırımlı miktarı” şeklinde, “%50’si” ibaresi “%95’i” şeklinde, “%40’ı” ibaresi “%75’i” şeklinde uygulanır.”

şeklinde düzenleme yapılarak maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yatacak yer temini için ödenecek ücretlerde artışa gidilmiştir.

Buna ilave olarak, 7/7/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29/6/2022 tarihli ve 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü

fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren; 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H), (K) ve (M) işaretli cetveller bu Kanunun ekinde yer aldığı şekliyle uygulanır.” hükmüyle söz konusu Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvel değiştirilerek gündelikler artırılmış ve söz konusu cetvelin yatacak yer temini için ödenecek ücretlere ilişkin (*) işaretli dipnotunda ise;

“6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin;

(b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı,

(d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ise 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin; görevlendirmenin ilk 10 günü için 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için %95'i, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %75’i,

esas alınır.”

hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümle söz konusu Kanunun yürürlük tarihi olan 7/7/2022 tarihinden itibaren gündelik tutarları artırılmış olup yatacak yer temini için ödenecek ücretlerde, 7394 sayılı Kanunla artırılan oranlar muhafaza edildiğinden ayrıca ilave bir artış yapılmamıştır.

Buna göre, 15/4/2022-31/12/2022 tarihleri arasındaki (bu tarihler dahil) yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin bedeli, 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündelikler ile 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.

2022 yılı yurtiçi geçici görevlendirmelerde gündelik ve yatacak yer temini ücreti hesaplanması ile ilgili örneklere ekteki tabloda yer verilmiştir.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz/rica ederim.

Yunus ELİTAŞ

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek: Örneklerin yer aldığı tablo

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022, 16:14
YORUM EKLE