Geçici görevli memur kaç gün konaklama bedeli alabilir?

geçiçi görevde memura konaklama ücreti kaç gün boyunca ödenebilir , memura harcırah ödenirken kaç gün konaklama bedeli ödenir

Geçici görevli memur kaç gün konaklama bedeli alabilir?

geçiçi görevde memura konaklama ücreti kaç gün boyunca ödenebilir , memura harcırah ödenirken kaç gün konaklama bedeli ödenir

Geçici görevli memur kaç gün konaklama bedeli alabilir?

Geçici görevli memur kaç gün konaklama bedeli alabilir?

Kamuda çalışan memurların geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışındaki yerlere görevlendirilmeleri durumunda alabilecekleri ödemelerden biride konaklama bedelidir.

Geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen memurlara 6245 sayılı kanunun 42 maddesinde yer alan hükümlere göre bir yıllık dönem içinde 180 güne kadar geçici görev yolluğu ödenmektedir. Aynı zamanda bütçe kanununda yer alan hükümlere göre ise memurlara geçici görevde konaklama bedeli ödenmektedir. Bir yıllık dönemde memura kaç güne kadar konaklama bedeli ödenebileceğini mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklamaya çalışalım.

Hersene yayımlanan bütçe kanunlarında ; “6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40’ı  esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Merkezi yönetim bütçe kanunlarında her sene yapılan n düzenleme sonucunda, yurtiçinde memuriyet mahalli dışında bir yere geçici görevle gönderilenlere konaklama giderinin ödenmesi konusunda  konaklama bedelinin toplam ödenecek süresi ile ilgili tereddütler yaşanmaktadır.

6245 sayılı Kanunun  “Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre” başlıklı 42 nci maddesinde;

“Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

…….”

hükmüne yer verilerek, yurt içinde geçici bir görevle başka bir yere gönderilenlere, geçici görev gündeliğinin verileceği azami süreler belirlenmiş bulunmaktadır.

 Aynı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden …” ifadesinden de anlaşılacağı üzere, geçici görevle başka bir yere gönderilenlere gündelik ödendiği sürece konaklama giderinin ödenmesi gerekmekte olup, gündelik ödenmeyen günler için konaklama giderinin de ödenmesine imkan bulunmamaktadır. Dolayısıyla, geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilenlere söz konusu (d) fıkrasına göre konaklama giderinin ödenmesinde, 42 nci maddede belirtilen, yurtiçi gündeliklerin verileceği azami sürelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, yurtiçinde memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerde;

-6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre, ilgililerin gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı kadar konaklama gideri ödenmesi,

-Söz konusu 33 üncü maddenin (d) fıkrasına göre ise, görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı kadar, takip eden 80 gün için gündeliklerinin %50’si kadar, müteakip 90 gün için de gündeliklerinin 2/3’ünün %40’ı kadar konaklama gideri ödenmesi, 180 günü aşan günler için ise konaklama gideri ödenmemesi,

gerekmektedir.

Konuya ilişkin maliye bakanlığınca yayımlanan 40 nolu tebliğdede aynı hususa yer verilmiştir.

YORUM EKLE