Geçici Görev Yolluğunu Hangi Kurum Öder ?

Geçici Görev Yolluğunu Hangi Kurum Öder ? başka kamu kurumuna geçici görevli olarak görevlendirilen memurun geçici görev yolluğu hangi kurumca ödenir . harcırahın atama yapılan kurumdan ödenmesi gerektiği hakkında danıştay kararı

Geçici Görev Yolluğunu Hangi Kurum Öder ?

Geçici Görev Yolluğunu Hangi Kurum Öder ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar bazı durumlarda  kendi kurumları içinde bazı durumlarda ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olarak görevlendirilmektedirler.Bu şekilde yapılan geçici görevlendirmelerde harcırahın hangi kurum tarafından ödeneceği ile ilgili olarak harcırah kanununun 57 maddesinde yer alan hükme göre işlem yapılması gerekmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun Harcırahın sureti tediyesi başlıklı 57. Maddesinde

Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir. …….” Hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinde yer alan taalluk kelimesinin manası "ilgilisi bulunma,ilgili olma şeklinde" tanımlanabilir.Bu tanım çerçevesinde memurun yapmış olduğu hizmet çalışma veya görev hangi kurum ile alakalı ilgili ise memura ödenecek olan geçici görev yolluğunun da  bu kurumca ödenmesi gerekmektedir.

Tabi ki memurun geçici görevli olarak çalışmış olduğu kurumca ödenecek geçici görev yolluğu ödemelerinde geçici görevin başladığı tarihten itibaren ilk doksan gün tam yevmiye sonraki doksan gün 2/3 yevmiye ödenmesi hususlarına dikkat edilmesi bu süreleri aşan süreler için geçici görev yolluğu ödemesi yapılmaması gerekmektedir.

Konuya ilişkin daha önceki yıllarda verilmiş olan danıştay kararıda yazımız ekinde yer almaktadır.

Danıştay

5. Daire

Esas No                                : 1987 / 2746

Karar No                             : 1990 / 1306

Karar Tarihi                        : 11.06.1990

ÖZÜ: KENDİ İSTEĞİYLE KURUMLARARASI YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ TUTULAN DAVACI HİZMETLİ STATÜSÜNDE OLMADIĞINDAN ALMAYA HAK KAZANDIĞI YOLLUĞUNUN YENİ NAKLEDİLDİĞİ KURUM TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA

Dava, Zile kasabası müezzini olan davacının isteği uyarınca Kayseri Belediyesi Ölçü Ayar memurluğuna nakli dolayısıyla yolluk verilmesi isteminin Belediye Başkanlığınca reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince verilen kararla; yolluklar yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 177.maddesinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa yollama yapıldığı, sözkonusu kanunun 57.maddesinde, harcırahın hizmetin taaluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceğinin hükme bağlandığı, 4.

maddesinde de sadece isteği ile yer değiştiren hizmetlilere harcırah ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu durumda davacı Kayseri Belediyesinde görev almak üzere kurumlararası yer değiştirdiğinden ve statüsü itibarıyle hizmetli de olmadığından yolluk verilmemesinde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62.maddesinin 2595 sayılı Kanunla değişik 3.fıkrasında, yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emri tebliğ edilince yolluklarının ödeme emri beklenmeksizin saymanlıklarca derhal ödeneceği hükme bağlanmışsa da, sözkonusu hüküm sadece kurum içinde yer değiştirme suretiyle atananlara ilişkin olup bu tür atamalar aynı kanunun 72.maddesinde düzenlenmiştir. Ku rumlararası atamalar ise 74.maddede düzenlenmiş olup bu tür atamalarda yolluğun ne suretle ve hangi kurum tarafından ödeneceğine dair 657 sayılı kanunda bir açıklı bulunmadığından olaya bu Kanunun 177.maddesinde yapılan yollama sebebiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57.maddesinde yer alan; harcırahın hizmetin taalluk edeceği bütçeden ödeneceği kuralının uygulanacağı açıktır. Dolayısıyla davacının yolluğunun yeni nakledildiği kurum olan Kayseri Belediye Başkanlığınca ödenmesi gerekmekte olup aksi yolda tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Kayseri İdare Mahkemesince verilen 8.7.1987 günlü, 1987/324 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçelerin de eklenmesi suretiyle onanmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 10:09
YORUM EKLE