Günübirlik denetime giden müfettişlerin harcırahı

müfettişlerin aynı gün gidip geri geldikleri denetim görevlerinde yevmiye geçici görev harcırahı hesaplaması nasıl yapılır

Günübirlik denetime giden müfettişlerin harcırahı

müfettişlerin aynı gün gidip geri geldikleri denetim görevlerinde yevmiye geçici görev harcırahı hesaplaması nasıl yapılır

Günübirlik denetime giden müfettişlerin harcırahı

Günübirlik denetime giden müfettişlerin harcırahı 

 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün B.07.0.BMK.0.17-520-290 sayılı yazısında özetle; 6245  sayılı  Harcırah  Kanununun  33  üncü  maddesinin  (b)  bendinde  yer  alan  "Devamlı  ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş,  denetim, inceleme  veya  soruşturma  görevi ile  gönderilen  denetim elemanlarının"   hükmü uyarınca  teftiş,  denetim,  inceleme  veya  soruşturma  görevleri  ile  memuriyet  mahalli  dışında görevlendirilen denetim elemanlarına görevlendirildikleri günler için gündelik ödenmesi gerekmektedir. Çalışma  programları  ile  belirlenen  dönemlerde  teftiş,  denetim,  inceleme  veya  soruşturma görevlerinin fiilen yürütüldüğü günlerde ve söz konusu programlar ile belirlenen dönem içerisinde kalan, fakat  fiilen  görev  yapılmayan  resmi tatil, hafta tatili, ulusal ve dini bayram günlerinde  de  tam gündelik ödenmesi gerekmektedir.

Ancak çalışma programları ile belirlenen dönem içerisinde izin alınması halinde izinli bulunulan günlerle  birleşen  yukarıda  sözü  edilen  tatil  ve  bayram  günleri  için  gündelik  ödenmesi  mümkün bulunmamaktadır. 6245  sayılı  Harcırah  Kanununun  33  üncü  maddesinin  (b)  bendi,  bu  bentte  sayılan  denetim elemanlarının  teftiş,  denetim,  inceleme  veya  soruşturma  görevi  ile  gönderilmelerinde  kendilerine ödenmesi  gereken  gündelik  miktarlarını  belirlemekte;  aynı  Kanunun  39  uncu  maddesi  ise,  bu  Kanun kapsamında  bulunanların 1 günden az süre ile  görevlendirilmeleri  durumunda,  ödenmesi  gereken gündelik miktarlarını düzenlemektedir. Harcırah Kanunu ile bu Kanun kapsamına giren kişilerin görev mahallerinde, sürekli veya geçici suretle  yapılan  yer  değişikliği  sebebiyle  yapmak  zorunda  kalacakları  masrafların  karşılanması öngörülmüş  ve  bu  masraflar  sürekli  veya  geçici  görev  harcırahı  olarak  nitelendirilmiş  bulunmaktadır.

Harcırah  Kanununun  33  üncü  maddesinin  (b)  bendi  ise,  müfettiş  ve  benzerlerinin  geçici  görev bakımından diğer memurlardan ayrı mütalaa edilmeleri maksadını taşımamakta sadece bunlara verilecek gündelik miktarının tespitine ilişkin bir hükmü ihtiva etmektedir. Ayrıca, Kanun koyucu 39 uncu maddenin uygulanmasına bir istisna getirmeyi amaçlamamış ve 42 nci maddede getirilen istisnaya benzer bir düzenlemeye bu maddede yer vermemiştir. Bu itibarla, çalışma programı gereği, denetim elemanlarına bir günden az süre ile ( (günübirlik) görevlendirilmelerinde, başka bir ifade ile görevlendirildikleri yerlere aynı gün gidip gelmek suretiyle yaptıkları denetim görevi için ödenecek gündeliğin belirlenmesinde görevlendirilme saatleri esas alınarak anılan Kanunun  33'üncü maddesinin  (b)  bendinde  belirlenen  gündelik miktarlarının  39  uncu maddede belirtilen  sınırlamalar  dahilinde  1/3, 2/3, tam veya gündeliksiz  (Örneğin:08:00-12:00  arası) hesaplanması, Bununla  birlikte,  1  günden  fazla  süreli  görevlendirmelerde,  günlük  çalışma  sürelerini görevlendirildikleri yerlerde geçirmeleri şartıyla buraya aynı gün gidip dönmeleri halinde tam gündelik ödenmesi  mümkün  bulunmakta,  ancak  gerek  aynı  gün  gerek  tatil  ve  bayram  günlerinde  geçici  görev mahallinden ayrılmalar ve dönüşler için yol gideri ödenmesine imkan bulunmamaktadır

YORUM EKLE