İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?

geçici görev kapsamında iptal edilen uçak biletlerinden kesilen ücretler kurum bütçesinden ödenebilir mi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi : 02/05/2012 tarih ve B.30.2.DEÜ.0.65.03-635 sayılı yazınız.

2024 yılı müfettiş denetmen konaklama bedelleri 2024 yılı müfettiş denetmen konaklama bedelleri

İlgi yazınızla, uçakla seyahatlerde ilgililer tarafından koltuk seçimi nedeniyle ödenen fark, rezervasyon iptali nedeniyle ödenen cezalar ile bagaj ağırlık aşımı nedeniyle ödenen ücretlerin kurum bütçeden karşılanıp karşılanamayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde bir görevin yaptırılması amacıyla geçici olarak yurliçinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere yol gideri ve gündelik olmak üzere geçici görev yolluğu verileceği ve hamal, bagaj ve ikametgah veya görev yeri ile istasyon veya durak arasındaki taşıt aracı giderinin de ayrıca ödeneceği Inikıne bağlanmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 3 üncü maddesinde “bagaj, memur vc hizmetlinin mensup okluğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat suretle taşınması mümkün olanlar" şeklinde tanımlanmıştır.

Öte yandan. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Yolluklara ilişkin diğer hükümler" başlığını taşıyan 27 inci maddesinin (b) bendinde, uçakla yapılan seyahatlerde yolcu hilelinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle hilelin iadesi gerekliği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirlen ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin ve (h) bendinde ise geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin ödeme belgesine bağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, geçici görevlendirmelerde uçakla seyahatlerde ilgililer tarafından rezervasyon iptali nedeniyle ödenen cezalarla ilgili durumun kişilerin kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının Kurumunuzca değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda kişinin kusurundan kaynaklanmaması durumunda bu tür cezaların Kuruntunuz bütçesinden ödenmesinde bir sakınca bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Ancak, geçici görevlendirilen personelin kusurundan kaynaklanan rezervasyon iptali nedeniyle ödenen cezalar ile kişisel tercihine bağlı olarak yapılan kolluk seçimi ve özel eşyalardan kaynaklanan bagaj ağırlık aşımı nedeniyle ödenen ilave ücret ve farkların Kurum bütçesinden ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Editör: Haber Merkezi