Geçici Görevde Ev Kiralama Durumunda Harcırah

Geçici Görevde Ev Kiralama Durumunda Harcırah, geçici görev mahallinde ev kiralayan memura konaklama ücreti nasıl ödenir, geçici görevde ev kiralanabilir mi?

Geçici Görevde Ev Kiralama Durumunda Harcırah

Geçici Görevde Ev Kiralama Durumunda Harcırah ,geçici görevde ev kiralayan memura konaklama ücreti nasıl ödenir?

Memurlar kurumlarınca geçici olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirildiklerinde geçici görev yolluğu ve yapmış oldukları konaklama giderlerine karşı konaklama parası alabilmektedirler.Geçici görevlerde memurlar genellikle otel ve misafirhane gibi yerlerde konaklamakta ve buralardan almış oldukları faturalara göre memurlara konaklama gideri ödenmektedir.Bazı durumlarda ise memurlar geçici görevli oldukları yerlerde ev kiralama yöntemi ile konaklama ihtiyaçlarını gidermektedirler.Bu yazımızda geçici görevde ev kiralamak suretiyle konaklama ihtiyacını gideren memurların alacakları konaklama bedellerine ilişkin açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.

Geçici Görevde Ev Kiralayan Memurlar Kaç Günlük Kira Bedelini Alabilir?

Bilindiği üzere 6245 sayılı harcırah kanununun 33 maddesinin d fıkrasında yer alan "Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. " hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinde yer alan 10 gün sınırlaması Anayasa mahkemesi kararı ile iptal edildikten sonra memurlar 10 günü aşan geçici görevlerde konaklama gideri almaya hak kazanmıştır.Ancak uzun süreli görevlendirmelerde memur tüm görev süresi için ev kiralaması durumunda tüm günler için kiralama giderine karşılık gelen tutarları alabilecekmidir.Bu hususta ise memurlara ödenebilecek geçici görev yolluğuna ilişkin harcırah kanununun 42. maddesinde yer alan hükme bakmamız gerekecektir.

 6245 sayılı Kanunun “Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre” başlıklı 42 nci maddesinde; “Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. …….” hükmüne yer verilerek, yurt içinde geçici bir görevle başka bir yere gönderilenlere, geçici görev gündeliğinin verileceği azami süreler belirlenmiş bulunmaktadır.Dolayısıyla 6245 sayılı kanununun 33 maddesinin d fıkrasına göre ödenecek konaklama giderlerine ilişkin ödemelerde 42. madde de yer alan sınırlamalara tabi olmaktadır.Dolayısıyla memur geçici görev yolluğu alabileceği sürelerle sınırlı olmak üzere konaklama bedeli alacak memurun geçici görev yolluğu almadığı dönemler için  memura konaklama bedeli ödemesi yapılmayacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda memurun geçici görevde ev kiralaması durumunda en fazla 180 günlük kira bedelini yine kanunda belirlenen oranlar dahilinde alması mümkündür.

Geçici Görevde Ev Kiralayan Memura Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanacaktır.?

Memurun geçici görev esnasında ev kiralaması durumunda memurun ödemiş olduğu kira bedeline karşılık memura ödenecek konaklama bedelinde 2017 yılı bütçe kanunu eki H cetvelinde yer alan  “ 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” Hükmüne göre ödeme yapılacaktır.

Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse 

190 gün boyunca memuriyet mahalli dışında geçici görevli olan bir memurun konaklamak için aylık 900 TL karşılığında ev kiraladığını varsayarak memura ödenecek konaklama ücretini hesaplayalım.Memurunun günlük yevmiyesinin 60 TL olduğunu varsayalım.

Memur ilk 10 gün İçin gündeliklerinin %50 artırımlı bedeline kadar

Takip Eden 80 gün için gündeliklerinin %50’si kadar

Müteakip 90 gün için de gündeliklerinin 2/3’ünün %40’ı kadar konaklama gideri ödenmesi gerekmektedir.

Aylık 900 TL kira ödeyen memurun bir günlük konaklama gideri 30 TL dir.Bu veri karşılığında memur

İlk                  10 gün* 30 = 300 TL

Takip Eden   80 gün*30=2400 TL

Son                 90 gün *16= 1440  TL 

Konaklama gideri alabilecektir.İlk 10 gün memurun yevmiyesinin % 50 artırımlı tutarı 90 TL olduğu halde memur günlük 30 TL ödeme yaptığı için memura 30 TL ödeme yapılmış, ikinci 80 günde memurun yevmiyesinin %50 si 30 TL olduğu ve bu tutarın memurca ödenen konaklama tutarına denk olması nedeniyle 30 TL konaklama ücreti ödenmiş,son 90 günde ise memurun yevmiyesinin 2/3 ünün yüzde 40 ına karşılık gelen günlük 16 TL ödeme yapılmıştır.180 günü aşan kısım için ise ödeme yapılmamıştır.

İlk 10 günde memur yevmiyesinin %50 artırımlı bedelinde ödeme alamamıştır.Bunun nedeni ise Bütçe kanununun atıfta bulunduğu  Harcırah Kanununun ilgili maddesinde  “belge bedelini aşmamak üzere” hükmünün olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla memur geçici görevle bir yere gittiğinde konaklama bedeli ödenirken iki maddenin bir arada değerlendirilerek konaklama bedeli ödenmesi gerekmektedir.

Ev Kiralayanlar Konaklama Bedeli Alırken Kurumlarına Nasıl Evrak Sunacaklar

-Geçici görevde ev kiralayanların kiraladıkları eve ödedikleri tutarlara ilişkin düzenlenecek  Harcama pusulaları ve banka makbuzları (dekont) aylık dönemler itibarıyla düzenlenecektir.

- Ortak kiralamalarda harcama pusulaları ve banka makbuzları geçici görevle gönderilenler için ayrı ayrı kendi ödedikleri tutarlar üzerinden düzenlenecektir.

- Konaklama yerinden yararlanan geçici görevle gönderilenlerin sayısının birden fazla olması halinde tümünün ismi ve unvanı sözleşmede ayrı ayrı yer alacaktır. Kira sözleşmesi konuttan yararlananların sayısı kadar düzenlenebilecek veya düzenlenen kira sözleşmesi geçici olarak görevlendirilen kişi sayısı kadar çoğaltılıp tasdik edilmek suretiyle ibraz edilecektir.

- Kira sözleşmelerinde kiranın başladığı tarih ile kira bitim tarihinin yanı sıra kiralama süresi gün olarak da belirtilecektir. İlgili kişinin görevlendirilen yerde ikamet ettiği günler dikkate alınarak ödeme yapılacaktır.

- Kira sözleşmelerinin asılları ilk yolluk bildirimine eklenecektir. Kalınan sürede birden fazla yolluk bildirimi düzenlendiği takdirde sonraki bildirimlere kira sözleşmelerinin tasdik edilmiş fotokopileri eklenecektir.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 09:50
YORUM EKLE