Geçici görev mahalline kurum aracı ile gidip gelene harcırah verilir mi?

Memuriyet mahalli dışına kurumlarca sağlanan araçlarla gidip gelenlere harcırah ödenir mi,

Geçici görev mahalline kurum aracı ile gidip gelene harcırah verilir mi?

Memuriyet mahalli dışına kurumlarca sağlanan araçlarla gidip gelenlere harcırah ödenir mi,

Geçici görev mahalline kurum aracı ile gidip gelene harcırah verilir mi?

Geçici görev mahalline kurum aracı ile gidip gelene harcırah verilir mi?

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesi ile memuriyet mahalli tanımında değişiklik yapılmıştır. Yapılan yasal düzenleme ile birlikte memuriyet mahalli; “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler” olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen yasal düzenlemede görüldüğü üzere, memuriyet mahalli tanımında kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir. Önceki hukuki düzenlemelerde de bu şekilde gidilen yerler memuriyet mahalli içinde kabul edilmekteydi.

Ayrıca, söz konusu yasal düzenlemenin uygulanmasına açıklık getirmek amacıyla hazırlanan 39 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği'nde de kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet mahalli olarak belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Benzer şekilde, 41 No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği'nin “Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler” başlıklı 5'inci maddesi uyarınca, ulaşımı düzenli olarak kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile her gün gidiş ve dönüş olmak üzere ulaşım sağlanan yerler, memuriyet mahalli kapsamında değerlendirilmekle birlikte, ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerin ise memuriyet mahalli dışı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bu ifadenin daha önce 21 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği'nde de aynı şekilde yer aldığını ifade edebiliriz. Ancak, söz konusu Tebliğ'de yer alan “...bulundukları şehirler ile muntazam ulaşımları gerek hava yolları gibi resmi nitelikte işletmelerce, gerekse sair suretle sağlanan hava alanlarının da memuriyet mahalli içinde sayılması gerekir. Ulaşım muntazam sağlanmayıp, arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinen yerlerin ise, memuriyet mahalli dışında kabul edilerek, bu yerlere geçici görevle gönderilenlere (yol gideri hariç) sadece gündelik ödenmesi gerekecektir.” ifadelerine 39 Seri No'lu Genel Tebliğ'de yer verilmediğini görmekteyiz

Bu nedenle, kurumlarca sağlanan taşıt araçlarıyla gidilen yerlerin belirlenmesinde 39 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği'nin yanında 21 Seri No'lu Genel Tebliği'nde göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır. Söz konusu 21 Seri No'lu Genel Tebliğ'de de, havaalanlarının memuriyet mahalli içinde sayılması gerektiği hususu yer almaktadır.

Öte yandan, 6245 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesine göre de harcırahın hesaplanmasında, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçlarının dikkate alınacağı, yurt içinde yapılacak yolculuklarda ödenecek yol giderinin anılan Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen esaslara göre ödeneceğinin 27'nci maddede öngörüldüğünü, yine aynı maddede, yolculuk yapılan aracın muayyen tarifeli olup olmaması hallerinde yol masraflarının ne şekilde hesaplanacağı da gösterilmiştir. Ancak görev yolculuklarının kendilerine tahsis edilen kamu araçları ile yapıldığı durumlarda yol giderinin ödenmeyeceğini ifade edebiliriz.

Açıklandığı üzere, harcırah ödenebilmesi için memurun, başka yer olarak tanımlanan memuriyet mahalli dışındaki bir yere görevlendirilmesi (gitmesi) gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, memuriyet mahalli içine yapılacak görevlendirmeler için yol masrafı ve yevmiye verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidip gelinebilen yerlerin de memuriyet mahalli tanımı içinde bulunması nedeniyle, kurumlarca taşıt araçları ile gidilip gelinen yerlere gündelik ödenmesine imkân bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, düzenli ulaşımı sağlanmayıp, sadece belirli zamanlarda arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinen yerlerin memuriyet mahalli dışında kabul edilerek, bu gibi yerlere gönderilenlere (yol gideri hariç) geçici görev gündeliği verilmesi gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kurumlarınca sağlanan taşıt araçlarıyla gidilip gelinen yerlerin memuriyet mahalli olarak kabul edilmesi, sadece yurt içi geçici görevlendirmeler için geçerli olup, bu durumun yurt dışı sürekli görevlendirmeler açısından bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilen 2014 tarihli bir görüş yazısında da; ulaşımı düzenli olarak kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu nitelikteki taşıt araçları ile her gün gidiş ve dönüş olmak üzere, ulaşım sağlanan yerlerin memuriyet kapsamına girdiği, ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerin ise memuriyet mahalli dışında olduğu hususu yer almaktadır.

Aynı yazıda, gerek büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde gerekse diğer illerde ulaşımı düzenli olarak kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile her gün gidiş ve dönüş olmak üzere ulaşım sağlanan yerlere geçici görevle gönderilenlere geçici görev yolluğu ödenmemesi gerektiği, ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp, arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlere geçici görevle gönderilenlere ise yol gideri ödenmesine imkân bulunmamakla birlikte, 6245 sayılı Kanun'un 39'uncu maddesi hükmü de göz önünde bulundurulmak suretiyle geçici görev gündeliği ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Kaynak : 100 soruda harcırah rehberi ticaret bakanlığı 

YORUM EKLE