Hatalı harcırah bildirimi yapan memur hakkında hangi işlemler uygulanır

harcırahta Hilafı hakikat beyanname verenler hakkında disiplin ve ceza soruşturması yürütülmesi gerekmekte olup, ilgililer hakkında hangi hallerde hangi

Hatalı harcırah bildirimi yapan memur hakkında hangi işlemler uygulanır

harcırahta Hilafı hakikat beyanname verenler hakkında disiplin ve ceza soruşturması yürütülmesi gerekmekte olup, ilgililer hakkında hangi hallerde hangi işlemlerin yapılacağını açıklamaya çalışalım.

Hatalı harcırah bildirimi yapan memur hakkında hangi işlemler uygulanır

Hatalı harcırah bildirimi yapan memur hakkında hangi işlemler uygulanır

Harcırah Kanununun “Hilafı hakikat beyanname verenler” başlıklı 60’ıncı maddesiyle; bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şumülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunacağı ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırahın, Devlet, özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu madde incelendiğinde öncelikli olarak bildirimlerde yapılan hatanın niteliğinin değerlendirilmesi gerekmekte olup, eğer maddi bir hatanın varlığı açıkça anlaşılıyor ise bu durumda söz konusu yaptırımların uygulanmaması ancak maddi hatayı aşan bildirimlerin tespit edilmesi halindeyse belirlenen cezai yaptırımların uygulanacağı anlaşılmaktadır. Bu ön şarttan sonra Kanun maddesinde geçen idari ve cezai yaptırımlarrın uygulanması üç koşulun oluşmasına bağlı bulunmaktadır.

Bu koşullar ise;

• Öncelikle gerçeğe aykırı bir bildirimin olması,

• Gerçeğe aykırı bildirim sonucunda harcıraha ait istihkakta bir artışın olması,

• İstihkakta meydana gelen artışın maddi hatadan kaynaklanmaması, şeklinde sıralanır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak hak etmiş olduğu harcırahtan daha fazla alan ilgili hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunacak olması sebebiyle uygulanacak yaptırımların kapsamı açıklanmıştır

Bu itibarla gerçek dışı beyan nedeniyle uygulanacak yaptırımlara gelince;

• İlgili kurumca idari soruşturma yapılıp neticesine göre disiplin cezası verilebileceği,

• Gerçeğe aykırı bildirim neticesine bağlı olarak adli makamlarca takibat ve sonrasında yargılama yapılabileceği,

• Gerçeğe aykırı bildirim nedeniyle fazladan alınan harcırah tutarının re’sen geri alınabileceği, söz konusu olacaktır.

Kurumlarca gerçekleştirilen idari işlemler ile adli makamlarca gerçekleştirilen işlemler birbirlerinden farklı süreçlerden oluştuğundan, idari yönden yapılan soruşturmalar sonucunda verilen kararlar cezai soruşturmaya engel olmayacak ve bu kişiler hakkında ayrıca yargı organlarınca kamu davası açılabilecektir

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 11:37
YORUM EKLE