Harcırahsız olarak onay alınıp memur geçici göreve gönderilebilir mi?

Memurun hakkında geçici görev onayında harcırahsız ve yevmiyesiz diye onay alınırsa memur harcırah alabilmek için öncelikle kurumuna başvuru yapacak

Harcırahsız olarak onay alınıp memur geçici göreve gönderilebilir mi?

Memurun hakkında geçici görev onayında harcırahsız ve yevmiyesiz diye onay alınırsa memur harcırah alabilmek için öncelikle kurumuna başvuru yapacak olumsuz cevap alırsa mahkeme açarak hakkını alabilecektir.

Harcırahsız olarak onay alınıp  memur geçici göreve gönderilebilir mi?

Harcırahsız olarak onay alınıp  memur geçici göreve gönderilebilir mi?

Memurun hakkında geçici görev onayında harcırahsız ve yevmiyesiz diye onay alınırsa memur harcırah alabilmek için öncelikle kurumuna başvuru yapacak olumsuz cevap alırsa mahkeme açarak hakkını alabilecektir. Konuya ilişkin olarak Danıştay tarafından verilmiş olan bir kararda bu husus ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca konuya ilişkin Çevre ve şehircilik bakanlığınca verilmiş olan bir görüşte de harcırahsız onay ile geçici göreve giden memurun zamanaşımı süreleri içinde dava açması gerektiği yönünde görüş verilmiştir. 

DANIŞTAY KARARI, 5. Daire 1984/688 E., 1984/3799 K., 13.11.1984 T.  ....6245 sayılı Harcırah Kanununun 14.maddesinde; birinci maddede sayılan kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiye verileceği, hükme bağlanmıştır. Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Şube Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlükde geçici olarak görevlendirilerek Ankara'ya gönderilen davacıya, tayin onayında ikamet yevmiyesi verilmemesi kaydı bulunduğu ve ilgilinin bu tür tayine rıza gösterdiği ileri sürülerek ikamet yevmiyesi ödenmediği dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır. Davacının tayin onayında ikamet yevmiyesi verilmemesi yolunda bir kaydın olması veya davacının tayin onayını iptal ettirmeyip ikamet yevmiyesi verilmemesi hususunu kabul ederek harcırahsız tayine rıza göstermesi ilgilinin kanunen müstehak bulunduğu yolluğun ödenmesine engel teşkil etmez. Açıklanan nedenlerle, davacıya genel müdürlükte görevlendirildiği geçici süre için 6245 sayılı kanuna göre yevmiye ödenmemesinde kanuna uyarlık bulunmadığından iptaline, yasada belirtilen miktarlar uyarınca ikamet yevmiyelerinin ödenmesine karar verildi.

Kaynak: www.mevzuatinyeri.com 
 

YORUM EKLE