Geçici görevde rapor alan memurun harcırahı

memurun raporlu olduğu günlerde geçici görev yolluğunu kaç gün alabilir , geçici görevde hastalanan memurun geçici görev yolluğu

Geçici görevde rapor alan memurun harcırahı

memurun raporlu olduğu günlerde geçici görev yolluğunu kaç gün alabilir , geçici görevde hastalanan memurun geçici görev yolluğu

Geçici görevde rapor alan memurun harcırahı

Geçici görevde rapor alan memurun harcırahı 

6245 sayılı Yasa’nın ilgili maddesi olan “Muvakkat vazife (geçici görev) mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye” başlıklı 19’uncu maddesi; “Muvakkat vazife (geçici görev) mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen (görevini yapamayan) memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.” hükmüne amirdir. Mezkûr Kanunun “Muvakkat vazife mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye” başlıklı 19’uncu maddesinin yukarıda yer verilen hükmüne göre, geçici görevde iken hastalanmaları nedeniyle görev yapamayan memur ve hizmetlilere, görev yapamadıkları günlerin en fazla yedi günü için gündelik verilebileceği, hastaneye yatırılmak suretiyle tedavi giderlerinin kurumlarınca karşılanması halinde ise, gündelik verilmeyeceği belirtilmektedir.

Daha önceleri personelin çalıştığı ilgili idarece karşılanan tedavi giderleri ise, 5510 sayılı Yasa sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Buna karşın, Yasanın 18’inci 1’nci fıkrasının “… Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir.” şeklinde düzenlenen “b” bendinde ise, hava değişiminden bahsedilmekte olup, söz konusu ibarenin günümüz için sağlık izni kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Personel mevzuatı açısından sağlık izni, 657 sayılı Yasa’nın Hastalık İznini düzenleyen 105’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Bu hususta, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik de bulunmaktadır. Ancak 19’uncu maddede geçen yedi günlük bu sürenin emredici bir hüküm olmadığından hastalığın niteliğine bağlı olarak idarenin bahse konu günler için gündelik ödenip ödenmemesi konusunda takdir hakkı bulunmaktadır. Buna karşın, heyet raporlu geçirilen günler ile izinli bulunulan günler için geçici görev gündeliği ödenmesine imkan bulunmamaktadır. Öte yandan, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesinde; bu Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yere gönderilenlere, geçici görev harcırahı olarak yol gideri ile yevmiye verileceği ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya görev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası giderlerinin de ayrıca ödeneceği hükme bağlanmıştır.

 Bu hükme göre, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık verilmektedir. Yukarıda yer verilen Yasanın 14, 18 ve 19’uncu maddeleri kapsamında bir görevlendirme ve dolayısıyla yaşanan hastalığa bağlı olarak gündelik ödenebilmesinin koşulu, memuriyet mahalli dışına söz konusu görevlendirmenin yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla, memuriyet mahalli içinde yapılan görevlendirmeler için gündelik ödenmesi söz konusu değildir. Bu hususlara ilave olarak, harcırah bildirimlerinin e-Yolluk uygulaması üzerinde yürütülmesi durumunda ise, yukarıda açıklanan hususlar ışığında, mevcut uygulamanın (e-Yolluk) hatalı bildirimleri de kabul ettiği dikkate alınarak, beyanda bulunulmasının uygun olacağını ifade edebiliriz.

YORUM EKLE