Harcırahın Eksik Ödenen Kısmının Talep Edilmesinde Zamanaşımı Dikkate Alınır mı?

Harcırahın Eksik Ödenen Kısmının Talep Edilmesinde Zamanaşımı Dikkate Alınır mı?, harcırah ödemelerinde zamanaşımı süreleri , harcırah talep zamanaşımı

Harcırahın Eksik Ödenen Kısmının Talep Edilmesinde Zamanaşımı Dikkate Alınır mı?

Harcırahın Eksik Ödenen Kısmının Talep Edilmesinde Zamanaşımı Dikkate Alınır mı?

Sayıştay Temyiz Kurulu, daha önce yapılan harcırah ödemelerinin farkı niteliğinde olan ödemeler dolayısıyla 5018 sayılı yasanın 34 üncü maddesine göre zamanaşımı değerlendirmesi yapılamayacağına hükmetti.

Kararın zamanaşımı ile ilgili değerlendirme  kısmı aşağıda yer almaktadır.

Kamu İdaresi TürüGenel Bütçe Kapsamındaki İdareler
Yılı2015
Dairesi3
Dosya No42895

Tutanak No45470
Tutanak Tarihi2.1.2019
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

2001-2009 dönemleri arasında ... (...) eğitimine katılan personele zamanaşımına uğramış bulunan harcırah ödemelerinin yapılması nedeniyle verilen tazmin hükmünde


.

Esas açısından değerlendirme noktasında ilama konu ödemelere ilişkin sürece bakıldığında;

İlamın dayanağı olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34 üncü maddesi üçüncü fıkrasında yer alan;

“İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer..."

şeklinde ifade edilen hükümdeki zamanaşımı; bir alacağın belirtilen sürede ileri sürülmemesi nedeniyle alacaklının bunu talep etme hakkını kaybettiği, başka bir ifadeyle, alacağın varlığını değil, istenilebilirliğini ortadan kaldıran bir durumdur. 34 üncü maddenin 3.fıkra hükmüne göre, harcırah konusunda bir alacağın zamanaşımına uğraması için; geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmemesi veya belgelerinin verilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda mevcut duruma ilişkin rapor dosyası ve eki belgeler incelendiğinde; 2015 yılında farklı tarihlerde verilen ek beyannamelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği tam ödenmesi gereken kurs yevmiyesinin 2/3 oranında ödendiği, eksik ödenen döneme ait tarihler belirtilmek suretiyle yine eksik ödenen 1/3 oranındaki yevmiyeye ilişkin düzenlenen yurt içi geçici görev yolluğu bildirimlerinin ek beyan olarak verildiği görülmektedir.

Yapılan geçici görev yolluğu ödemelerinin, 1/3 veya 2/3 ödemelerden kaynaklı eksik ödenen yasal hakların tamamlanmasına yönelik fark ödemeleri olması, ödemelerin tahakkukuna, ilgili yıllarında başlandığı ve bu duruma mevzuatın öngördüğü bir ödemenin idare kusuru nedeniyle ödenmemiş olmasının yol açtığı şeklindeki itirazlar göz önüne alındığında; yapılan ödemelerin aynı ödemenin devamı niteliğindeki fark ödemeleri olması karşısında zamanaşımına dair bir değerlendirme yapılamayacağından;

2001-2009 yılları arasında ... eğitimine katılan personele 2015 yılında yapılan harcırah ödemelerinde zamanaşımı şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin net olarak ortaya konabilmesi açısından; her bir personel için daha önce verilmiş harcırah beyannamelerinin olup olmadığı, ödeme yapılıp yapılmadığı, ödeme yapıldıysa bu ödemenin hangi tarihte yapıldığı, kamu zararı tablosunda yer alan ödemeler içerisinde ayrıca idari dava konusu olanların var olup olmadığı bilgi ve belgesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle yukarıda belirtilen hususların araştırılarak yeniden hüküm tesisi için 54 sayılı ilamın 2 nci maddesi ile ...TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün Bozularak dosyanın ilgili Daireye Gönderilmesine,

(...Daire Başkanı …, ….Daire Başkanı … ile Üyeler …, …, …, …, … ve …’ın aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı)

6085 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmü gereğince Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olması suretiyle,

Karar verildiği 02.01.2019 tarih ve 45470 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 10:34
YORUM EKLE