Harcırahta ikiside memur olan eşlerin çocukları beyan etmesi

her ikiside memur olan eşlerin naklen ataması yapıldığında sürekli görev yolluğunda çocukları hangisi beyan eder

Harcırahta ikiside memur olan eşlerin çocukları beyan etmesi

her ikiside memur olan eşlerin naklen ataması yapıldığında sürekli görev yolluğunda çocukları hangisi beyan eder

Harcırahta ikiside memur olan eşlerin çocukları beyan etmesi

Harcırahta ikiside memur olan eşlerin çocukları beyan etmesi 

Memurların naklen başka yere atanmaları durumunda sürekli görev yolluğu hakları bulunmaktadır.Memur eşlerin ikisininde naklen atamaları yapıldığında eşlerden hangisinin çocuklar için beyanda bulunacağı memurlar arasında bazen tereddüte neden olmaktadır.Eş olan memurların her ikisininde tayini çıktığı durumlarda çocuklar için sürekli görev yolluğunu kimin alacağı hususunu açıklamaya çalışalım.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3/e maddesinde memur harcırah alabileceği  "aile fertleri"nin "memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve furuunu ve erkek ve kız kardeşlerini" ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Hem anne hemde babanın memur olması halinde çocuklar sadece baba tarafından mı beyan edilecektir.Yoksa anne veya babanın çocukları beyan etmesinde herhangi bir engel varmıdır.Konuya ilişkin daha önceki yıllarda verilmiş olan bir danıştay kararında "Bu maddede geçen "bakma yükümlülüğü" sözcüklerinin 6245 sayılı Yasanın uygulanmasında harcıraha müstehak memur ya da hizmetlinin velayeti altında bulunanları ifade ettiği kuşkusuzdur.
Türk Medeni Kanunun 262 ve 263.maddelerinde ise, çocukların ana ve babanın velayetine tabi olduğu ve velayetin beraberce icra edileceği hükme bağlanmıştır." hükmüne yer verilerek çocuklara bakma yükümlülüğünün anne ve babaya ait olduğu yönünde karar verilmiştir.

İlgili açıklamalar çerçevesinde memur eşlerden herhangi biri naklen atanmada çocukları beyan edebilir.

YORUM EKLE